પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદર
http://www.spporbandar.gujarat.gov.in

માર્ગદર્શન

7/3/2022 10:30:17 PM

માર્ગદર્શન

 
 
 

૧.

કાયદાની સમજ

૨.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચૂકાદો

૩.

મહિલા અત્‍યાચાર

૪.

મહિલાએ શું કરવું ?

પ.

હાઈવે અકસ્‍માત