પોલીસ અધિક્ષક, પોરબંદર
http://www.spporbandar.gujarat.gov.in

એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

7/4/2022 12:08:37 AM

એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ, ફાયર બ્રિગેડ સારવાર :4356

 No.

Name of institute

Address

Total No. of Ambulance

Telephone Number

1

Sudama Trust, Porbandar

Near Bhagvati transport, Porbandar

1

2240920

2

Bhavsinhji Hospital Porbadnar

Bhavsinhji Hospital Porbadnar

1

2240923

3

Mer Sarvoday Seva Samaj, Porbadnar

Bhavsinhji Hospital Porbadnar

1

9879416955

4

Nagarpalika Porbadnar

Near Railway Crossing, Jundala
Fire brigade Office.

1

2249850

5

Thanganat Group Health Education Porbandar

Vadi plot street-4, Porbandar

1

9825013935

6

Saurashtra Cement Factory Ranavav

Ranavav

1

-

7

Nagarpalika Ranavav

Nagarpalika Ranavav

1

02801-230624

8

Government Hospital Kutiyana

Government Hospital Kutiyana

1

02804-261234

9

Nagarpalika Kutiyana

Nagarpalika Kutiyana

1

02804- 261251

10

Jamna Maiya charitable trust GIDC

Near Police Line GIDC

1

2220483

 

List of 108-Ambulances

Sr No

Name of City / Town/ Village

Location

Phone No.

Chemical Poisoning Treatment Facility

Operational Area

District in-charge Samirbhai Raval, Mob-7698008608

1

Porbandar City

Lions Culb Hospital, Porbandar.

7698957006

Primery Treatment & Equpments with EMT

Porbandar City & Rural Area

2

Kutiyana Town

Marketing Yard Kutiyana

7698942862

Primery Treatment & Equpment with EMT

Kutiyana to Porbandar City              (22-Vilaages)

3

Advana Village

CHC Advana Village

7698937328

Primery Treatment & Equpment with EMT

Advana to Porbandar City               (15-Vilaages)

4

Madhavpur Town

Govt. Guest House Madhavpur

7698946773

Primery Treatment & Equpment with EMT

Madhavpur to Porbandar City                (16-Vilaages)

5

Ranavav Town

Balmandir, Near Bus Stand Ranavav

7698963170

P.H.C. Ranavav

Ranavav  City  &  ( 28-Village)

 Details of Fire brigade / Fire fighter

No.

Name of institute

Address

Telephone Number

Total No. of Fire fighter

1

Nagarpalika Porbadnar

Near Railway Crossing, Jundala, Fire brigade office,

101 and 2249850

4

2

Kutiyana Nagarpalika

Kutiyana,

02804-261251

2

3

Ranavav Nagarpalika

Ranavav, Nagarpalika,

02801-230624

1