હું શોધું છું

હોમ  |

ઠરાવો , પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ઠરાવો , પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
 
ગૃહ વિભાગના શાખાવાર ઠરાવો , પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
શાખાનું નામ ઠરાવો , પરિપત્રો અને કમિશન અહેવાલ
અ-શાખા ઠરાવો
 1. ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ – ૧૯૭૩ (૧૯૭૪ નો બીજો અધિનિયમ) નાં કાયદાની કલમ – ૧૪૪ હેઠળ હુકમ નં.નાચિ/પલસ/૩/વશી/૧૯૬૪ થી ૨૦૦૦/૨૦૧૬ તા.૨૯/૦૨/૧૬
 2. ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ – ૧૯૫૧ ની કલમ – ૩૭ ની પેટા કલમ – ૧ તથા ૩ અન્વયેનો હુકમ નં.હોમ/પલાસ/૩/વશી/૨૧૭૦ થી ૨૨૨૦/૨૦૧૬ તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૬
 3. No.GG/11/2015/FSL-102009/302/A Date. 10/02/2015
 4. ખાલી જગ્યા૨ના ચાર્જ એલાઉન્સા મંજુર કરવા બાબત. મહક/૧૦૨૦૧૪/૧૦૫૪/અ
 5. ગુજરાતના યુવાનોને લશ્ક૮રની ભરતીમાં પ્રોત્સારહિત કરવા બાબતતલમ/૧૦૨૦૧૪/૧૯૮૦/અ
 6. ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં નમૂનાઓનુ પૃથ્થકકરણ/તાલીમ માટેનુ ફી નુ ધોરણ પુન:નક્કી કરવા બાબતફસલ/૧૦૨૦૦૩/મંત્રી-૫/અ
 7. ક્રમાંક :ફસલ -102007-708-અ
 8. ન્યાય સ.વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં આવતા બ્રેઇન ફિંગર પ્રીંન્ટીંગ અને નારકો પરીક્ષણ ફીમાં વધારો કરવા બાબત
  - ફસલ/૧૦૨૦૦૩/મંત્રી-૫/અ
 9. રાજ્યમાં રૂરલ ફોરેન્સિક સેવા શરૂ કરવા બાબત
  - ફસલ/૧૦૨૦૧૧/૧૮૦૮/અ
 10. "વીર મેઘમાયા બલિદાન" પુરસ્કાર યોજના બાબત
  - મહક/૧૦૨૦૧૨/૨૩૬/અ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૨
 11. ૧૩માં નાણાપંચની ભલમણો સંદર્ભમાં રાજ્યની પોલીસ તાલીમ સંસ્થાઓ અપગ્રેડેશન બાબતે નાણાકીય જોગવાઇ વર્ષ-૨૦૧૧-૧૨
  - તલમ/૧૦૨૦૧૦/૨૨૦૮/અ ૨૧/૦૩/૨૦૧૨
 12. NOTIFICATION No.GG 12 2012 FSL-102009 302 Dated.10.02.2012
  - NOTIFICATION No.GG 12 2012 FSL-102009 302, તા.10-02-2012
 13. Radio Technician Class-III, Recruitment Rules,2011
  - GG/2010/81/PWS/102008/1803/A 23/11/2011
 14. Radio Operator Class-III, Recruitment Rules,2011
  - GG/2010/80/PWS/102008/1802/A 23/11/2011
 15. Police Sub-inspector (Wireless), Class-III, Recruitment Rules,2011
  - GG/2010/82/PWS/102008/1804/A 23/11/2011
 16. ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ 3ના નિયમ, 167(10) એપેન્ડીક્ષ-19 પત્રક બ અને ક પેઇડ કેસોમા ઓપીનીયન ફી, ફોટોગ્રાફીક ચાર્જીસ અને એટેન્ડન્સ ફીમા સુધારો કરવા બાબતઠરાવ ક્રમાંક: ફસલ/10-2000/372/અ, તારીખ: 18/11/06
 17. ગુજરાત ફોરેન્સીક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટીના ત્રણ કોર્સીસને ફી રેગ્યુલેટરી કમિટિ અને એડમીશન કમિટિ ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસના ક્ષેત્રાધિકારમાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
  - ફસય/૧૦૨૦૧૭/૧૦૩૫/અ તા.૦૪/૧૦/૨૦૧૭
 18. કમાન્ડો તાલીમ કેન્દ્ર, ખલાલ ખાતે કચેરી કાર્યાન્વીત કરવા બાબત
  - તલમ/૧૦૨૦૧૬/૨૬૯/અ 15/09/2018
 19. ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં નમૂનાઓનું પૃથ્થકરણ/તાલિમ માટેનું ફીનું ધોરણ પુન: નક્કી કરવા બાબત... Date:14/11/2018
 20. કમાન્ડો તાલીમ કેન્દ્ર, ખલાલ, જિલ્લો-ખેડાની કચેરી માટે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી(D.D.O.) જાહેર કરવા બાબત Date:04/12/2018
 21. ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સિઝ યુનિવર્સિટી ખાતે ચાલતા M.Tech Cyber Security and Incident Responseના કોર્ષ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ફીનું માળખું નિયત કરવા બાબત Date:26/07/2019
 22. રાજ્ય પોલીસ દળના ટેકનિકલ પ્રભાગમાં વર્ગ-૩ના રેડીયો ઓપરેટર અને રેડીયો ટેકનિશિયન બે સંવર્ગોને મર્જ કરી નવુ નામાભિધાન આપવા બાબત Date:09/12/2019
 23. ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં નમૂનાઓનું પૃથ્થકરણ/તાલિમ માટેનું ફીનું ધોરણ પુન: નક્કિ કરવા બાબત Date:03/09/2020
 24. ધ રાઈટ્સ ઓફ પરસન્‍સ વીથ ડીસેબિલિટીઝ એક્ટ-૨૦૧૬ની જોગવાઈ મુજબ અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી(તકનિકી સેવાઓ)ની કચેરી હેઠળની પોલીસ સબ ઈન્‍સ્પેક્ટર (વાયરલેસ) તથા ટેકનીકલ ઓપરેટરની જગ્યાઓમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ માટે સરકારી નોકરીમાં અનામતમાંથી મુક્તિ આપવા બાબત
  - ઠરાવ નં.પવસ/૧૦૨૦૧૯/૧૦૮૮/અ 27/08/2021
નોટિફીકેશન
 1. Notification:
  Deputy Director class 1
 2. Notification:
  Junior expert class 3 FSl
 3. Notification:
  Lab Assistant FSL
 4. Notification:
  Lab technician FSL
 5. Notification:
  Scientific Assistant FSL
 6. Notification:
  Scientific officer FSL class 2
 7. Notification:
  searcher.FSL
 8. Notification:
  storekeeper FSL
 9. Notification:
  Junior Expert Class III (DFS), Recruitment Rules.2015
 10. Notification:
  Superintendent of Police (Wireless), Class I, Recruitment Rules 2014
 11. Notification:
  No.GG/2013/93/PWS/102008/1806/A Dated.21st Nov,2013
 12. Notification:
  No.GG 2010 15 PWSI 102008 1806 A Dt.05.03.2013
 13. Notification: G/G/37/2016/FSL102008/1037/A
  Assistant Director, Class I, in the Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2016. No: G/G/37/2016/FSL102008/1037/A Date: 22-04-2016
 14. Notification: GG/38/2017/FSL/102006/1905/A
  Director Grade II, Class III, Directorate of Forensic Science Recruitment Rules, 2017. No: GG/38/2017/FSL/102006/1905/A Date: 31/07/2017
 15. Notification: GG1/11/2015/FSL-10209/302/A (Part file)
  Reappointment of Director General of the Gujarat Forensic Sciences University
 16. Notification:GG/73/2018/FSL/102018/1902/A
  Amendment in RR of Deputy Chief State Examiner of Questioned Documents, Class II
 17. Notification:GG-96/2018,MHK/102006/749/partfile/A
  Gujarat Police Department Junior Clerk, Junior Clerk cum Typist, Typist and Senior Clerks, Class-III (Departmental Examination) (Repeal) Rules, 2018
 18. Scientific Officer, Class II, Recruitment (Amendment) Rules, 2018 Date:28/12/2018
 19. Assistant Director, Class I, Recruitment (Amendment) Rules, 2018 Date:28/12/2018
 20. Assistant Director, Class I, Forensic Science Laboratory Recruitment (Amendment) Rules, 2019 Date:02/02/2019
 21. Deputy Administrative Officer, Class II in the Police Department, Recruitment Rules, 2019 Date:14/05/2019
 22. Granting a status of 'Institute of Strategic or Security related Interest' to GFSU, Gandhinagar Date:27/05/2019
 23. Appointment of Board of Governor of Raksha Shakti University
 24. Appointment of Academic council of Raksha Shakti University
 25. Radio Technician (Head Constable Grade I), Class III, Recruitment Rules, 2020
 26. Radio Operator (Head Constable Grade I), Class III, Recruitment (Repeal) Rules, 2020
 27. Deputy Superintendent of Police (Wireless), Class I, Recruitment Rules, 2020
 28. GG/69/21/FSL/102008/1820/A
  The Laboratory Technician (in Directorate of Forensic Science) Recruitment (Amendment) Rules, 2021
 29. Notification No.: GG/2020/50/PWS/102019/432/A Date: 24/08/2020
  Technical Operator, Class-III, in the subordinate service of the Police Wireless Organisation under the Home Department Recruitment Rules, 2020
 30. Police Sub-Inspector(Wireless) Class-III, in the subordinate service of the Police Department Recruitment Rules, 2011Notification No.:GG/2020/50/PWS/102019/432/A Date:24/08/2020
સ-શાખા ઠરાવો
 1. રાજ્ય પોલીસ દળ તેમજ જેલ ખાતામાં વર્ગ- ની વિવિધ સંવર્ગની જ્ગ્યાઓમાં સીધી ભરતી Date: ૦૪/૦૨/૨૦૧૬ અને ૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ,NO:મહક/૧૦૨૦૧૪/૯૮/સ
 2. રાજ્યની ઈન્ટેલીજન બ્રાન્ચને સુદ્રઢ બનાવવા માટે મંજુર કરવામાં આવેલ મહેકમને કાયમી કરવા બાબત (તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૫)
 3. રાજ્યના વિવિધ શહેર/જિલ્લાઓમાં નવા પોલીસ સ્ટેશન ઉભા કરવા માટે મંજુર કરવામાં આવેલ હંગામી જગ્યાને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતરીત કરવા બાબત (તા. ૦૬/૦૧/૨૦૧૬)"
 4. અમદાવાદ શહેર પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓને વાહન ભથ્થુ મંજુર કરવા બાબત
  પરચ/૨૦૧૨/૪૪૮૭/સ તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૫
 5. નવી સેવા ૨૦૧૫ ૧૬રાજ્યની માલમિલકતની સુરક્ષાના હેતુસર નવું રાજ્ય અનામત પોલીસ દળ જુથ ૨૦ ઉભું કરવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૨૧૦૪/સ તા.૧૬/૬/૨૦૧૫
 6. અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફીક એન્ફોર્સમેંટ તેમજ ટ્રાફીક નિયમનના કામકાજ માટે સુગ્રથિત માળખું તથા નવી જગ્યાઓની મંજૂરી બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૩-૩૫૨૨(૧)/સ (પા.ફા) તા.૪/૬/૨૦૧૫
 7. રાજ્યના સુરત,વડોદરા અને રાજકોટ શહેરોમાં ટ્રાફીકના મહેકમમાં વધારો કરવા માટે નવી જગ્યાઓ મંજુર કરવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૩-૩૫૨૨(૨)/સ (પા.ફા) તા.૪/૬/૨૦૧૫
 8. વડોદરા શહેર માટે વધુ બે નવા ઝોન અને ચાર નવા ડીવીઝનો ઉભા કરવા અને તે માટે વિવિધ સંવર્ગનું મહેકમ મંજુર કરવા બાબત. (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૮૦૫/સ
 9. સુરત ગ્રામ્‍ય અને દાહોદ એલ.સી.બી માટે ખુટતું મહેકમ મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૮૦૧/સ
 10. શારીરિક ગુના મીસીંગ વ્ય૦કિતની શોધ માટે મહેકમ મંજુર કરવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૪૬૪/સ
 11. રાજયના શહેર/ જીલ્લાવના મુખ્યે મથક (હેડ કવા.) માટે હથિયારી સંવર્ગની વિવિધ ૧૦૦૦ જગ્યાભ મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૨૪૧/સ
 12. અમદાવાદ શહેર મહિલા પોલીસ બેન્ડવની રચના અને તે માટે નવી ૧૮ જગ્યા>ઓ મંજુર કરવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૩૫૧/સ
 13. એમ.ટી. વિભાગ માટે વિવિધ સંવર્ગના ડ્રાઈવરોની એક હજાર જગ્યાd મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૫૩૯/સ
 14. વડોદરા રેન્જટનું વિભાજન કરી નવી પંચમહાલ-ગોધરા રેન્જ ઉભી કરવાની મંજુરી આપવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૫/૨૯૭/સ
 15. જુનાગઢ રેન્જીનું વિભાજન કરી નવી ભાવનગર રેન્જડ ઉભી કરવાની મંજુરી આપવા બાબત ( આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૫/૨૬૯/સ
 16. સુરત રેન્જક કચેરીનું આધુનિકરણ કરવા વિવિધ સંવર્ગની ૧૮ જગ્યામઓ ઉભી કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૩૫૦/સ
 17. નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી,હથિયારી એકમો વડોદરાની કચેરી માટે નવી જગ્યાીઓ મંજુર કરવા (આયાજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૩૫૨/સ
 18. પોલીસ અધિક્ષક, પશ્વિમ રેલ્વેથ , અમદાવાદ યુનિટ માટે બોમ્બય ડીટેકશન એન્ડત ડીસ્પોનઝલ સ્કાવોર્ડ (B.D.D.S) ઉભી કરવા માટે વિવિધ સંવર્ગની છ જગ્યા‍ઓ મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૪૬૩/સ
 19. સરદારનગર પોલીસ સ્ટેbશન વિસ્તાજરમાં ગુજરાત સરકારના હેંગરની સુરક્ષા માટે વિવિધ સંવર્ગની ૨૨ જગ્યારઓ મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૪૬૫/સ
 20. સરદાર સરોવર ડેમ તથા નર્મદા કેનાલની સુરક્ષા માટે ઉભી કરવામાં આવેલ એસ.આર.પી .નર્મદા બટાલીયન માટે વધુ ૮૧ જગ્યાર મંજુર કરવા બાબત (આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૪૨૪૦/સ
 21. ફિક્સ પગારથી ફરજ બજાવતા લોકરક્ષકોને બીજા અને ચોથા શનિવાર તથા રવીવારે બજાવેલ ફરજ બદલ રજા પગાર આપવા બાબત
  મહક/૨૦૧૩/૨૭૪૪/સ તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૩
 22. નર્મદા બટાલીયનનું નામાભીધાન રા.અ.પો.દ.જુથ-૧૮ તથા વડુ મથક કેવડીયા કોલોની ખાતે રાખવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૦૩/૭૯૬/સ તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૨
 23. દાહોદ જિલ્લાના ભુટોડી ખાતેના રાજ્ય અનામત.પો.દ.જુથ-૪નું વડુ મથક પાવડી ખાતે રાખવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૦૪/૨૭૩૯/સ ૧/૨/૨૦૧૨
 24. નર્મદા બટાલીયનનું નામાભીધાન રા.અ.પો.દ.જુથ-૧૮ તથા વડુ મથક કેવડીયા કોલોની ખાતે રાખવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૦૩/૭૯૬/સ તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૨
 25. આઇ.જી.પી.કોસ્ટલ સીકયોરીટીનું મુખ્ય મથક નક્કી કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક- મહક/૧૦૧૦-૪૪૦/સ તા.૧૨/૦૮/૧૦
 26. બીજા-ચોથા શનિવાર, રવિવાર તથા જાહેર રજાના દિવસે બજાવેલ ફરજ બદલ રોકડમાં વળતર ભથ્થું.
  ઠરાવ ક્રમાંક-મહક/૧૦૦૯/૧૯૫૮/સ તા.૨૯-૦૪-૨૦૧૦
 27. પોલીસ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના બીલ સમયસર રજુ કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક-ગતપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૭૨/હમહક/૧૦૨૦૧૬/૨૭૦૧/સ ૧૩/૧૦/૨૦૧૬
 28. Amendment to Rule-(70)11 of the Gujarat Police Manual-1975, Volume-1 regarding Seniority of Constabulary cadres તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭
 29. રાજ્યમાં સી.પી.આઈ.નું માળખું રદ કરી એસ.ડી.પી.ઓ.ની દેખરેખ હેઠળનું માળખું રચવા બાબત તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૭
 30. રાજ્યમાં સી.પી.આઈ.નું માળખું રદ કરી એસ.ડી.પી.ઓ.(વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક)ની દેખરેખ હેઠળનું, મહેસુલ વિભાગની એ.ટી.વી.ટી. પેટર્ન મુજબનું માળખું રચાતા જગ્યાઓની તબદીલી બાબત તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૭
 31. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિને સંગીન બનાવવા રાજ્યમાં શહેર/ટાઉન/ગ્રામ્ય કક્ષાએ નવા પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પોલીસ સ્ટેશનને પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરમાં અપગ્રેડ કરવા તથા નવી આઉટ પોસ્ટ/ચોકી શરૂ કરવા બાબત તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૯
 32. Notification:
  Deputy Director class 1
 33. દાહોદ જિલ્લાના પીપલોદ અને ચાકલીયા આઉટ પોસ્ટને પોલીસ સ્ટેશનમાં અપગ્રેડ કરવા બાબત.
 34. રાજકોટ શહેરના કુવાડવા પોલીસ સ્ટેશનનું વિભાજન કરી નવું એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા બાબત.
નોટિફીકેશન
 1. The Police Inspector (Unarmed), Class II, (Post-training Examination) Rules, 2020. dated 10-12-2020
 2. The Police Inspector (Unarmed), Class II, Pre-Service Training Rules, 2020. dated 10-12-2020
 3. The Company Commander/ Armed Police Inspector, Class II, Recruitment Rules, 2020. dated 10-12-2020
 4. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. તથા તેની વીજ વિતરણ કંપનીઓની કાર્યક્ષેત્રમાં ઇનવેસ્ટીગેશન માટે નવા ૧૧ વીજ પોલિસ સ્ટેશન મંજુર કરવા તથા તે માટે સ્ટાફ મંજુર કરવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૩/૩૮૪૬/સ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૪
 5. રાજ્યમાં નવા જીલ્લાની રચના સંદર્ભે નવું મહેકમ મંજુર કરવા બાબત(આયોજન)
  મહક/૧૦૨૦૧૩/૩૮૪૬/સ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૪
 6. રાજ્ય પોલિદસ દળમાં સીધી ભરતીમાં મહિલાઓ માટે ૩૩ ટકા અનામત રાખવા બાબત
  મહક/૧૦૨૦૧૪/૩૦૮૦/સ(પા.ફા.૧) તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૪
 7. રજા પગાર અંગેનો સંકલિત ઠરાવ (તા.૦૪-૧૨-૨૦૧૫)
  મહક-૧૦૨૦૧૫- ૬૩૪૫-સ dated:૦૪-૧૨-૨૦૧૫
 8. Police Constable Unarmed ભરતી નિયમો
 9. Police Constable Armed ભરતી નિયમો
 10. Police Constable SRPF ભરતી નિયમો
 11. Jail Sepoy (Male & Female) ભરતી નિયમો
 12. Police Constable Level Examination Rules
 13. PSI Level Examination Rules
 14. ASI ભરતી નિયમો
 15. AIO ભરતી નિયમો
 16. Platoon Commander/Armed Police Sub- Inspector, Class III, in the Gujarat State Reserve Police Force Recruitment Rules, 2016
  GG/70/2016/MHIC/102007/3588/C Date:18-06-2016
 17. Intelligence Officer, Class III, in the Police Department Recruitment Rules, 2016
  GG/GUJ/86/2016/MHK/1011/2222/C Date:25-07-2016
 18. PSI ભરતી નિયમો (Amendment)
  GG/GUJ/117/2016/MHK/1011/2224/C Date:01/12/2016
 19. PSI Unarmed Special Competitive Examination Amendment Rules 2014
  GG/Guj/78/2014/MHK/102014/1728 Date:10/09/2014
 20. કોસ્ટલ સિક્યુરીટી તમામ કામગીરી સંકલિત રીતે એ.ડી.જી.પી./ડી.જી.પી.શ્રી મરીન પોલીસને સોંપવા અને તેનું વહીવટી માળખું નક્કી કરવા બાબત Date: 04/07/2019
 21. Police Sub-Inspector (Unarmed), Class III (Departmental Examination) Rules, 2019 (Mode-2) Date: 27/01/2020
 22. Addendum of words "Economically Weaker Sections" in Recruitment Rules of Police Personnel Class-3 Date: 01/02/2020
 23. Reserve Police Sub-Inspector/Armed Police Sub-Inspector, Class III, Recruitment Rules, 2020 Date: 18/02/2020
 24. Police Sub- Inspector (Unarmed), Class-Ill, Recruitment Rules, 2020 Date: 03/03/2020
 25. Gujarat State Reserve Police force (Amendment) Rules 2020 Date: 24/09/2020
 26. Notification:
  The Police Constable, Class III, (Combined Competitive Examination) Rules, 2021.
 27. Notification:
  the Post of Police Sub-Inspector, Class III, (Combined Competitive Examination for Direct Recruitment) Rules, 2021.
 28. Reserve Police Sub-Inspector / Armed Police Sub-Inspector, Class III (Departmental Examination) Rules,2021
  GG/81/2021/MHK/102020/302255/C
 29. Reserve Police Sub-Inspector / Armed Police Sub-Inspector, Class III (Special Competitive Examination) Rules, 2021.
  GG/GUJ/85/2021/MHK/102020/302286/C
 30. Police Constable, Class III, (Combined Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2021.
  GG/GUJ/88/2021/MHK/1010/1393/CDate: 29/09/2021
બ-શાખા ઠરાવો / જાહેરનામા
 1. Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Dy. Superintendent of Police (Unarmed) in the districts and Superintendent of Police (Unarmed) in the Police Commissionerate Cities
  - No.GG/35/2014/DYS/1086/7440/B Dated : 03-03-2014
 2. Notification No:IPS/102014/488311(Part)/B Date:08/08/2014
 3. The Persons with Disabilities Protection of Rights And Full Participation ACT,1955
  GG-54-DYS-102014-560-B Dated.26-jun-2014
 4. Notification Dated.29-12-2012 – IPS-102010-GOI-69-B
  ઠરાવ ક્રઃ ડીવાયએસ/૧૦ર૦૧ર/ર૦૪૯૭ર/બ તા. ર૮-પ-ર૦૧ર
 5. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (બિનહથિયારી) વર્ગ-૧ અને હથિયારી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વર્ગ-૧ ની જગ્યાએ બઢતીની વિચારણા માટે પસંદગી સમિતિની રચના.
  ઠરાવ ક્રઃ ડીવાયએસ/૧૦ર૦૧ર/ર૦૪૯૭ર/બ તા. ર૮-પ-ર૦૧ર
 6. Notification Date:28/07/2010No.IPS/102008/GOI-187/B
 7. Recruitments rules of Police Inspectors (Unarmed) , Class-II
  Notification No.GG/48/2008/IOP/1092/3061/B dated : 17-10-2008
 8. ગુજરાત પોલીસ સેવા, વર્ગ - 1 ના અધિકારીઓને એકસ-કેડર નિમણુંક , પસંદગીના સિધ્ધાંતોમાં ફેરફાર કરવા બાબત....ઠરાવ ક્ર્માંક: ડીવાયએસ--102006-2996-બ, 24 એપ્રિલ 2007
 9. Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Armed Deputy Superintendent of Police, Assistant Commandant, Adjutant and Battalion Quarter Master.
  - No. G/G/98/DYS/1088/2749/B, 4th June, 1996
 10. Constittution of the Committee for selection of State Police Service Officers of Dy.S.P. rank fit for appointment on the Ex-cadre posts of District Superintendent of Police rank in the Police Department.
  - No. DYS.1084/4138/B, 2nd April, 1985
 11. APR Submission for the Year 2016 (As on 31/12/2016)
  - એપીઆર/૧૦૨૦૧૬/૭૬૯૪૮૨/બ, ૦૪/૦૧/૨૦૧૭
 12. Police Inspector (Unarmed), Class-II, Recruitment Rules, 2017
  - GG/05/2017/DYS/102014/515143/B, 24/03/2017
 13. Appointment of Smt. Geetha Johari, IPS as Director General and Inspector General of Police, Gujarat State.
  - IPs/102017/1438/B, 04/04/2017
 14. Method of Examination to the post of Police Inspector (Unarmed), Class-II.
  - GS/2017/30/DYS/102017/65686/B, 14/07/2017
 15. Promotion to ADGP
  - IPS/102017/554714/B
 16. DySP Transfer
 17. Dy.SP Class-1 Direct Recruitment (GPSC) Order

  DYS/102009/3177/B, Date:14/10/2017

 18. modification order

  IPS/102017/B, Date:07/10/2017

 19. DySP Transfer order
 20. PI promotion order
 21. Promotion Dy.SP to SPS
 22. IPS Transfer Order
 23. Notification regarding Director General and Inspector General of Police

  IPS/102017/4220/B, Date:01/12/2017

 24. Amendment order

  IPS/102017/2038/B, Date:20/12/2017

 25. Grant of J.A.G. to the IPS officers of 2009 Batch

  IPS/102017/4115/B, Date:17/01/2018

 26. Update in Merit Number Date:14/02/2018
 27. Appointment of Director General and Inspector General of Police, Gujarat
 28. Superintendent of Police Amreli appointment order Date: 04/06/2018
 29. Promotions of IPS Officers Date: 21/06/2018
 30. Selection Grade - 2018 Date: 21/06/2018
 31. Promotions and Transfers of IPS Officers Date: 16/07/2018
 32. Promotions and Transfers of IPS/SPS Officers Date: 25/07/2018
 33. IPS Transfer order Amendment Date: 26/07/2018
 34. IPS Transfer order Date: 26/07/2018
 35. Promotion of Police Inspector(Un-armed) Class-II to Dy. Superitendent of Police(Un-armed) Date: 05/10/2018
 36. Transfer of Dy. Superitendent of Police(Un-armed) Class-I Date: 05/10/2018
 37. Transfer of DySP (Unarmed) Date: 20/11/2018
 38. Transfer of IPS and SPS officers Date: 20/11/2018
 39. J.A.G. to IPS Officers of 2010 Batch Date: 01/01/2019
 40. Selection Grade Date: 01/01/2019
 41. Promotion Order of IPS Officers Date: 01/01/2019
 42. Transfer Order of DySP Officers Date: 16/02/2019
 43. Transfer Order of DySP Officers Date: 22/02/2019
 44. Promotion Order of Police Inspector to DySP Date: 16/02/2019
 45. Transfer and Promotion Order of IPS/SPS Officers Date: 16/02/2019
 46. Promotion Order of IPS Officer Date: 20/02/2019
 47. Transfer Order of IPS Officers Date: 28/02/2019
 48. Transfer Order of DySP Officer Date: 28/02/2019
 49. Transfer Order of SP/DySP Officer Date: 03/03/2019
 50. Transfer Order of IPS Officers Date: 06/03/2019
 51. Police Inspector (Unarmed), Class II, Recruitment (Amendment) Rules, 2019 Date: 31/05/2019
 52. Police Inspector (Unarmed), Class II, in the Gujarat Police Service, (Competitive Examination) (Second Amendment) Rules, 2019 Date: 29/06/2019
 53. Police Inspector (Unarmed), Class II, in the Gujarat Police Service, (Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2019 Date: 29/06/2019
 54. The Armed Deputy Superintendent of Police / Assistant Commandant / Adjutant and Battalion Quarter Master , Class I, in the Gujarat State Reserve Police Service Recruitment Rules, 2019 Date: 22/08/2019
 55. IPS Transfer Order Date: 30/09/2019
 56. IPS Transfer Order Date: 30/09/2019
 57. DySP to SPS Promotion Order Date: 30/09/2019
 58. Probationer IPS Posting, PI to DySP Promotion and DySP Transfer Order Date: 30/09/2019
 59. Formation of DPC for PSI to PI promotion Date: 18/03/2020
 60. Transfer order of DySP (Unarmed), Class-I Date: 20/03/2020
 61. Promotion order PI to DySP (Unarmed), Class-I Date: 10/07/2020
 62. Appointment of Director General and Inspector General of Police Date: 31/07/2020
 63. Transfer of IPS/SPS Officers Date: 01/08/2020
 64. Posting of IPS and Transfer of DySP Officers Dated: 13/09/2020
 65. Transfer of DySP Officers Dated: 23/09/2020
 66. The Deputy Superintendent of Police (Unarmed), Class I, Condition of service relating to Pre-Service Training Rules, 2020. Dated: 23/10/2020
 67. The Deputy Superintendent of Police (Unarmed), Class I, (Condition of service relating to passing of Post-training Examination) Rules, 2020. Dated: 23/10/2020
 68. Police Inspector (Unarmed), Class II (Departmental Examination) Rules, 2021 Dated: 18/06/2021
 69. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (બિનહથિયારી), વર્ગ-૧ સંવર્ગની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની સ્થિતિ દર્શાવતી આખરી પ્રવરતાયાદી” Dated: 09/03/2022
 70. પોલીસ ઈન્‍સ્પેક્ટર (મોટર ટ્રાન્‍સપોર્ટ), વર્ગ-૨ સંવર્ગમાંથી નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મોટર ટ્રાન્‍સપોર્ટ), વર્ગ-૧ સંવર્ગમાં બઢતી બાબત Dated: 02/06/2022
ક-શાખા ઠરાવો
 1. સત્તા સોંપણી 2019
 2. સત્તા સોંપણી 2022
SB-5-શાખા પરિપત્રો
 1. સ્વયમ સંચાલીત ફરિયાદ સેલ તરફથી મળતી ફરિયાદપરત્વે કાર્યવાહી કરવા બાબત
 2. ફોજદારી કાર્યરીતિ અધિનિયમ, ૧૯૭૩ની કલમ ૧૯૭ તેમજ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી ધારા, ૧૯૮૮ હેઠળ પ્રોસીકયુશનની મંજૂરી આપનાર અધિકારીને સાક્ષી તરીકે ન દર્શાવવા બાબત
 3. આતંકવાદી/સાંપ્રદાયિક/વામપંથી ઉગ્રવાદી હિંસા તથા સીમા પારની ગોળીબારી અને ભારતીય પ્રદેશમાં સુરંગી/ આઈ.ઈ.ડી. (Improvised Explosive Device) વિસ્ફોટોથી પીડીત નાગરિકોની સહાયતા માટેની કેન્દ્રિય યોજના
ઠરાવો/હુક્મો/ગેઝેટ
 1. એ.ટી.એસ. અને એસ.ઓ.જી. ની કામગીરી અસરકારક બનાવવા અંગે
  SB.5/STG/102008/475 તા.૦૯/૦૭/૨૦૦૮
 2. કોસ્ટલ સિક્યુરીટી સ્કીમ, ફેઝ-II મરીન પોલીસ સ્ટેશનો માટે સંદેશ વ્યવહાર ના સાધનો અને વાહનો ખરીદવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક્ર.વિ.૫/CCD/૧૦૨૦૦૯/ ૫૮૭(ભાગ-૧) તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૧
 3. દરિયા કિનારાની સુરક્ષા માટે રોકવામાં આવતા કર્મચારીઓ માટે બેક અપ સપોર્ટ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ માટેની મંજુરી (આયોજન જોગવાઇ) ક્ર.બજટ/૧૦૨૦૦૮/૨૧૫૦ / વિ.૫ તા. ૭/૭/૨૦૧૧
 4. કોસ્ટલ સિકયોરિટી સ્કીમ, ફેઝ-II,મરીન પોલીસ સ્ટેશનો માટે નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંક- વિ.૫/CSS/૧૦૨૦૦૯/૫૮૭(ભાગ-૧),તા.૧૬/૬/૨૦૧૧ ,
 5. કોસ્ટલ સિકયોરિટી સ્કીમ, ફેઝ-II, મરીન પોલીસ સ્ટેશનો માટે સંદેશ વ્યવહારના સાધનો અને વાહનો ખરીદવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબતઠરાવ ક્રમાંક- વિ.૫/CSS/૧૦૨૦૦૯/૫૮૭(ભાગ-૧),તા.૧૬/૬/૨૦૧૧ ,
 6. ફીશરમેન અવેરનેસ પ્રોગ્રામ પ્રથમ તબક્કો.ક્ર.વિ.૫/SKD/૧૦૨૦૧૦/ ૧૯૯૯ તા. ૯/૦૬/૨૦૧૧
 7. ધ અનલોકુલ એકિટવિટીઝ (પ્રિવેન્શન ) એકટ-૧૯૬૭ ની કલમ-૪૫(૨) હેઠળ રચાયેલ”રીવ્યુ ઓથોરીટી” ના અધ્યક્ષની નિમણુક બાબત.
  SB.5/UAA/102004/GOI-259 તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૩
 8. રાજ્ય મરીન અનામત પોલીસદળ માં કમાન્ડોની જગ્યાઓ પ્રતિનિયુક્તિથી ભરવા બાબત.
  SB.5/CSS/102012/1644 તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૩
 9. દરિયાઇ/સરહદી સુરક્ષાની અંગેની સમીક્ષા કરવા બાબત.
  CSS/102013/IB.17/SB.5 તા.૦૪/૧૨/૨૦૧૪
 10. રાષ્ટ્રીય વસ્તી પત્રક (NATIONAL POPULATION REGISTER) બાયોમેટ્રીક કેપ્ચર અને અન્ય આનુષાંગિક ડેટા તૈયાર કરવા બાબત.
  NPR/102011/1594/SB.5 તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૪
 11. સાયબર સુરક્ષાકવચ ઉભુ કરવા બાબત.
  ATS/10/2013/90/SB.5 તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૪
 12. સાયબર સુરક્ષાકવચ ઉભુ કરવા બાબત.
  ATS/10/2013/90/SB.5 તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૪
 13. સાયબર સુરક્ષાકવચ ઉભુ કરવા બાબત.
  ATS/10/2013/90/SB.5 તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૪
 14. સાયબર સુરક્ષાકવચ ઉભુ કરવા બાબત.
  ATS/10/2013/90/SB.5 તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૪
 15. રાજ્યમાં એરબોર્ન લો એન્ફોર્સમેન્ટ ના અમલીકરણ સારૂ જરૂરી ઉપકરણ ખરીદ કરવા માટે ટેકનીકલ સમિતિની રચનાકરવા બાબત.
  PRC/102013/197/SB.5 તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૪
 16. The Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Act, 2015 (Gujarati)
 17. The Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Act, 2015 (English)
 18. સાયબર સુરક્ષા કવચ અંગે (તા.૦૮-૦૭-૨૦૧૬).
  સીએસકે-૧૦૨૦૧૫-એસએફ ૩- વિ-૫
 19. Constitution of State Level Standing Committees to Monitor Border Security
 20. Constitution of Coastal Security Committees to monitor, manage and steer the various issues of the Coastal Security
 21. Delegation of Powers to the Police Constable Under Section-157 of the Criminal Procedure Code
 22. The Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Rules, 2020 (Gujarati)
 23. The Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Rules, 2020 (English)
 24. The Gujarat Control of Terrorism and Organized Crime Act, 2015 Appointment of the date for implementation of the Act
 25. Holistic Development of Islands (બેટના સર્વગ્રાહી વિકાસ) બાબત.
 26. “Master, Class – III, Recruitment Rules, 2022”.
 27. “Serang, Class – III, Recruitment Rules, 2022”.
 28. “Engine Driver, Class – III, Recruitment Rules, 2022”.
 29. “Oilman, Class – III, Recruitment Rules, 2022”.
SB-2-શાખા ઠરાવો/પરિપત્રો/જાહેરનામાં/ગેજેટ
 1. Regarding providing of Protection/assistance by the police personnel while implementing orders passed by the chief Metropolitan Magistrate or District Magistrates under Section 14 of SARFAESI Act, 2002
 2. Formation of Gujarat State Disaster Response force SDRF
 3. The Gujarat Victim Compensation Scheme
 4. Gujarat Victim Compensation Scheme 2017 Date.30/06/2017
 5. Victim Compensation Amendment Scheme 2017.
  - GG/31/2017/SB.2/COM/132011/GAD/165605-Part-III, Date.18/07/2017
 6. વિકટીમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ - ૨૦૧૬ Date: 07/07/2016
 7. રાજ્યમાં બનતી Mob lynching/Violenceની ઘટનાઓ અટકાવવા બાબત Date: 17/09/2018
 8. THE GUJARAT VICTIM COMPENSATION SCHEME – 2019 Date:26/04/2019
 9. Revised Fee Structure under explosive rules, 2008
 10. Petroleum (Amendment) Rules, 2018
 11. Explosives (Amendment) Rules, 2019
 12. Notification Regarding Great Soul:Mahatma Gandhi and His Struggle with India, Dt-30th March,2011 ,
 13. Gujarat Freedom of Religion Act 2003 Gujarati
 14. Gujarat Freedom of Religion Act 2003 English
 15. Gujarat Freedom of Religion guidelines 01.04.2008
 16. Gujarat Freedom of Religion Rules 2008
 17. Gujarat Freedom of Religion Amendment Act 2021
 18. Implementation Notification 09.6.21 Gujarat Freedom of Religion Amendment Act 2021
SB-3-શાખા પરિપત્રો
 1. વટહુકમ અંગ્રેજી નકલ તા. ૦૭-૦૯-૨૦૨૦
 2. વટહુકમ ગુજરાતી નકલ તા. ૦૭-૦૯-૨૦૨૦
 3. પાસા કાયદામાં સુધારો (૨૦૨૦) અંગ્રેજી નકલ તા.૦૯-૧૦-૨૦૨૦
 4. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1988
 5. The National Security Act,1980
 6. The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act,1974
 7. The Gujarat Prevention of Anti Social Activities Act,1985
 8. THE GUJARAT PREVENTION OF ANTI SOCIAL ACTIVITIES ACT 1985
 9. THE PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1988
 10. THE NATIONAL SECURITY ACT, 1980:
 11. THE CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT, 1974:
 12. “આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી હદપારી કરવા માટેના હુકમો કરતી વખતે ધ્યાને લેવાની સુચનાઓ”તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧
 13. “હદપારી દરખાસ્તો કરતી વખતે અને હદપારી હુકમો કરતી વખતે ધ્યાને લેવાની માર્ગદર્શક સુચાનાઓ”તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧
ડ-શાખા
ઠરાવો
 1. મહિલાઓ સામેના અત્યાચારો રોકવા માટે તાલુકા /ગ્રામ્ય કક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિનુ બંધારણ નક્કી કરવા બાબત ઠ,રાવ ક્રમાંક: મહસ/૨૯૨૦૧૪/૭૬૦૮/ડ , તારીખ: ૧૯/૦૩/૨૦૧૫
 2. મહિલાઓ સામેના અત્યાચારો રોકવા માટે તાલુકા /ગ્રામ્ય કક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિનુ બંધારણ નક્કી કરવા બાબત.ઠરાવ ક્રમાંક: મહસ/૨૯૨૦૧૪/૭૬૦૮/ડ તારીખ: ૨૬/૦૨/૨૦૧૫
 3. રાજ્ય કક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિની કામગીરી બાબત
 4. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના બિનસરકારી સભ્યોની નિમણુંક બાબત
 5. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષની નિમણુંક બાબત
 6. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ નો ચાર્જ સોંપવા બાબત
 7. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ તેમજ બિન સરકારી સભ્યોના રાજીનામા બાબત
 8. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ
 9. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ
 10. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ઉપાધ્યક્ષની નિમણુંક બાબત
 11. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના બિનસરકારી સભ્યોની નિમણુંક બાબત
 12. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ
 13. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ
 14. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ
 15. મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગે રચવામાં આવેલ રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના બંધારણમાં આંશિક ફેરફાર કરવા બાબત
 16. મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગેની રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિમાં બિન સરકારી સભ્યોની નિમણુક કરવા બાબત Dated.09-12-2013
 17. મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચારો રોકવા અંગેની રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિમાં બિન સરકારી સભ્યોની નિમણુક કરવા બાબત
 18. નામદાર કોર્ટમાં જામીન/આગોતરા જામીન માટેની અરજીઓના કિસ્સામાં તપાસ કરનાર અધિકારીશ્રી દ્વારા નિયત મુદતે હાજર કરવા બાબત
  - ક્રઃપરચ/૧૦ર૦૧૧/કોર્ટ-૪૫/ડ તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૧
 19. મહિલાઓ સામેના અત્યાચારો રોકવા માટેની રાજ્યકક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિ અંગે
  - ક્રમાંક મહસ/2996/11386/ડ, તા. 30-09-1998
 20. પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી જયારે કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની ફરિયાદ નોંધવાની ના પાડે ત્યારે તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને ફરિયાદ આપવા બાબત.
  - ક્રમાંક પસફ-2998-2511-ડ, તા. 22-04-1998
 21. બહેનો સામેના અત્યાચારો રોકવા માટે શહેર / જિલ્લા સમિતિનું બંધારણ નક્કી કરવા બાબત
  - ક્રમાંક મહસ-2994-586/ડ, તા. 01-10-1994
 22. કોગ્નીઝેબલ ગુનાની FIR ની નોંધણી કરવા બાબત
  - કનં: વસફ/૧૦૨૦૧૫/૭૨૧૦/ડ,તારીખ: ૦૬-૦૨-૨૦૧૬
 23. NDPSના કેસોમાં પંચો તરીકે રાજયના સરકારી કર્મચારીઓની મદદ લેવા બાબત Date.15/07/2020
 24. જિલ્લા પોલીસ કમ્પ્લેઇન્ટસ ઓથોરીટીમાં ધારાસભ્યોની નિમણૂંક બાબત Date.19/08/2020
પરિપત્રો
 1. ફોજદારી કેસમાં થયેલ પોલીસ તપાસની કેસ ડાયરીની નિભાવણી બાબત
  - વસફ/૧૦૨૦૧૫/કોર્ટ-૧૪૨/ડ , તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૫
 2. નશાબંધીની ફરિયાદની રેડમાં મહિલા સુરક્ષા સમિતિનાં સભ્યોને સામેલ નહિ કરવા ...
  - મહસ-૨૯૨૦૧૫-૬૦૪૨-ડ, તા. 31-07-2015
 3. દારૂનાં અડ્ડા,જુગાર, વરલી મટકા જેવી અસામાજીક પ્રવૃતિઓ અંકુશમાં લેવા તથા ...
  - વસફ-૩૧૨૦૧૪-૯૩૨૦-ડ, તા. 30-07-2015
 4. ભારત સરકારના ધી સેક્સુયલ હેરેસમેન્ટ ઓફ વુમન એટ વર્કપ્લેસ (પ્રીવેન્શન,પ્રોહીબીશન એન્ડ રીડ્રેસલ) એક્ટ. ૨૦૧૩ના અસરકારક અમલ માટે ની સૂચનાઓ બાબત.
 5. ક્રમાંક વસફ-102005-3875-ડ
 6. સહકારી બેંકોના બાકીદારો પાસેથી લહેણી રકમની વસુલાત માટેની સત્તા સુપરત કરવા બાબત
  - ક્રમાંક પરચ-292004-ઓડી.13-ડ, તા. 16-07-2005
 7. પોલીસ ફરિયાદની નોંધણીમાં જ્ઞાતિનો ઉલ્લેખ ન કરવા બાબત..
  - પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ-2998-13607-ડ, તા. 01-07-1999
 8. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની ૧૦૦ મીટરના જુબાજુના વિસ્તારમાં ગુટખા ના વેચાણ કરવા પર પ્રતિબંધ મુકવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/2997/10450/ડ,  તા. 10-10-1997
 9. પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ ફરિયાદની નકલ ફરિયાદીને
  તુર્તત જ આપવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ પરચ/2995/4415/ડ, તા. 29-05-1995
 10. સ્ત્રીઓમાં બનતા અપમૃત્યુના બનાવો રોકવા અથવા બનાવ બન્યા બાદ લેવાના પગલાં બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/2988/1069/ડ, તા. 03-02-1989
 11. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના ઓનલાઇન ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ “સ્વાગત” સંબંધે હાથ ધરવાની કાર્યવાહી બાબત... Date: 10/09/2018
 12. નામદાર કોર્ટમાં પોલીસ ખાતાને સંબંધિત કેસોમાં (સિવિલ/ ક્રિમિનલ/ જામીન/ આગોતરા જામીન) તપાસ કરનાર અધિકારીશ્રીએ નિયત મુદતે હાજર રહેવા બાબત Date: 09/05/2019
 13. રાજ્ય સરકારની માલિકીની જાહેર મિલકતો/ કુદરતી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડતા કે ચોરી કરતા કે નાણાકીય અનિયમિતતા આચારતા લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઈ.આર. નોંધાવવા બાબત Date: 15/06/2019
ઇ1-શાખા ઠરાવો
 1. નશાબંધી પ્રચાર પ્રવૃતિ માટે નિયામકશ્રી, નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના અધિકારીઓની ખર્ચની સત્તાામર્યાદા વધારવા અંગે.
  - પ્રચર/૨૦૦૩/૩૨૫૩/ઇ.૧ , તા. ૦૩-૦૯-ર૦૧૪
 2. વિદેશી દારૂ ખરીદી/વેચાણ/ હેરફેરના એફ.એલ.૧ અને એફ.એલ.-ર લાયસન્સ ની કામગીરી સંપૂર્ણ કોમ્યુીદ ટરાઇઝેશનની ઓનલાઇન કરવા બાબત.
  - વદર/૧૧૨૦૧૪/૭૦૭/ઇ.૧ (પાર્ટ-૧), તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૪
 3. વિદેશી દારૂની સ્વાસ્થય પરમીટ માટેના અરજદારો માટે આવકના ધોરણો નિયત કરવા બાબત
  - વદર/૧૧૨૦૧૨/૧૯૧/ઇ.૧ , તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૩
 4. Superintendent of Prohibition and Excise, Class I, Recruitment Rules,2012
  - GG/55/2009/MKM/102007/267(PT-III)/E-1, Dated : 15-09-2012
 5. Recruitment Rules Of Senior Clerk, Sub-Accountant and Supervisor Class III, Prohibition and Excise, Department
  - GG/42/2011/MKM/102007/267(PT-XI)/E-1, Dated : 05-08-2011
 6. Deputy Director of Prohibition and Excise, Class I, Recruitment Rules,2010
  - GG/30/2009/MKM/102007/267(PT-II)/E-1, Dated : 15-06-2010
 7. Administrative Officer of Prohibition and Excise, Class I
  - GG/16/2010/MKM/102007/267(PT-V)/E-1, Dated : 22-03-2010
 8. Office Superintendent and Account, Class-III, Prohibition and Excise, Department Recruitment Rules, 2009
  - GG/85/2009/MKM/102007/267(PT-X)/E-1, Dated : 13-09-2009
 9. Jamadar Class-III, Recruitment Rule, 2008
  - ક્રમાંકઃGG/59/2008/MKM/102007/267/PT-13/E.1 Dt:24/11/2008
 10. Consteble Class-III, Recruitment Rule, 2008
  - ક્રમાંકઃGG/57/2008/MKM/102007/267/PT-14/E.1 Dt:24/11/2008
 11. Law Office Class-II, Recruitment Rule, 2005
  - MKM/1093/3480/E.1 Dt:13/3/2006
 12. Bombay Prohibition (Gujarat Amendment) ACT, 2009.
  - GG/85/2011/NSD/102009/1769/E-1 Dt. 13-12-2011
 13. Assistant Director of Prohibition and Excise, Class-II, Recruitment Rule, 2010
  - ક્રમાંકઃGG/28/2009/MKM/102007/267(PT-VI)/E.1 Dt:20/05/2010
 14. Notification Dated.22 March 2010
  - No.GG/16/2010/MKM/102007/267(PT-V)E-1
 15. Supreintedent of Prohibition and Excise, Class-II, Recruitment Rule, 2009
  - ક્રમાંકઃGG/86/2009/MKM/102007/267(PT-IV)/E.1 Dt:3/11/2009
 16. Inspector, Class-III, Recruitment Rule, 200૯
  - ક્રમાંકઃGG/8૩/2009/MKM/102007/267(PT-VIII)/E.1 Dt:15/10/2009
 17. Head Clerk, Class-III, Recruitment Rule, 2009
  - ક્રમાંકઃGG/43/2009/MKM/102007/267(PT-XI)/E.1 Dt:2/05/2009
 18. Propaganda Officer, Class-III, Recruitment Rule, 2009
  - ક્રમાંકઃGG/33/2009/MKM/102007/267(PT-7)/E.1 Dt:26/3/2009
 19. Sub Inspector, Class-III, Recruitment Rule, 2008
  - ક્રમાંકઃGG/58/2008/MKM/102007/267/PT-9/E.1 Dt:26/11/2008
 20. જિલ્લાી કક્ષાની નશાબંધી અમલીકરણ સમિતિની રચના કરવા અંગે..
  - પ્રચર-૧૦૯૮-૧૬૬૬-ઇ.૧ તા. ૦૬-૧૧-ર૦૦૬
 21. નશાબંધી અમલીકરણ (એન્ફોનસમેન્ટ૦) ની કામગીરી નશાબંધી અને આબકારી ખાતા પાસેથી પરત લઇ પોલીસ ખાતાને સોંપવા બાબત.
  - નશધ-૧૦ર૦૦૬-૧૬૪૮-ઇ.૧ તા. રપ-૦૭-ર૦૦૬
 22. નશાબંધી અને આબકારી ખાતાનીન નશાબંધી આબકારી અધીક્ષક – વગ-૧ ની આઠ જગ્યાાઓને ર૦ ટકા કાપમાંથી મુકિત આપવા બાબત.
  - મકમ-ર૦૦૦- ૩૦૪૬-ઇ.૧ તા. ૧ર-૧ર-ર૦૦પ
 23. નશાબંધી ધારાના કડક અમલમાં નિષ્ફળ રહેલ સ્થાનિક પોલીસ/નશાબંધી ખાતાના અધિકારી અનને સુપરવાઇઝરી અધિકારીઓ સામે પગલા લેવા.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃનશધ-1099-753-ઇ.૧, તા. 12-09-2003
  - સુધારા ક્રમાંકઃનશધ-1099-753-ઇ.૧, તા.15-09-2005
 24. જિલ્લા નશાબંધી સમિતિના બિન સરકારી સભ્યોનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરવા અંગે
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1099-મ. 29 4-ઇ.1, તા. 06-08-2003
 25. ગુજરાત રાજ્ય નશાબંધી બોર્ડના બિન સરકારી સભ્યોનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરવા અંગે
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1099-મ. 29 4-ઇ.1, તા. 06-08-2003
 26. નશાબંધી અમલીકરણ સમિતિના બિન સરકારી સભ્યોનું સભ્યપદ સમાપ્ત કરવા અંગે
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1099-મ. 29 4-ઇ.1, તા. 17-06-2003
 27. મુંબઈ નશાબંધી અધિનિયમ-૧૯.૪૯ તથા વિદેશી દારુના નિયમો ૧૯પ ૩ હેઠળ આપવામાં આવતા વિદેશી દારુન એફ.એલ.૧ અને એફ.એલ.ર પરવાનાઓની સંકલિત સુચનાઓ બાબત.
  - વદર-૨૦૦૧-૩૪૫૬-ઈ-૧ તા.૨૮-૦૪-૨૦૦૩
 28. જિલ્લા કક્ષાની નશાબંધી અમલીકરણ સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક-પ્રચર/1098/1666/ઇ.1, તા. 18-12-1998
 29. નશાબંધી અમલીકરણ અંગે રાજ્યકક્ષાની સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1098-1571-ઇ.1, તા. 06-11-1998
 30. તાલુકા કક્ષાની નશાબંધી અમલીકરણ સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃપ્રચર-1098-1668-ઇ.1, તા. 06-11-1998
 31. જિલ્લા નશાબંધી સમિતિઓ ઉપર બિન સરકારી સભ્યોની નિમણુંક
  - ઠરાવ ક્રમાંક-1080,-80231(1)મ, તા. 25-03-1982
 32. પોષડોડા જથ્થો પુરો પાડવાનું ક્રમશ: ઘટાડવા તથા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ પછી તેનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ પણે બંધ કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક: અફણ-૧૦/૨૦૦૮/જી.ઓ.આઈ.-૨૬/ઈ-૧ તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૫
 33. અખાધ્ય ગોળની પરીભાષા નક્કી કરવા માટે જરૂરી તાંત્રિક અભિપ્રાય માટે ઉચ્ચ કક્ષાની સમિતિની રચના બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક: નશધ-૧૩/૨૦૧૪/૨૮૧૦/ઈ-૧ તા.૧૬-૦૩-૨૦૧૫
 34. ગુજરાત નશાબંધી અધિનિયમ ૧૯૪૯ અન્વયે ગુજરાત નશાબંધી સુધારા વટહુકમ
  - ઠરાવ ક્રમાંક: Gujarat Ordinance No. 7 of 2016 તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૬
 35. Act of Gujarat Legislature and Ordinance promulgated and Regulations
  - Act of Gujarat Legislature and Ordinance promulgated and Regulations 16/03/2017
 36. અજમાયશી અધિક્ષક, નશાબંધી અને આબકારી (વર્ગ-૨)ની નિમણૂંક
  - અજમાયશી અધિક્ષક, નશાબંધી અને આબકારી (વર્ગ-૨)ની નિમણૂંક
 37. Constable, Class III, (Prohibition and Excise) (Competitive Examination) Rules, 2017
  - Date : 22/12/2017
 38. નાર્કોટીક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપીક સબસ્ટન્સીસ એક્ટ, ૧૯૮૫ ની જોગવાઇ હેઠળ રાજ્ય સરકારની રિવોર્ડ પોલીસી જાહેર કરવા બાબત
  - નાર્કોટીક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપીક સબસ્ટન્સીસ એક્ટ, ૧૯૮૫ ની જોગવાઇ હેઠળ રાજ્ય સરકારની રિવોર્ડ પોલીસી જાહેર કરવા બાબત
પરિપત્રો
 1. Powers to Managers under Gujarat Prohibition Act to grant visitor’s permit & tourist’s permit
  - No. GG/98/2014/VDR/2006/2996/E1 Dt.: 22-12-2014
 2. Subject: - Liberalization of the Visa Regime regarding of Student Visa
  - No.MIS-60-2005-F.ll, તા. 19-11-2005
 3. વાઇન શોપના મેનેજરને વિઞિટર/ટુરિસ્ટ પરમીટ ઇસ્યુ કરવાના પાવર આપવા બાબતે Date: 10/07/2019
 4. Amendment in Gujarat Prohibition (Liquor Samples and Determination of Quantity Seized Liquor) Rules, 2012 Date: 02/07/2019
 5. Amendment: Constable Clss-3, Prohibition and excise Department, Recruitment Rules, 2008
  - NO.GG/30/2020/MKM/2007/267(PT-9)/E-1, Date:01/06/2020
 6. Amendment: Gujarat Prohibition (Liquor Samples and Determination of Quantity Seized Liquor) Rules, 2012.
  - NO.GG/103/2019/VDR/10/2009/2061/E-1, Date:06/11/2019
ફ2-શાખા ઠરાવો
 1. વિદેશી નોંધણી અધિકારીઓ (foreigners Registration Officers-FROs)ને સત્તાઓ સુપરત કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક:- MIS/124/2014/F2 તારીખ:-૨૧/૧૦/૨૦૧૫
 2. Subject: - Delegation of powers (1) for grant of three months provisional extension to foreign national stay in India registered with the concerned State Government/U.T Administration, and (2) For grant of Police Clearance Certificate
  - No.MIS-86-2005-F.ll, તા. 03-12-2005
 3. વિદેશી નોંધણી અધિકારીઓ ને (Foreigners Registration Officers- FROs) કેટલીક સત્તાઓ સુપ્રત કરવા બાબત
  હુકમ ક્રમાંકઃ એફઓઆર-11-2005-ફ-2, તા. 08-11-2005
ફ-શાખા ઠરાવો
 1. શહીદ સૈનિકોના શહીદી/મૃત્યુ પ્રસંગે તેમના કુટુંબને આર્થિક લાભો ચુકવવા બાબત.
  મસક/૧૦૨૦૧૧/૩૬૩/ફ તા.૩/૨/૨૦૧૬
 2. જાહેર રજા અને તહેવારની રજાના દિવસે ફરજ બજાવવા બદલ રજા પગાર આપવા બાબત.
  સગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૭૪૬/ફ તા.૫/૧/૨૦૧૬
 3. ગૃહરક્ષક દળના જવાનોને ચુકવવામાં આવતા ફરજ તેમજ અન્ય ભથ્થાના દર બાબતે સંકલિત સુચનાઓ બહાર પાડવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/મં.૧/ફ તા.૮/૯/૨૦૧૫
 4. રાજય અનામત પોલીસદળમાં ભરતી થયેલ બોર્ડરવીંગના જવાનો તથા અનુયાયી વર્ગ-૪ ને ખાસ પગાર આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃસગદ/૧૦૨૦૦૫/૪૩૮/પાફા/ફ તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૫
 5. ગ્રામરક્ષક/સાગરરક્ષક દળના સભ્યોના ફરજ ભથ્થાના દર અંગેની સંકલિત સુચનાઓ બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃગરદ/૧૦૯૭/૩૩/પાફા/ફ તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૫
 6. નિયામક, સૈનિક કલ્‍યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદના મહેકમ પરની કચેરી અધિક્ષક, વર્ગ-૩ ની હંગામી જગ્‍યાને કાયમી જગ્‍યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃરસબ/૧૦૯૦/૨૬૪૫/ફ તા.૨/૯/૨૦૧૪
 7. ડાયરેકટર જનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના મહેકમ પરના અધિકારી/કર્મચારીઓને ૨૪ વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા બાદ દ્વિતિય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત.
  સુધારા ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૫૯/ફ તા.૨૫/૮/૨૦૧૪
 8. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળના નવરચિત તાપી-વ્યારા જિલ્લાને સ્ટેશનરી ઇન્ડેન્ટ નંબર ફાળવવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃસગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૫૪૮/ફ તા.૨૮/૭/૨૦૧૪
 9. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. નવરચિત જિલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરીઓ તેના જરૂરી મહેકમ, સાધન સામગ્રી, વાહનો તથા ફર્નીચર સહિત મંજુર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૭૯૨/ફ તા.૩૦/૭/૨૦૧૪
 10. ટ્રાફિક નિયમન માટે ફરજ બજાવતા નાગરિક સંરક્ષણ દળના સભ્યોને હોમગાર્ડઝ સભ્યોને અપાતા ભથ્થાના દર મુજબ ભથ્થા ચુકવવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃનગસ/૧૦૨૦૦૨/૧૫૮૭/ફ તા.૪/૮/૨૦૧૪
 11. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદ તથા તાલીમકેન્દ્રો માટે ઝેરોક્ષ મશીન ખરીદવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૯૪૯/ફ તા.૧૮૬/૭/૨૦૧૪
 12. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. જિલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી જામનગરના હયાત મકાનમાં ત્રણ નવીન રૂમ તથા ગેરેજના બાંધકામ બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૪/૫૧૧/ફ તા.૧૮/૭/૨૦૧૪
 13. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ હોમગાર્ડઝ યુનિટ કચેરીના બાંધકામ બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૯૫૮/ફ તા.૧૮/૭/૨૦૧૪
 14. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદ, વડીકચેરીના મહેકમ પરની હવાલદાર આર્મરર (વર્ગ-૩) ની ૦૩ જગ્યાઓને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૮૨૭/ફ તા.૧૮/૭/૨૦૧૪
 15. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝના નિયંત્રણ હેઠળના જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ, મહેસાણા જિલ્લાના સુંઢીયા તાલીમ સેન્ટરના મકાન બાંધકામ બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૪/૭૪૭/ફ તા.૧૮/૭/૨૦૧૪
 16. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. નવરચિત જિલ્લાઓમાં હોમગાર્ડઝ કચેરીઓ તેના જરૂરી મહેકમ, સાધન સામગ્રી, વાહનો, ફર્નીચર સહિત મંજુર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૭૯૨/ફ તા.૨૧/૭/૨૦૧૪
 17. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. સંયુકત નિયામક, નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજયના નિયંત્રણ હેઠળની નાગરિક સંરક્ષણ કચેરી ભુજ-કચ્‍છ ખાતે સિવીલ ડીફેન્‍સ કન્‍ટ્રોલ રૂમના બાંધકામ બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃનગસ/૧૦૨૦૧૪૩/૫૧૫/ફ તા.૧૫/૭/૨૦૧૪
 18. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝની નિયંત્રણ હેઠળની નવરચિત જિલ્‍લા કચેરીઓ(પોરબંદર, તાપી તથા ડાંગ-આહવા) નવા વાહન ખરીદવાની મંજુરી બાબત.
  ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ફ તા.૧૬/૭/૨૦૧૪
 19. નવી સેવા ૨૦૧૪-૧૫. બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝની કંપનીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર-પ્રિન્‍ટર ખરીદવા બાબત
  ક્રમાંકઃસગદ/૧૦૨૦૧૩/૨૦૨૨/ફ તા.૧૫/૭/૨૦૧૪
 20. ડાયરેકટર જનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના મહેકમ પરના અધિકારી/કર્મચારીઓને ૨૪ વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા બાદ દ્વિતિય ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત.
  ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૫૯/ફ તા.૫/૬/૨૦૧૪
 21. બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ, બટાલીયન નં-૩ જામનગર તથા બટાલીયન નં-૪ રૂદ્રમાતા-કચ્‍છના પાર્ટટાઇમ ગાર્ડઝમેનોને નિયમિત પગારધોરણ અને અન્ય લાભો આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃસગદ/૧૦૨૦૧૧/૧૪૪૭/ફ તા.૨૦/૫/૨૦૧૪
 22. શ્રી ડી.પી.જાડેજા, સુબેદાર કંપની કમાન્‍ડર, વર્ગ-૨ બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ, બટાલીયન નં-૨ ભુજ-કચ્‍છને બટાલીયન સેકન્‍ડ ઇન કમાન્‍ડ, વર્ગ-૧ તરીકે બઢતી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃજીજી/૩૪/સગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૪૩/ફ તા.૩/૩/૨૦૧૪
 23. હોમગાર્ડઝ અને બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ દળ તથા નાગરિક સંરક્ષણ માટે ખાતાકીય ખરીદ સમિતિ (ડીપીસી) અને સેક્રેટરીએટ ડીપાર્ટમેન્‍ટલ પરચેઇસ કમિટિ(એસડીપીસી) ની રચના કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૯૩૫/ફ તા.૪/૩/૨૦૧૪
 24. નાયબ કમાન્‍ડન્‍ટ જનરલ,વર્ગ-૧ તરીકે ફરજ બજાવતા શ્રી એલ.જી.વાઘેલાને વયનિવૃત્ત કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૨૬૯/ફ તા.૨૮/૨/૨૦૧૪
 25. શ્રી જિલ્‍લા સૈનિક કલ્‍યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરીઓના કાર્યક્ષેત્રના વિભાજન બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૩/૧૫૧૮/ફ તા.૨૬/૨/૨૦૧૪
 26. શ્રી કે.આર.ઝાલા, બટાલીયન સેકન્‍ડ ઇન કમાન્‍ડ, વર્ગ-૧ બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ, બટાલીયન નં-૨ ભુજ-કચ્‍છને બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ, વર્ગ-૧ તરીકે બઢતી આપવા બાબત.
  ક્રમાંકઃજીજી/૨૯/સગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૧૮૬/ફ તા.૨૫/૨/૨૦૧૪
 27. Reconstitution and amendment of Managing Committee of Gujarat Rajya Sainik Board.
  Resolution No:RSB/102013/GOI-4/F Dt:6/8/2013
 28. જિલ્‍લા સૈનિક કલ્‍યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી, વર્ગ-૧ તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની બદલી કરવા બાબત.
  અધિસુચના ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૨૬૯/ફ તારીખઃ૨૪/૬/૨૦૧૩
 29. Grant of funds to the martyrs of IAF/NDRF/ITBP who lost their lives during rescue opreration in Uttarakhand
  ઠરાવ ક્રમાંકઃMSK/102013/1154/F Dt:5/7/2013
 30. જિલ્‍લા સૈનિક કલ્‍યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી, વર્ગ-૧ તરીકે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની બદલી કરવા બાબત.
  અધિસુચના ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૨૬૯/ફ તારીખઃ૨૪/૬/૨૦૧૩
 31. શ્રી એલ.જી.વાઘેલા, બટાલીયન કમાન્‍ડન્‍ટ, બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ, બટાલીયન નં-૧ પાલનપુરને નાયબ કમાન્‍ડન્‍ટ જનરલ ગૃહરક્ષક દળ અને સંયુકત નિયામક, નાગરિક સંરક્ષણ સંવર્ગમાં બઢતી આપવા બાબત
  અધિસુચના ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૨૬૯/ફ તારીખઃ૨૪/૬/૨૦૧૩
 32. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ ડાયરેકટર જનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદની કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની જિલ્‍લા કમાન્‍ડન્‍ટ હોમગાર્ડઝ આહવા-ડાંગની કચેરીના મહેકમને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૫૦૫/ફ તારીખઃ૨૭/૫/૨૦૧૩
 33. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ ડાયરેકટર જનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદના નિયંત્રણ હેઠળની જિલ્‍લા હોમગાર્ડઝ કચેરી વડોદરા કચેરીના બાંધકામ બાબતેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૨૦૨૨/ફ તારીખઃ૩૦/૪/૨૦૧૩
 34. કમાન્‍ડન્‍ટ જનરલ, હોમગાર્ડઝને સબંધિત ઉચ્‍ચકબીલોની વર્ગીકૃત યાદી બહાર પાડવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૩૨/૪૦૦/ફ તારીખઃ૨૬/૪/૨૦૧૩
 35. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ નિયામક, સૈનિક કલ્‍યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજય, અમદાવાની કચેરીના આરામગૃહ માટે એક સિનીયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૩/૪૪/ફ તારીખઃ૧૦/૪/૨૦૧૩
 36. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ સાબરકાંઠા(હિંમતનગર) કચ્‍છ(ભુજ) તથા મહેસાણા ખાતે નવી ઉભી થયેલ જિલ્‍લા કચેરીઓ માટે ૦૩(ત્રણ) નવા ઝેરોક્ષ મશીન ખરીદવા વહીવટી ખર્ચની મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૩/૪૪/ફ તારીખઃ૧૦/૪/૨૦૧૩
 37. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ ગૌરવ સેનાની ભવન બહુલક્ષી સૈનિક કલ્‍યાણ સંકુલ સુરત માટે નવી કારકુનની ૦૧(એક) જગ્‍યા ઉભી કરવા અને અન્‍ય કામગીરી આઉટસોર્સીંગથી કરવા માટે ની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૨/૨૦૫૭/ફ તારીખઃ૧૦/૪/૨૦૧૩
 38. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ હોમગાર્ડઝ હેડકવાટર્સના નિયંત્રણ હેઠળની જિલ્‍લા કચેરીઓ તથા તાલીમકેન્‍દ્રો માટે નવા મલ્‍ટીફંકશન લેસર ફેકસ મશીનો ખરીદવા વહીવટી ખર્ચની મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૦/૧૫૦૭/ફ તારીખઃ૯/૪/૨૦૧૩
 39. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ ડાયરેકટર જનરલ, સિવીલ ડીફેન્સ. અને હોમગાર્ડઝ માટે વાહન ખરીદવાની વહીવટી ખર્ચની મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૨૧૭૦/ફ તારીખઃ૪/૪/૨૦૧૩
 40. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ ડાયરેકટર જનરલશ્રી, હોમગાર્ડઝ, અમદાવાદ હેડકવાટર્સ ખાતે કાર્યરત કચેરીઓ માટે નવું હોમગાર્ડઝ બિલ્‍ડીંગના બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૨૧૫૯/ફ તારીખઃ૧/૪/૨૦૧૩
 41. નવી સેવા-૨૦૧૩-૧૪ હોમગાર્ડઝના નિયંત્રણ હેઠળ સેન્‍ટ્રલ ટ્રેનિંગ ઇન્‍સ્‍ટીટ્યુટ દાંતીવાડા તથા વડોદરા જિલ્‍લાના જરોદ તાલીમકેન્‍દ્ર માટે એરકન્‍ડીશ્નર ખરીદવા વહીવટી ખર્ચની મંજુરી આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૨૧૫૯/ફ તારીખઃ૧/૪/૨૦૧૩
 42. જિલ્‍લા તાલીમકેન્‍દ્ર જરોદ, જિ.વડોદરા, તથા જિલ્‍લા તાલીમકેન્‍દ્ર માધવનગર,જિ.અમદાવાદ તેમજ સેન્‍ટ્રલ ટ્રેનિંગ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ દાંતીવાડા-બનાસકાંઠા ખાતે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારીની નિંમણૂક કરવા બાબત.
  રાવ ક્રમાંકઃહગદ/૧૦૨૦૧૨/૨૨૪૦/ફ તા.૧૯/૬/૨૦૧૩
 43. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના સબ ઇન્‍સપેકટર ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર, વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃજીજી/૧૬/૨૦૧૩/હગદ/૧૦૯૯/૮૭૭/ફ તા.૧૮/૩/૨૦૧૩
 44. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના જુનીયર સ્‍ટાફ ઓફીસર(વહીવટ) વર્ગ-૨ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો
  ક્રમાંકઃજીજી/૧૬/૨૦૧૩/હગદ/૧૦૯૯/૮૭૭/ફ તા.૧૮/૩/૨૦૧૩
 45. ગ્રામરક્ષક દળ/સાગર રક્ષક દળના જવાનોને ચુકવવામાં આવતા ફરજ ભથ્‍થાના દર સુધારવા બાબત.(રૂ.૬૦/- થી વધારી રૂ.૧૦૦/- કરવામાં આવેલ છે.)
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-ગરદ/૧૦૯૭/૩૩/પા.ફા/ફ તા.૧/૧૦/૨૦૧૨
 46. ગૃહરક્ષક દળના જવાનોને ચૂકવવામાં આવતા ફરજ ભથ્થાના દર સુધારવા બાબત .
  ઠરાવ ક્રમાંક :હગદ/૧૦૨૦૧૨/મં-૧/ફ તારીખ : ૨૬.૦૯.૨૦૧૨ .
 47. હોમગાર્ડઝ સભ્‍યના મૃત્‍યુના કિસ્‍સામાં તેના કુટુંબને મરણોત્તર ક્રિયા ભથ્‍થુ મંજુર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૦૮/૮૫૧/ફ તા.૨૧/૯/૨૦૧૨
 48. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના હેડ કોન્‍સ્‍ટેબલ, ગ્રેડ-ર/ હવાલદાર આર્મરર, વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃજીજી/૪૯/૨૦૧૨/હગદ/૧૦૯૯/૩૯૨૪/પાર્ટ/ફ તા.૧૩/૮/૨૦૧૨
 49. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના હેડકલાર્ક,વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃ-જીજી/૪૨/૨૦૧૨/હગદ/૧૦૨૦૦૩/૫૦૨૫/ફ તા.૧૮/૬/૨૦૧૨
 50. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના નાયબ કમાન્‍ડન્‍ટ જનરલ અને સંયુકત નિયામક નાગરિક સંરક્ષણ,વર્ગ-૧ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃ-જીજી/૩૩/૧૨/હગદ/૧૦૨૦૦૩/૫૦૨૫(૧)/ફ તા.૨૫/૫/૨૦૧૨
 51. બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝના પાર્ટટાઇમ જવાનોને ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ જેવા લાભો આપવા બાબત.
  સગદ/૧૦૨૦૧૨/૫૫૪/ફ, તા.૧૯/૪/૧૨
 52. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના વહીવટી સંવર્ગના સિનીયર સ્‍ટાફ ઓફીસર,વર્ગ-૧ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો
  ક્રમાંકઃ-સીજી/૧૯/૧૦/હગસ/૧૦૯૧/૩૬૩/ફ તા.૫/૪/૨૦૧૦
 53. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના સિનીયર કલાર્ક,વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃ-જીએસ/૧૭/૧૦/હગદ/૧૦૨૦૦૩/૫૦૨૫(૭)/ફ તા.૨૨/૩/૨૦૧૦
 54. ગ્રામરક્ષક દળના સભ્યોંના ફરજ ભથ્થારના દરમાં વધારો કરવા બાબત.
  ગરદ/૧૦૯૭/૩૩/પા.ફા/ફ, તા૨૨/૫/૦૯
 55. ગૃહરક્ષક દળના સભ્યોાને અપાતા ભથ્થાનના દરમાં સુધારો કરવા બાબત.
  હગદ/૧૦૨૦૦૨/મં-૧/ફ તા.૧૧/૧૨/૦૮
 56. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના હવાલદાર ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર, વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃજીએસ/૪૬/૨૦૦૮/હગદ/૧૦૨૦૦૩/૩૬૯૪/(૧૨)/ફ તા.૭/૧૦/૨૦૦૮
 57. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના આર્મરર, વર્ગ-૩ ની જગ્‍યાના ભરતી નિયમો.
  ક્રમાંકઃજીએસ/૪૫/૨૦૦૦૮/હગદ/૧૦૯૯/૩૯૨૪/ફ તા.૭/૧૦/૨૦૦૮
 58. ગૃહ રક્ષક દળના સભ્યોને અપાતા ભથ્થાના દર સુધારવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ હગદ-1092-137-ફ, તા. 04-02-2005
 59. ગૃહરક્ષક દળના સભ્યના ફરજ દરમિયાનના મૃત્યુ અને ફરજ દરમિયાન/ફરજ ઉપર જતાં અકસ્માતે આવેલ કાયમી અપંગતાના કિસ્સામાં રહેમરાહે (એકસગ્રેસીયા) સહાય મંજૂર કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ હગદ-102001-4089-ફ, તા. 19-07-2003
 60. ગુજરાતના મુખ્ય મંત્રીશ્રીના જવા રાહત ભંડોળની રચના બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક સીએમજે-102000/1872/ફ, તા. 29-08-2000
 61. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરની સિનીયર સ્ટાફ ઓફીસર,વર્ગ-૧ ની હંગામી જગ્યાને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત. તા.૧/૧૦/૨૦૧૫
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦માંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૦૮/૧૬૫૨/ફતા.૧/૧૦/૨૦૧૫
 62. નવી સેવા-૨૦૧૫-૧૬. સંયુકત નિયામક, નાગરિક સંરક્ષણ, ગુજરાત રાજયના નિયંત્રણ હેઠળની ભુજ, જામનગર, સુરત અને વડોદરા કચેરી ખાતે એક એક એમ કુલ-૦૪ હેડકલાર્કની જગ્યા મંજુર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-નગસ/૧૦૨૦૧૪/૧૭૭૩/ફતા.૪/૪/૨૦૧૫
 63. યુધ્ધ જાગીર એલાઉન્સમાં વધારો કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૧૩/૧૯૨૫/ફતા.૬/૪/૨૦૧૫
 64. નવી સેવા-૨૦૧૫-૧૬. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના નિયંત્રણ હેઠળના તાલીમકેન્દ્રો ખાતે હવાલદાર ઇન્સ્ટ્રકટર, વર્ગ-૩ ની કુલ-૧૪ જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૪/૧૭૬૬/ફતા.૨૧/૪/૨૦૧૫
 65. નવી સેવા-૨૦૧૫-૧૬. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના તાબા હેઠળની જિલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરી ગાંધીનગર, ગોધરા, વડોદરા તથા ત્રણ તાલીમકેન્દ્રો અનુક્રમે દાંતીવાડા-બનાસકાંઠા, માધવનગર જિ.અમદાવાદ અને જરોદ જિ.વડોદરા ખાતે જુનીયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ ની એક એક એમ કુલ-૦૬ જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૪/૧૭૬૫/ફતા.૧૬/૫/૨૦૧૫
 66. જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝ આહવા-ડાંગ તથા ૦૭ નવરચિત જિલ્લા હોમગાર્ડઝ કચેરીઓ ખાતે ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી નિયુક્ત કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૭૯૨/ફ તા.૨૦/૭/૨૦૧૫
 67. બઢતી માટે કોમન ખાતાકીય પરીક્ષાના ખાતાકીય પ્રશ્નપત્ર-૫ નો અભ્યાસક્રમ નક્કી કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૫/૧૦૩૦/ફતા.૯/૯/૨૦૧૫
 68. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના મહેકમ પરની જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર, વર્ગ-૨ ની એક હંગામી જગ્યાને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૦૯/૧૮૬૩/ફ તા.૬/૧૦/૨૦૧૫
 69. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝ, ગુજરાત રાજયના નિયંત્રણ હેઠળના માધવનગર તથા જરોદ તાલીમકેન્દ્ર ખાતેની સેન્ટર કમાન્ડર, વર્ગ-૨ ની ૦૨(બે) હંગામી જગ્યાને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૦૮/૧૧૫(પાફા)/ફ તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૫
 70. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી અમદાવાદની છાત્રાલય અધિક્ષક, વર્ગ-૩ ની એક હંગામી જગ્યાને કાયમી જગ્યામાં રૂપાંતર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૦૯/૨૧૭૦/ફ તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૫
 71. ડાયરેકટર જનરલ, હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના સબ ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર, વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓને વર્ગ-૨ માં બઢતી આપવા બાબત.
  અધિસુચના ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૫/૯૫૬/ફતા.૨/૧૨/૨૦૧૫
 72. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, વર્ગ-૧ ની જગ્યાના ભરતી નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-GG/53/2015/RSB/1091/1045/FDate:-24/8/2015
 73. નિયામક, સૈનિક કલ્યાણ અધિકારી તથા જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, વર્ગ-૧ ની જગ્યા પર નિમણૂંક માટેની સમિતિની રચના કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-.મસક/૧૦૨૦૧૪/૧૩૪૬/ફ તા.૯/૧૨/૨૦૧૪Date:-20/02/2015
 74. જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ) તથા જુનીયર સ્ટાફ ઓફીસર(તાલીમ),સ્ટાફ ઓફીસર, ઇન્સ્પેકટર ઇન્સ્ટ્રકટર, સેન્ટર કમાન્ડર, સિનીયર ઇન્સ્ટ્રકટર, વર્ગ-૨ ની જગ્યાની તા.તા.૧/૧/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૪/હગદ/૧૦૨૦૧૪/૨૯૩/ફDate:-22/01/2016
 75. જાહેર રજા અને તહેવારની રજાના દિવસે ફરજ બજાવવા બદલ રજાપગાર આપવા બાબત.
  સુધારા ઠરાવ ક્રમાંકઃ-સગદ/૧૦૨૦૧૩/૧૩/૧૭૪૬/ફDate:-26/04/2016
 76. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી મહેસાણાના મહેકમ પરની હંગામી જગ્યાઓને કાયમી જગ્યાના રૂપાંતર કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૧૧/મસક/૧૦૨૦૧૧/૨૦૫૫/ફDate:-29/01/2016
 77. નિયામક,સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરા રાજયના મહેકમ પરની વર્ગ-૩ તથા વર્ગ- ૪ ની જગ્યા પર નિમણૂંક/બઢતી/ઉ.પ.ધો આપવા અંગે પસંદગી સમિતિની રચના કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૧૬/૮૯૨૫/ફ Date:-08/03/2016
 78. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી, વર્ગ-૧ ની જગ્યા પર રાજકોટ ખાતે નિમણૂંક આપવા બાબત. ((લે.કર્નલ અનિલ કુમાર એસ.ચારણ)
  જાહેરનામા ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૧૩/૯૧૯/ફDate:-16/02/2016
 79. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી, વર્ગ-૧ ની જગ્યા પર વડોદરા ખાતે નિમણૂંક આપવા બાબત. (વીંગ કમાન્ડર શ્રી અરૂપઅરૂપકુમાર રોય)
  જાહેરનામા ક્રમાંકઃ-મસક/૧૦૨૦૧૩/૯૧૯/ફ Date:-04/06/2016
 80. હોમગાર્ડઝ ગુજરાત રાજયના મહેકમ પરના હવાલદાર ઇન્સ્ટ્રકટર, વર્ગ-૩ ની જગ્યાના સીધી ભરતી પરીક્ષા નિયમો..
  જાહેરનામા ક્રમાંકઃ-જીજી/૬૪/૨૦૧૬/હગદ/૧૦૨૦૧૦/૨૨૦૧/ફ તા.૬/૬/૨૦૧૬Date:-06/06/2016
 81. ગૃહરક્ષક દળના જવાનોને ચુકવવામાં આવતા ફરજ ભથ્થાના દર સુધારવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-હગદ/૧૦૨૦૧૫/૭૧૩/ફ તા.૩/૪/૨૦૧૭Date:-03/04/2017
 82. હોમગાર્ડઝના મહેકમ પરના સબ ઇન્‍સ્‍પેક્ટર ઇન્‍સ્‍ટ્રેકટર વર્ગ-૩ ની જગ્યાના સીધી ભરતી પરીક્ષા નિયમો.
  ક્રમાંકઃ જીજી/૧૧૩/૨૦૧૬/હગદ/૧૦૨૦૧૬/૭૧૧/ફ Date:-તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૬
 83. બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝના પાર્ટટાઇમ જવાનોને ગુુુુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ જેેેેવા લાભો આપવા બાબત.
  ક્રમાંકઃ સગદ/૧૦૨૦૧૧/૭૪૫(૩)/ફ Date:-તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭
 84. નવી સેવા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮, પંચમહાલ-ગોધરા ખાતે નવી જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી શરૂ કરવા બાબત.
  ક્રમાંકઃ મસક/૧૦૨૦૧૬/૧૬૪૬/ફ તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૭
 85. નવી સેવા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮, ૦૪ (ચાર) કમિશ્નરેટ વિસ્તારમાં ૦૪ (ચાર) નવી હોમગાર્ડઝ કચેરીઓ તેના મહેકમ સાથે શરૂ કરવા વહીવટી મંજૂરી બાબત.
  ક્રમાંકઃ હગદ/૧૦૨૦૧૬/૧૮૬૯/ફતા.૧૦/૦૫/૨૦૧૭
 86. Reconstitution and amendment of Managing Committee of Gujarat Rajya Sainik Board.
  ક્રમાંકઃ RSB/102013/GOI-4/Fતા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭
 87. નિયામક સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટના નિયંત્રણ હેઠળના વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓને નામ. હાઈકોર્ટના ચુકાદા મુજબ નિયમિત પગાર ધોરણ આપવા બાબત.
  ક્રમાંકઃ મસક/૧૦૨૦૧૭/૧૭૪/ફતા.૧૯/૦૮/૨૦૧૭
 88. સિનિયર સ્ટાફ ઓફિસર (તાલીમ), કમાન્‍ડન્‍ટ વર્ગ-૧ ની જગ્યાના ભરતી નિયમો
  ક્રમાંકઃ જીજી/૪૬/૨૦૧૭/હગદ/૧૦૨૦૧૨/૧૦૮૯/ફ તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૭
 89. ગ્રામ રક્ષક દળ/ સાગર રક્ષકદળના સભ્યોને ચુકવવામાં આવતા ફરજ ભથ્થાના દર સુધારવા બાબત.
  ગરદ/૧૦૯૭/૩૩/પા.ફા./ફ તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૭
 90. હોમગાર્ડઝ તંત્રના જુદા-જુદા તાલીમ કેન્‍દ્રો વહીવટી સુવિધા માટે ફેરબદલ કરવા બાબત.
  હગદ/૧૦૨૦૦૮/સીએમ-૧૫/ફ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭
 91. હોમગાર્ડઝ તંત્રની બોર્ડરવીંગ હોમગાર્ડઝ બટાલીયનોના મુખ્યમથક (હેડકવાટર) વહીવટી સુવિધા માટે ફેરબદલ કરવા બાબત
  હગદ/૧૦૨૦૦૮/સીએમ-૧૫/ફ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭
 92. જિલ્લા કમાન્ડન્ટ હોમગાર્ડઝની નિમણૂંક અંગેના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો
  હગદ/૧૦૯૬/૧૬૮૫/ફ તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૮
 93. માનદ જિલ્લા કમાન્‍ડન્‍ટ હોમગાર્ડઝની નિમણૂક બાબત.
  ક્રમાંકઃ જીજી/૨૨/હગદ/૧૦૨૦૧૪/૧૦૫૨/ફ તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯
 94. હોમગાર્ડ્ઝના મહેકમ પરની તાલીમ સંવર્ગની વિવિધ જગ્યાઓ પર બઢતી માટે શારિરીક ક્ષમતા કસોટી નિયત કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક: હગદ/૧૦૨૦૧૦/૨૨૦૩/ફ તારીખ: ૦૫/૦૩/૨૦૨૧
 95. સશસ્ત્ર દળો અને કેન્‍દ્રીય સશસ્ત્ર દળોમાં ફરજો બજાવતા તેમજ સેવા નિવૃત્ત થયેલ સૈનિકોના પરિવારોના સરકારી કામકાજનું તત્કાલ નિરાકરણ લાવવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક:મસક-૧૦૨૦૧૯-GOI-૧૪(પા.ફા.)ફ તારીખ: ૦૯/૦૬/૨૦૨૨
પરિપત્રો
 1. નિયામક, સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, ગુજરાત રાજયની જગ્યા પર નિંમણૂક આપવા બાબત. ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૩/૯૧૯/ફ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫
 2. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ, કચેરી જામનગરની જગ્યા પર નિંમણૂક આપવા બાબત. (કર્નલ અનિલકુમાર ગુપ્તા)
  ક્રમાંકઃમસક/૧૦૨૦૧૩/૯૧૯/ફ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૫
 3. ગૃહ રક્ષકદળમાં (હોમગાર્ડઝ) સરકારી કર્મચારીઓ, જાહેર સંસ્થાઓ, કોર્પોરેશન અને ખાનગી સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને જોડાવવા માટે સવલતો આપવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ હગદ/3278/4200/ફ, તા. 26-09-1978
 4. હોમગાર્ડઝના જવાનો તથા ગ્રામરક્ષક દળ/સાગરરક્ષક દળના જવાનોના ફરજભથ્થાનું સમયસર ચુકવણું કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક-હગદ/૧૦૨૦૦૮/૮૨૯/(પાફા.૧)/ફ તા.૩/૧૧/૨૦૧૫
 5. સુબેદાર સ્ટાફ ઓફિસર/ સુબેદાર કંપની કમાન્ડર (વર્ગ-૨), સરહદી પાંખ ગૃહ રક્ષક દળની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ની પરિસ્થિતિ મુજબની કામચલાઉ પ્રવર્તતા યાદી
  પરિપત્ર ક્રમાંક:સગદ/૧૦૨૦૦૨/૮૪૧/ફ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૮
 6. જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી વર્ગ-૧ સંવર્ગની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી
  પરિપત્ર ક્રમાંક:મસક/૧૦૨૦૧૮/૧૫૫૬/ફ Date: 19/01/2019
 7. સરહદી પાંખ ગૃહરક્ષક દળના સુબેદાર સ્ટાફ ઓફિસર/ સુબેદાર કંપની કમાન્ડર (વર્ગ-૨)ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ની સ્થિતિએ આખરી પ્રવરતા યાદી
  પરિપત્ર ક્રમાંક: સગદ/૧૦૨૦૦૨/૮૪૧/ફ Date: 22/03/2019
 8. સશસ્ત્ર દળો અને કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોમાં ફરજો બજાવતા તેમજ સેવા નિવૃત થયેલ સૈનિકોના પરિવારના સરકારી કામકાજનું તત્કાલ નિરાકરણ લાવવા અંગે
  પરિપત્ર ક્રમાંક: મસક/૧૦૨૦૧૯/GOI-14/ફ Date: 09/12/2019
 9. સુબેદાર સ્ટાફ ઓફિસર / સુબેદાર કંપની કમાન્‍ડર (વર્ગ-૨), સરહદી પાંખ ગૃહ રક્ષક દળની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની પરિસ્થિતિ મુજબની કામચલાઉ પ્રવર્તતા યાદી
  પરિપત્ર ક્રમાંક: સગદ/૧૦૨૦૦૨/૮૪૧/ફ Date: 18/02/2021
 10. Appointment orders District Commandant (Home Guard)
  No.GG/44/HGD/102014/1052/F Date.13/07/2020
 11. The Junior Staff Officer (Training)/Centre Commander/Staff Officer/Inspector Instructor/Senior Instructor, Class II, Recruitment (Amendment) Rules, 2020.
  Notification No.: GG/17/HGD/102010/2203/F Date: Date:05/03/2021
 12. હોમગાર્ડ્ઝના મહેકમ પરના જુનિયર સ્ટાફ ઓફીસર(વહીવટ), વર્ગ-૨ સંવર્ગની તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ની સ્થિતિએ આખરી પ્રવરતાયાદી.
  પરિપત્ર ક્રમાંક: હગદ/૧૦૨૦૧૪/૨૯૩/ફ Date: 31/12/2021
ગ-શાખા ઠરાવો
 1. મુંબઈ પોલીસ (શિક્ષા અને અપીલ) નિયમો ૧૯પ૬.
 2. પોલીસ ઈન્‍સ્‍પેકટર અને તેનાથી નીચેની કક્ષાના પોલીસ અધિકારી/ કર્મચારી સામેના ખાતાકીય તપાસના કેસોનો ઝડપી નિકાલ કરવા બાબત. ખાતાકીય તપાસના તબકકાઓ અને સમયમર્યાદા નિયત કરવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંક : પીડીઈ/૧૯૯૯/૩૬૯૭/(અંદાજ સમિતિ-૩ર)/ગ.
 3. દારુ જુગાર કે નશીલા પદાર્થોની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્ત અટકાવવામાં ઉદાસીનતાને કારણે તેમજ લાંચ રૂશ્વતના કેસમાં સંડોવાયેલ પોલીસ અધિકારી કર્મચારીઓના ફરજમોકુફીના કેસોની સમીક્ષા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃફમ/102003/2049/ગ, તા. 13-09-2004
 4. ન્‍યાયની અદાલતો ઘ્‍વારા ફોજદારી કેસોના ચુકાદાની નકલો મોકલવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંક : પીડીઈ/૧૦ર૦૦૧/૯૦ર/ગ તા.૩/૬/ર૦૦૩.
પરિપત્રો
 1. ભારતનાં બંઘારણની કલમ-311(2)(બી) અન્વયે
  - ક્રમાંકઃપીડીઇ-1803-1989-ગ, તા. 12-12-2003
 2. રેન્જના નાયબ મુખ્ય પોલીસ અધિકારીઓની જગ્યાઓ, ખાસ મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રીની જગ્યાઓ અપગ્રેડ થવાથી શિસ્ત વિષયક બાબતોની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરવા બાબત
  - ક્રમાંકઃપીડીઇ-2586-3030-ગ, તા. 30-11-1992
 3. ફરજ મોકુફી હેઠળના પોલીસ ઇન્સપેકટરો અને તેથી ઉતરતા દરજ્જાના પોલીસ અધિકારીઓના કેસોની સમયાંતર સમીક્ષા કરવા બાબત
  - ક્રમાંકઃપીડીઇ-1070-5238-ભાગ-2-ગ, તા. 23-11-1987
હ-શાખા ઠરાવો
 1. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો, અમદાવાદ ના સ્થાયી ખર્ચ માટેની નાણાકીય વર્ષ 2015-16 ની ચાલુ બાબતોની અંદાજપત્રીય જોગવાઈ માંથી ખર્ચ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત. Dated.08-06-2015
 2. મુખ્ય તકેદરી અધિકરીની નિમણુક કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ લરવ/102014/76/હ, તા. 15-04-2014
 3. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો ખાતે સરકાર માન્ય સીવીલ ઇજનેરોની સેવાઓ કેસ દીઠ કરારના ધોરણે લેવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ લરવ-3190-1438-હ, તા. 19-11-2001
 4. સચિવાલયના વિભાગોમાં મુખ્ય તકેદારી અધિકારીની નિમણૂંક ગુજરાત તકેદારી આયોગના પરામર્શ વિના કરવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ ગતપ/322000/2043/હ, તા. 07-05-2001
 5. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો ખાતેની બે પો.ઇ.ની જગ્યા સરન્ડર કરી તેના બદલે બે નાયબ પોલીસ અધિકારીની જગ્યાઓ મંજૂર કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક-લરવ-312000-2715-હ, તા. 23-11-2000
 6. ઠરાવ ક્રમાંક-મિશન/102000/ સમિતિ, તા. 06-09-2000
 7. લાંચ રૂશ્વત અને ભ્રષ્ટાચારને નાથવા વરિષ્ઠ સચિવ કક્ષાના અધિકારીઓની ઉચ્ચ સ્તરીય મોનીટરીંગ સમિતિની રચના બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃ લરવ/312000/23578/હ, તા. 01-08-2000
 8. રાજ્ય સરકારના બોર્ડ / કોર્પોરેશનના સરકારના નિયામકો / સભ્યો અને વહીવટી સંચાલકોને ગુજરાત તકેદારી આયોગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ લાવવા બાબત
  - ઠરાવ નં. એસવીસી-1075-1590-હ, તા. 01-06-1999
 9. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો ખાતે સરકાર માન્ય સીવીલ ઇજનેરોની સેવાઓ કેસ દીઠ કરારના ધોરણે લેવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક - લરવ-3190-1438-હ, તા. 11-05-1999
પરિપત્રો
 1. “ સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહ “ (Vigilance Awareness Week) ની ઉજવણી બાબત
  ગતપ/102014/વીસી-65/હ, તા. 15/10/2014
 2. ખાતાકીય તપાસના કેસોમાં ગુજરાત તકેદારી આયોગનો પરામર્શ કરવા બાબત.
  જીસીવી/૩૨૨૦૦૦/૬૨૬/હ તા. ૧૪-૦૩-૨૦૧૪, તા. 19-03-2005
 3. સચિવાલયના વિભાગોમાં મુખ્ય તકેદારી અધિકારીની કામગીરીનું વાર્ષિક મૂલ્યાંકન કરવા માટેના ખાનગી અહેવાલનું પૂરક ફોર્મ નક્કી કરવા બાબત
  પરિપત્ર ક્માંકઃએસવીસી-1074-1516-ભાગ-1-હ, તા. 19-03-2005
 4. સચિવાલયના વિભાગોમાં મુખ્ય તકેદારી અધિકારીની નિમણૂંક કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ એસવીસી-1074-1516-હ, તા. 27-02-2004
 5. જાહેર સેવકો વિરૂદ્ધના આક્ષેપોની ગુપ્ત તપાસના અહેવાલ સંદર્ભમાં આયોગનો પરામર્શ કરવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ લરવ/1186/633/ભાગ-1/હ, તા. 22-10-2003
 6. તકેદારી કેસોમાં વિલંબ નિવારવા ત્રિમાસિક પત્રકોમાં માહિતી મોકલવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક- લરવ-1199-ઓડી-25-હ, તા. 11-06-2003
 7. ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ-૧૯ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી માંડવા (પ્રોસીકયુશન)ની મંજૂરી અંગેના હુકમો બહાર પાડવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રઃ લરવ-3197-ઓડી-8-હ, તા. 04-04-2002
 8. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો મારફત તપાસ કરાવવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ લરવ-2876-2601-હ, તા. 01-04-2002
 9. કેન્દ્રીય તકેદારી આયુક્તશ્રીની રાજ્યની મુલાકાત વખતે સુરક્ષા / લાયઝનની કામગીરી બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંકઃ ગતપ-1098-2558-હ, તા. 31-12-2001
 10. સચિવાલયના વિભાગો અને ખાતાના વડાઓની કચેરીઓમાં અનુક્રમે મુખ્ય તકેદારી અધિકારીઓની અને તકેદારી અધિકારીઓની નિમણૂંક થવા અને તેઓની ફરજો તથા જવાબદારીઓ બાબત
  પરિપત્ર નંબર-ગતપ/322000/3366/હ, તા. 27-12-2001
 11. અ. સ. પત્ર ક્રમાંક-મિશન/10-ર૦૦૦/ સમિતિ, તા. 11-08-2000
 12. ખાતાકીય તપાસના અહેવાલની નકલ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોને આપવા બાબત.
  પરિપત્ર નં. લરવ-1699-649-હ, તા. 11-07-2000
 13. સતર્કતા વહીવટમાં સુધારણા અંગે
  ક્રમાંકઃ સીવીસી-1099-596-હ, તા. 30-07-1999
 14. લાંચના છટકાઓમાં સરકારી કર્મચારીઓની પંચ તરીકે મદદ આપવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક- લરવ-3198-1950-હ, તા. 10-11-1998
 15. ખાતાકીય તપાસના કેસોમાં તકેદારી આયોગની ભલામણ અન્વયે કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત
  ક્રમાંકઃગતપ-1088-3435-હ, તા. 17-09-1998
 16. ORDER No. GG/98/151/LRV/3188/3470/H, તા. 04-09-1998
 17. “સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહ”ની ઉજવણી બાબત
  ક્રમાંકઃગતપ/૧૦૨૦૧૬/૧૧૭૨/હ, તા. 17/10/2016
 18. સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહની ઉજવણી બાબત
  ક્રમાંકઃ ગતપ/૧૦૨૦૧૭/વીસી-૮૨/હ, તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૭
 19. સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહ (Vigilance Awareness Week) ની ઉજવણી બાબત
  ક્રમાંકઃ ગતપ/૧૦૨૦૨૦/વીસી-૯૯/હ, તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦
જ-શાખા ઠરાવો
 1. જેલ ખાતાની ૧૯૫ તથા ૧૧૦૫ હંગામી જગ્યાઓને કાયમી કરવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંક-જલક-૫૦૨૦૧૩-૨૦૮૦-જ, તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૩, તા.૧૦-૧૨-૧૫
 2. Under Trial Review Committee Resolution no.JLK-392015-GOI-09-J date.29-09-2015
 3. બઢતી માટેની કોમન ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમોના ખાતાકીય પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસક્રમ નક્કી કરવા બાબત. ઠરાવ ક્રમાંક-જલક-૫૦૨૦૧૫-૩૯૬-જ તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૫
 4. જેલ બદલી કે અન્યત્ર કોર્ટ ખાતેની મુદત માટે કેદીએ કરવાની થતી લાંબી મુસાફરી દરમિયાનના નિર્વાહ ભથ્થાની રકમમાં સુધારો કરવા બાબત. ઠરાવ ક્ર.જલક-૩૯૨૦૧૪-૩૭૮૯-જ, તા.૧૭-૦૮-૨૦૧૫
 5. કેદીઓના દૈનિક વેતન દરોમાં સુધારો કરવા બાબત, ઠરાવ ક્ર. જલક-૨૦૨૦૦૯-૨૨૦૪-જ, તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૪ સુધારા ઠરાવ તા.૧૩-૦૮-૨૦૧૫
 6. ફિક્સ પગારથી ફરજ બજાવતા જેલ સિપાઇ (મહિલા/પુરૂષ) ને બીજા ચોથા શનીવાર, રવિવાર તથા જાહેર રજામાં બજાવેલ ફરજ બદલ વળતર આપવા બાબત. ઠરાવ ક્રમાંક : JLM/502014/10/J તારીખ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20-10-2014
 7. જેલ ખાતામાં સિપાઇ સંવર્ગમાં નિયુક્ત થયેલ કર્મચારીઓની તાલીમ સંબંધિત નિયમો તથા અભ્યાસક્રમ માન્ય કરવા બાબત. ઠરાવ ક્ર-જલમ-૫૦૨૦૧૧-૧૨૫૯-જ, તા.૦૫-૦૯-૨૦૧૪
 8. અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલના હિસાબી અધિકારીને ઉપાડ અને વહેંચણી અધિકારી તરીકે અધિકૃત કરવા બાબત. ઠરાવ ક્ર.જલક-૧૧૨૦૧૧-૪૮૯૧-જ, તા. ૧૯-૦૭-૨૦૧૪
 9. રાજ્યની જેલોના રક્ષક વર્ગ-૩ સંવર્ગના કર્મચારીઓને રાજ્ય પોલીસ ખાતાના વર્ગ-૩ સંવર્ગનુ પગારધોરણ આપવા બાબત. ક્રમાંક: જલમ- ૫૦૨૧૧- ૩૩૬૬-જ તારીખ: ૦૫/૦૭/૨૦૧૪
 10. કેદીઓ માટે જેલમાં ટેલિફોન બૂથની સુવિધા શરૂ કરવા બાબત. ઠરાવ ક્રમાંક-જલક-૧૭૨૦૦૮-૪૨૨૫-જ, તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૪.
 11. જેલના અધિકારીકર્મ.ને રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રકો એનાયત કરવા માટેના નામોની ભલામણ માટેની “સ્ટેટ પ્રિઝન્સ એવોર્ડ કમિટિ” ઠ.ક્ર-જલમ-૫૦૨૦૦૧-જીઓઆઇ-૪૪-જ તા.૦૧-૦૩-૨૦૦૪
 12. રાજ્યની જેલોમાં વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ સીસ્ટમના મેઈન્ટેન્સ કરવા O & M ની વ્યવસ્થા કરવાના વાર્ષિક કોન્ટ્રેક્ટ કરવા બાબત..”
 13. જેલોના ઇ. જ.ની કચેરી હેઠળની વિવિધ સંવર્ગની જગ્યામાં વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે સરકારી નોકરીમાં ૩% અનામતમાંથી મુક્તિ. ઠરાવ ક્ર-જલક-૨૩૨૦૧૧-૧૯૩૧-જ તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૩
 14. જેલ ખાતાના સિપાઇ (પુરુષ અને મહિલા) સંવર્ગની નિમણૂક સમયે બોન્ડની વસુલાત બાબત. ઠરાવ ક્ર.-જલમ-૫૦૨૦૧૨-૫૫૬૩-જ, તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૩
 15. જેલ ખાતાના કર્મચારીઓને રોકડ પુરસ્કાર આપવા બાબત. ઠરાવ ક્ર.જલમ-૫૦૨૦૧૦-૨૨૭૬-જ, તા.૨૨-૦૪-૨૦૧૩.
 16. જેલમાં કેદીઓને મોકલવામાં આવતા મનીઓર્ડર બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક : જલક/252004/4911/જ તારીખ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 12-12-2012
 17. Supersede General orders of Sec-268
  - ઠરાવ ક્રમાંક :JLK/392009/MOS-55/J , તારીખ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 27-09-2012
 18. કેદી સારવાર ખર્ચની મંજુરી બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક :જલક/432009/2558/ભાગ-1/જ , તારીખ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 19-11-2011
 19. જેલર ગૃપ-2 ખાતારાહે ભરતી બાદની પરીક્ષા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક : જલમ/502010/5323/જ, તારીખ :‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 30-06-2011
 20. અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલમાં કેદીઓ માટે ટેલિફોન બૂથની સુવિધા શરૂ કરવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંક-જલક-૧૭૨૦૦૮-૪૨૨૫-જ, તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦.
 21. ઉપાડ અધિકારીઓની સંખ્યા નિયંત્રિત કરવા બાબત;
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃજલમ/૫૦૨૦૦૮/૪૩૮/જ તા.૧૪/૦૫/૨૦૦૮
 22. કેદીઓને અપાતી કેન્ટીન કુપન તથા તેઓને ઘર દ્વારા મળતી મનીઓર્ડરની રકમ મર્યાદા વધારવા બાબત. ઠરાવ ક્રમાંક-જલક-૨૫૨૦૦૪-૪૯૧૧-જ, તા.૨૬-૦૪-૨૦૦૭
 23. કર્મચારી કલ્યાણનિધિ બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક: જલમ/૫૦૨૦૦૭/૨૯૬૪/જ તા.૧૭.૧૨.૨૦૦૭
 24. કેદીઓને ચારનાં બદલે ૧૨ તહેવારો નિમિત્તે સરકારી ખર્ચે મીઠાઇ તથા દર ૧૫ દિવસે એક ફરસાણ આપવા બાબત
  ઠરાવ ક્રમાંક/જલક/૨૫૨૦૦૪/૩૬૧૦/જ, તા. ૦૫-૦૯-૨૦૦૫
 25. કેદીઓ/અટકાયતીઓને અપાતા ખોરાકની જાત અને પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવા બાબત..
  - ઠરાવ ક્રમાંક/જેઆરસી/૧૦૭૮/૩૦૫(ર)-જ, તા. ૦૫/૧૧/૨૦૦૪
 26. જેલ ખાતાની વર્ગ-૩ની જગ્યાએથી વર્ગ-૨ની જગ્યાએ બઢતી માટેની પસંદગી સમિતિની રચના. ઠરાવ ક્ર. જલમ-૫૩-૨૦૦૧-૧૫૪૩-જ, તા.૩૦-૦૩-૨૦૦૧
 27. જેલમાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવતા માલસામાનના ભાવો નક્કી કરવા બાબત, ઠરાવ ક્ર. જલમ-૯૬૮૮-૩૦૬૮-જ, તા.૨૫-૦૫-૧૯૮૯
 28. The Prisons Act (IX of 1894), No. GG/33/2017/JLK/172007/185/J, Date.19/07/2017
 29. ભરૂચ સબ જેલને ‘જિલ્લા જેલ’ ઘોષિત કરતું જાહેરનામું ક્રમાંકઃGG/33/2017/JLK/172007/185/J Dt.20/7/2017
 30. કેદીઓના દૈનિક વેતન દરોમાં સુધારો કરવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૨૦૨૦૦૯/૨૨૦૪/જ તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૭
 31. રાજપીપળા સબ જેલને ‘જિલ્લા જેલ’ ઘોષિત કરતું જાહેરનામું ક્રમાંકઃGG/44/2017/JLK/172007/185/J Dt.30/8/2017
 32. Consolidated order in respect of Classification of Prisons & Prisoners. ક્રમાંકઃ.JLK/112009/2974/Part-I/J તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭
 33. રાજ્યના જેલ પ્રભાગની વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-ર સંવર્ગની જગ્યાઓની વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેની સરકારી સેવામાં અનામતમાંથી મુક્તિ બાબત.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૨૩૨૦૧૧/૧૯૩૧/જ, તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૮
 34. રાજ્યની સબ જેલો તથા નવનિર્મિત જિલ્લા જેલોમાં ટેલિફોન બુથની સુવિધા શરૂ કરવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૦૮/૪૨૨૫/જ, તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૭
 35. જેલ ખાતાની એક્ઝીક્યુટીવ સંવર્ગની વર્ગ-૧ની જગ્યાએ બઢતી માટેની પસંદગી સમિતિની રચના.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક-૫૦૯૯-૨૯૮૯-જ, તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૦
 36. જેલ પ્રભાગના વર્ગ-૩ સંવર્ગના કર્મચારીઓના રહેણાંક મકાનના બાંધકામના કારપેટ એરીયામાં વધારો કરવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૧૯/૨૭૮૦/જ, તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦
 37. Under Trial Review Committee
  ઠરાવ ક્રમાંકઃJLK/392015/GOI-9/J
 38. જેલ પ્રભાગના વર્ગ-૩ સંવર્ગના કર્મચારીઓના રહેણાંક મકાનના બાંધકામના કારપેટ એરીયામાં વધારો કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૧૯/૨૭૮૦/જ, તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦
 39. Under Trial Review Committee.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ-૧૧૭૦-૪૬૫૦-જ
 40. બેકરી આઇટમો ‘બીગ બજાર’ મારફત વેચાણમાં મુકવા બાબત
  ઠરાવ નં.જલમ/૫૦૨૦૦૯/૨૫૬૫/જ, તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૦
 41. પાકા કેદીઓ માટેની બચત યોજના અંગેના પોસ્ટ બચત ખાતામાંથી ઉપાડ કરવાની મર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત
  ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૧૯/૧૮૧૬/જ, તા.૦૭/૧૨/૨૦૨૧
 42. રાજ્યના આરોપી/કેદીઓને ઇ-મુલાકાતની સુવિધા આપવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૦૮/૪૨૨૫/જ, તા.૦૯/૧૨/૨૦૨૧
 43. મોરબી, નવસારી, ગોંડલ સબ જેેલની અધિકૃત કેદી સમાવેશ ક્ષમતા ઘોષિત કરવા બાબત.
  ઠરાવ ક્રમાંકઃજલક/૧૭૨૦૦૭/૧૩૯૩/જ, તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨
પરિપત્રો
 1. કેદીઓને વાંચન માટે આપવા પાત્ર વર્તમાનપત્ર સામયિક બાબત. યાદી ક્ર. જલક-૧૭૨૦૧૫-૫૯૪-જ તા.૨૬-૧૦-૨૦૧૫
 2. પોલીસ જાપ્તો સમયસર ફાળવવા બાબત_ પરિપત્ર ક્ર. જલક-૩૯૨૦૧૫-૨૫૮-જ, તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૫
 3. ફર્લો-પેરોલ મંજૂર કરવા બાબત_ પરિપત્ર ક્ર. જલક-૩૯૨૦૧૪-મંત્રી-૭૮-જ, તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૪
 4. ફર્લો/પેરોલ મંજૂર કરવા અંગે ફા. ક્ર.જલક-૩૯૨૦૧૪-HC-૩૮-જ તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૪"
  - જલક-૩૯૨૦૧૪-HC-૩૮-જ તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૪
 5. ક્રિમિનલ પ્રોસીજર કોડ, ૧૯૭૩ની કલમ ૨૬૮ના પ્રતિબંધાત્મક હુકમો લાગુ પાડવા અંગેની માર્ગદર્શિકા બહાર પાડવા બાબત ૨૮.૪.૧૪ guidelines to invoke 268 english
 6. પોલીસ જાપ્તાવ પાર્ટી દ્વારા કેદીઓને પુરી પાડવામાં આવતી ગેરકાયદેસર સુવિધાઓ પર નિયંત્રણ લાવવા બાબત.
  - જલક/૩૯૨૦૦૧૪/૨૫૮૨/જ, તા.૧૫-૯-૨૦૧૪
 7. ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડ – ૧૯૭૩ની કલમ ૨૬૮ના પ્રતિબંધાત્મસક હુકમો લાગુ પાડવા અંગેની માર્ગદર્શીકા બહાર પાડવા બાબત.
 8. કેદીઓના વચગાળાના જામીન તથા તે સંબંધિત અરજીઓ નામ. વડી અદાલતને મોકલી આપવા બાબત_ પરિપત્ર ક્ર. જલક-૩૯૨૦૧૪-એચ. સી. ૮૩-જ, તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૪
 9. - જલક/૩૯૨૦૦૧૪/૧૧૯૪/જ, તા.૨૮-૪-૨૦૧૪
 10. Cr.P.C. કલમ ૨૬૮ હેઠળનો પ્રતિબંધાત્મેક હુકમ રીવોક કરવા બાબત
  - જલક/392013/1728/જ, તા.24-05-2013
 11. આજીવન કેદની સજા પામેલા કેદીઓને Cr.P.C. ની કલમ ૪૩૨, ૪૩૩એ હેઠળ વહેલી જેલ મુકિત કરવા બાબત.
  - જલક/૩૯૨૦૦૧૩/GOI-08/જ, તા.૦૮-૫-૨૦૧૩
 12. તાલુકા સબ જેલોના વ્યતવસ્થારપન અને સંચાલન બાબત.
  - જલક/૧૧૨૦૦૯/૬૭૫૨/જ, તા.૨૮-૬-૨૦૧૨
 13. જેલ કર્મચારીઓની સમયાંતરે ફરજ બદલી કરવા બાબત Dated 03.04.2013
  - ક્રમાંક:જલમ/૫૦૨૦૧૩/૧૦૬૩/જ
 14. જેલ ખાતામાં કચેરી અધિક્ષક (વર્ગ ૩ ) ની જગ્યા કરારના ધોરણે ફીક્સ પગારથી ભરવા બાબત...
  - ક્રમાંક: જલપ / ૫૦૨૦૦૮ / ૫૧૨૨ /જ તારીખ : ૧૪/૦૩/૨૦૧૩
 15. પેરોલ /ફર્લો રજા બાબતનો પોલિસ અભિપ્રાય અને મંજૂરી અંગે
  - ક્રમાંક: જલક/૩૯૨૦૧૨/મંત્રી-૭૮-જ, તા. ૨૯-૬-૨૦૧૨
 16. મુંબઇ જેલ મેન્યુઅલ,૧૯૫૯ના નિયમ-૪૯૨માં કરવામાં આવેલ જોગવાઇનું પાલન કરવા બાબત. Dated 08.02.2011
  - જલક/૧૧૨૦૦૯/રા.ક.મં.૧૫-જ
 17. કેદીઓને તબીબી સારવાર માટે લઇ જવા માટે પોલીસ જાપ્તો પૂરો પાડવા બાબત_ પરિપત્ર ક્ર. જલક-૮૮૨૦૧૦-એચ.સી.૨૧-જ, તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૦_1
 18. કેદીઓને તબીબી સારવાર માટે લઇ જવા માટે પોલીસ જાપ્તો પૂરો પાડવા બાબત_ પરિપત્ર ક્ર. જલક-૮૮૨૦૧૦-એચ.સી.૨૧-જ, તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૦
 19. ફર્લો રજાની ગણતરી અંગે
  - ક્રમાંક: જલક/૩૯૨૦૦૫/૨૪૧૪/જ, તા. ૦૬-૧૦-૨૦૦૫
 20. જેલા ખાતાના આઇપીએસ અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલમાં સ્વીકૃતિ અધિકારી નક્કી કરવા બાબત
  - ક્રમાંક: જલમ/૬૨૨૦૦૩/૩૪૫૭/જ dated ૦૨.૧૨.૨૦૦૩
 21. કાચા કામના કેદીઓના કેસોના મોનિટરિંગ બાબત_ પરિપત્ર ક્ર.જલક-૪૩૯૭-HCR-૦૨-જ(ભાગ-૨), તા.૦૩-૦૧-૨૦૦૦ core committee
 22. કેદીઓને અપાતી કેન્ટીન કુપન તથા તેઓના ઘર દ્ધારા મળતા મનીઓર્ડરની રકમ મર્યદામાં વધારો કરવા બાબત
નોટિફીકેશન
 1. The Gujarat Prisons Classification Rules, 1974
  GG/60/2014/JKL/112009/2974/PART-1/J, 08-07-2014
 2. The Gujarat Prisons Classification Rules, 1974
  GG/45/2014/JKL/112009/2974/PART-1/J, 09-06-2014
 3. Classification of Prisons and Prisoners
  JKL/112009/2974/PART-1/J, 12-02-2013
 4. Classification of Prisons and Prisoners
  JKL/112009/2974/PART-1/J, 08-05-2012
 5. The Gujarat Special Prison Rules, 1974
  GG/52/2011/JKL/112009/2974/PART-1/J, 28-09-2011
 6. Classification of Prisons and Prisoners
  JKL/112009/2974/PART-1/J, 28-09-2011
 7. કેદિના પોલીસ જપ્તા સમયે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત
  જીજી/૭૮/૨૦૦૯/જલક/૧૧૨૦૦૯/૩૯૮૫/જ તા.૧૨.૧૦.૨૦૦૯.
 8. કાચા કામના કેદી/અટકાયતીઓને ઘરના ખોરાકથી બાકાત રાખવા બાબત
  ક્રમાંકઃ.GG/51/2009/JLK/172009/474/J Dated : 06-06-2009
 9. ગુજરાત જેલ મુલાકાતી બોર્ડમાં નિમણૂંક અંગેના સુધારા નિયમો-૨૦૧૭ ક્રમાંકઃGG/44/2017/JLM/402014/3642/J Dt.19/8/2017
 10. રાજ્યના જેલ પ્રભાગના નામાભિધાનમાં ફેરફાર કરવા બાબત ક્રમાંકઃGG/70/2017/JLK/172017/GOI-15/Part-1/J
 11. જેલર ગ્રુપ-ર (વર્ગ-૩)ની સીધી ભરતી માટેના પરીક્ષા નિયમો-૨૦૧૭ ક્રમાંકઃGG/43/2017/JLM/502015/4098/J Dt.30/8/2017
 12. જેલર ગ્રુપ-૧ સંવર્ગમાં બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા નિયમો, ૨૦૧૮ No.GG/89/2018/JLM/502015/4203/J Dt.17/11/2018
 13. જેલર ગ્રુપ-ર સંવર્ગમાં સીધી ભરતીથી નિમણૂક પામનાર કર્મચારીઓ માટેની પૂર્વ સેવા તાલીમ અને તાલીમાંત પરીક્ષા નિયમો, ૨૦૧૯
  No. GG-1/2019/JLM/502018/83/J, Date : 07-01-2019
 14. પાટણ સબ જેલ ઘોષિત કરવા બાબત
  No. GG/56/2011/JLK/172011/1410/J, Date : 28-09-2011
 15. હિંમતનગર સબ જેલને ‘જિલ્લા જેલ’ ઘોષિત કરવા બાબત
  No. GG/49/2017/JLK/172007/185/J, Date : 04-10-2017
 16. Gujarat Prisons (offence) Rules, 1969 Date.28/05/1969
 17. RR_ADMINISTRATIVE OFFICER CLASS-II (Jail) Dt. 29-9-15
 18. RR_Hawaldar male_Class-III (Jail) with amendment Dt.10-3-11, 12-9-14, 28-4-15, 24-11-15
 19. RR Hawaldar female-Head matron Class-III (Jail) with amendment 11-09-2015 and 9.12.15
 20. RR_jailor group-II male_Class-III (Jail) Dt.13-1-16
 21. RR jailor group-II female Class-III (Jail) with amendment Dt.28-9-15, 31-12-15
 22. RR Subedar female Class-III (Jail)
 23. RR Subedar male Class-III (Jail) with amendment Dt.14-10-13, 16-12-15
 24. RR_Supdt. of Central Prison Dt. 11-03-2016
 25. RR_Superitendent District_open_special Prisons dt. 09-03-2016
 26. Sepoy(Female)/Matron,Class III, in the Jail Department Recruitment Rules, 2016 No.GG/34/2016/JLM/502016/162/J, Dated: 13th April, 2016
 27. Sepoy(Male), Class III, in the Jail Department Recruitment Rules, 2016 No.GG/33/2016/JLM/502016/162/J, Dated: 13th April, 2016
 28. RR_Inspector General of Prisons Date.18-06-2016
 29. Recruitement Rules of OFFICE SUPERITENDENT CLASS-III (JAIL) with amendment Dt.14-3-13 Dt.18-3-16
  Notification No. GG-86/2012/JLM/502008/5122/J Dated : 14/03/2013
 30. નાયબ અધિક્ષક તથા આચાર્ય, જેલ સ્ટાફ તાલીમ શાળાના ભરતી નિયમો
  નોટીફીકેશન ક્રમાંકઃGG-11/2021/JLM/502007/3105/J, Date 09/02/2021
 31. જેલર ગ્રુપ-૧ (પુરુષ), વર્ગ-રના ભરતી નિયમો
  નોટીફીકેશન ક્રમાંકઃGG-15/2021/JLM/502008/4921/J, Date 04/03/2021
 32. જેલર ગ્રુપ-૧ (મહિલા), વર્ગ-રના ભરતી નિયમો
  નોટીફીકેશન ક્રમાંકઃGG-16/2021/JLM/502008/4921/J, Date 04/03/2021
 33. ગુજરાત પ્રિઝન વેલ્ફેર ફંડ રુલ્સ, ૨૦૦૨
  નોટીફીકેશન ક્રમાંકઃGG-.GG/2002/06/MIS/1099/2087/Pt.II/J, Date 15/01/2002
 34. RR Superintendent of Jail Industries, Dt.20/11/2021
  નોટીફીકેશન ક્રમાંકઃ-GG/98/2021/JLM/502019/2404/J
વિવિધ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ
 1. તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ જસ્ટીસ શ્રી આર.એમ.છાયા, નામ. ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને મળેલ હાઈપાવર કમિટીની કાર્યવાહી નોંધ
મ-શાખા
ઠરાવો/પરિપત્રો
 1. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા મહેસુલી સંવર્ગના નાયબ મામલતદારોને એક્ઝ્યુકેટીવ મેજીસ્ટ્રેટના અધિકાર આપવા અંગે (Criminal Procedure Code,1973)
 2. સાબરકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત No: પીએસી/૨૪૧૨/૧૪૦/મ તારીખ:૦૪/૦૮/૨૦૧૫
 3. Bombay Village Police Act,1867 (Gujarati)
 4. Bombay Village Police Act,1867 (English)
 5. Bombay Prevention of Gambling Act,1887 (English)
 6. Bombay Prevention of Gambling Act,1887 (Gujarati)
 7. ગાંધીનગર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત. ક્રમાંક: પીએસી/૩૦૨૦૧૫/૧૪૦/મ તારીખ: ૨૭/૦૩/૨૦૧૫
 8. દાહોદ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 9. ભરૂચ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 10. છોટા ઉદેપુર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 11. તાપી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 12. વડોદરા શહેર માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 13. રાજકોટ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 14. મોરબી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 15. બોટાદ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 16. ભાવનગર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 17. અમરેલી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 18. અમદાવાદ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 19. સુરત જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 20. ગીર સોમનાથ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 21. દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 22. નવસારી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 23. જુનાગઢ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 24. બનાસકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
 25. ધી નોઈસ પોલ્યુશન(રેગ્યુલેશન અને કંટ્રોલ) રૂલ્સ ૨૦૦૦ની જોગવાઈ.
 26. જુગારધારાની જોગવાઈઓ મુજબ જુગાર/વરલી- મટકા/સટ્ટા બેટીંગ જેવી અસામાજીક પ્રવૃતિઓ અટ્કાવવા તથા તેનાકડક પગલા
   પરિપત્ર ક્રમાંક :જપધ/૧૦૨૦૧૩/૨૨૫/મ તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૩
 27. હથિયાર પરવાનાનો હદ વિસ્તાર ગુજરાત ઉપરાંત સમગ્ર ભારતનો વધારવા તેમજ પરવાના રીન્યુઅલ કરવાની નવી ગાઇડ બાબત.....
   પરીપત્ર ક્રમાંક : હદપ / ૧૦૧૦ / ૧૧૨૩ / મ તા. ૧૪/૦૩/૨૦૧૩
 28. હથિયાર વિવાદ અરજી દાખલ કરવા અંગે તેમજ નિકાલ બાબત ...
   હવદ/૫૦૨૦૧૨ /૫૫૨/મ તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૨
 29. ડાંગ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
   પીએસી/૪૦૨૦૧૨/૧૪૦/મ, તા.૨૮/૬/૨૦૧૨
 30.  સુપ્રિમકોર્ટના નિર્દેશ અનુસાર તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ ૨૦૦૩તથા તે હેઠળના નિયમો-૨૦૦૪ હેઠળની જોગવાઈઓના કડક અમલીકરણ બાબત.
 31. ડાંગ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
   પીએસી/૪૦૨૦૧૨/૧૪૦/મ, તા.૨૮/૬/૨૦૧૨
 32. વડોદરા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
   પીએસી/૩૧૨૦૧૨/૧૪૦/મ, તા.૨૮/૬/૨૦૨૧૨
 33. જુગારધારાના કડક અમલમાં નિષ્ફળ રહેલ સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓ/સુપરવાઇઝરી અધિકારીઓ સામે પગલાં લેવા બાબત.
   જપધ/૨૬૨૦૧૦/૧૩૮૨/મ, તા.૨/૧/૨૦૧૨
 34. ફોજદારી કાર્યરીતી અધિનિયમ ૧૯૭૩.
   જીજી/૩૯/સીઆરસી/૨૦૯૯/૧૨૬૧/મ, તા.૧૬/૭/૨૦૧૧
 35. આમ્સ ડીલર પરવાના રીન્યુ કરવા બાબત.
   હથત/૧૩૧૧/૫૧૩/મ, તા.૨૭/૬/૨૦૧૧
 36. Data base for licences issued.
   ARM/1010/GOI-8/M dt.13/7/2010
 37. જમ્મુ કાશ્મીર તથા અન્ય રાજયોમાંથી મેળવેલ હથિયાર પરવાનાની ખરાઈ કરવા બાબત.
   હદપ/૧૮૧૦/૨૯૬૬/મ, તા.૨૦/૫/૨૦૧૦
 38. હથિયાર પરવાનામાં ગુજરાત ઉપરાંત સમગ્ર ભારતનો હદ વિસ્તાર વધારવા બાબત.
   હદપ/૧૦૧૦/૧૧૨૩/મ, તા.૧૮/૫/૨૦૧૦
 39. Grant of Licenses for acquisition / possession of arms
   ARM/1010/GOI-4/M dt.28/4/2010
 40. મોડી રાતના હોટલ/રેસ્ટોરન્ટ/આહારાગૃહ/લોજ ખુલ્લી રાખવાની સૂચનાઓ.
   જમસ/૨૫૦૯/૭૮૮/મ, તા.૨/૧/૨૦૧૦
 41. હથિયાર લાયસન્સમાં ગુજરાત ઉપરાંત અન્ય રાજયોનો કે સમગ્ર ભારતનો હદ વિસ્તાર વધારવાની દરખાસ્તોમાં વ્યવસાય અને સ્થળ સહિતના આધાર રજુ કરવા બાબત.
   હદપ/૧૦૦૮/૩૮૪૬/મ, તા.૧૪/૫/૨૦૦૯
 42. Guidelines to issue NOC under Rule 144 of the Petroleum Rules, 2002.
  - Circular No: PET/1003/3784/M,  તા. 11-06-2004  
 43. જુગાર ધારાના કડક અમલમાં નિષ્ફળ રહેલ સ્થાનિક પોલીસ અધિકારીઓ/સુપરવાઇઝરી અધિકારીઓ સામે પગલાં લેવા બાબત.
   જપધ/૧૦૨૦૦૩/રાકમ-૪૮/મ, તા.૫/૯/૨૦૦૩
 44.  મોટર વાહન ખાતાના કાર્યપાલક અધિકારી / કર્મચારીઓને હથિયાર પરવાના મંજુર કરવા અંગે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કરવા બાબત.
   પરિપત્ર ક્રમાંકઃહથપ/પ૦૦૩/રપપ૬/મ,  તા. 08-08-2003
 45. હથિયાર પરવાનાની અરજીઓના નિકાલ બાબત
   ક્રમાંકઃહવદ/ર૦૯૯/૪ર૧૪/(૩૬૮)/મ, તા. 01-04-2000
 46. હથિયાર પરવાના ટોકન ઓવન કરતા પહેલાં ખરાઇ કરવા બાબત
  - પરિપત્ર ક્રમાંક - હથપ-1098-3667-મ, તા. 20-01-2000
 47. પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના બંધારણ નક્કી કરવા બાબત.
   પીએસી-૧૦૮૧-એમએચ-૪૦-મ, તા.૧૫-૧૧-૯૮
 48.  No. GG/9/LTR/1097/Court-23/M, તા. 03-01-1998
 49. પેટ્રોલપંપના ધારકોને સ્વરક્ષણ માટે હથિયાર પરવાના મંજૂર કરવા માટે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કરવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ હથપ-1097-2122-મ, તા. 02-06-1997
 50.  હથિયાર પરવાનો આપતી વખતે ઘ્યાને લેવાની સુચનાઓ.
   પરિપત્ર ક્રમાંકઃહવદ/૧પ૯પ/૪૯૮૩/મ, તા. 17-05-1997
 51. જરૂરીયાતવાળા યોગ્ય માણસોને હથિયાર ધારણ કરવા લાયસન્સ આપવા બાબત..
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ એઆરએમ-1095-3129-મ, તા. 20-09-1995
 52. હીરા / ઉદ્યોગવાળા ખાસ વિસ્તારોમાં પોલીસ રક્ષણની વ્યવસ્થા કરવા બાબત તથા હીરા ઉઘોગ સાથે સંકળાયેલ વેપારીઓને સ્વરક્ષણના હથિયાર પરવાના માટે સહાનુભૂતિપૂર્વક આપવા બાબત
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ હથપ-1094-1122-મ, તા. 31-08-1994
 53. કસ્ટમ ઇન્સ્પેકટરોને હથિયાર પરવાના આપવા અંગે.
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ હથપ-1090-5296-મ, તા. 15-05-1991
 54. પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના બંધારણ નક્કી કરવા બાબત.
   પીએસી-૧૦૮૧-એમએચ-૪૦-મ, તા.૨૯-૧૧-૧૯૯૦
 55. પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના બંધારણ નક્કી કરવા બાબત.
   પીએસી-૧૦૮૧-એમએચ-૪૦-મ, તા.૩-૮-૧૯૯૦
 56. રાજ્યમાં પોલીસ પટેલોની નિમણૂંક બાબત.
   પટલ-૧૦૮૯-૧૦૩૩-મ, તા.૧૦-૪-૧૯૮૯
 57. ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કલમ-૨૦(૧) હેઠળ એકઝીક્યુટીવ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીની સત્તાઓ બાબત.
   ફકઅ-૧૪૮૪-૨૧૯૯-મ, તા.૧૯-૧૦-૧૯૮૫
 58. હથિયાર પરવાના આપવાની તથા રીન્યુ કરી આપવાની અરજીઓના તાત્કાલિક નિકાલ કરવા બાબતે.
   હપચ-૧૦૮૨-૫૬૪૫-મ, તા.૩૧-૦૩-૧૯૮૪
 59. હથિયાર પરવાના માટે અરજીઓના નિકાલ કરવા બાબત.
   હપચ-૧૦૭૭-૩૮૧૨-મ, તા.૧૪-૧૦-૧૯૭૮
 60. આર્મ્સ ડીલર પરવાના રીન્યુ કરવા બાબત .
   પરિપત્ર નં. હથત-૧૩૧૧-૫૧૩-મ. તા.૧૭-૬-૨૦૧૬
 61. અમદાવાદ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
 62. બનાસકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
 63. નવસારી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
 64. સુરત શહેર માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
 65. સુરત જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત.
 66. PB/NPB હથિયાર લાયસંસ બાબતે શસ્ત્ર નિયમ-૨૦૧૬ની જોગવાઇઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવા અંગે .
   નં.એઆરએમ/૧૦૧૬/જીઓઆઇ-૬/મ. તા.૭-૯-૨૦૧૬
 67. PB/NPB હથિયાર લાયસંસ બાબતે શસ્ત્ર નિયમ-૨૦૧૬ની જોગવાઇઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવા અંગે.
   નં.એઆરએમ/૧૦૧૬/૩૪૦/મ. તા.૭-૯-૨૦૧૬
 68. Code of the Criminal Procedure 1973.
   GG/85/CRC/1316/136049/M. Date : 22/07/2016
 69. વડોદરા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
   PAC/312012/140/M. Date : 03/04/2017
 70. આહારગૃહ નોંધણી પ્રમાણપત્ર બાબત Date : 12/06/2018
 71. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - પીએસી/૨૬૨૦૧૨/૧૪૦/મ તારીખ: ૧૬/૦૨/૨૦૧૫
 72. વડૉદરા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક: પીએસી/૩૧૧૪/૧૪૦/મ તારીખ : ૨૦-૦૯-૨૦૧૪
 73. સાબરકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 25/06/2018
 74. Empowering all Sub Divisional Magistrates for issuance of licence specified there in, shall continue to be in vogue, even after implementation of Arms Rules-2016 Date: 31/01/2018
 75. છોટાઉદેપુર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 19/09/2018
 76. પાટણ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 24/10/2018
 77. ગુજરાત રાજ્ય હોટેલ ફેડરેશન, અમદાવાદની રજૂઆતો અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત... Date: 13/11/2018
 78. બનાસકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 27/12/2018
 79. નવસારી જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 17/01/2019
 80. ગીરસોમનાથ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 18/01/2019
 81. જામનગર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 30/01/2019
 82. બોટાદ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 10/06/2019
 83. પંચમહાલ જિલ્લા માટેની પોલિસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 27/06/2019
 84. કચ્છ જિલ્લા માટેની પોલિસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 18/07/2019
 85. Police Advisory committee for Devbhumi Dwarka Date: 16/09/2019
 86. પોરબંદર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 11/03/2020
 87. જુનાગઢ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 17/03/2020
 88. વડોદરા શહેર માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 17/03/2020
 89. નર્મદા જીલ્લાની પોલીસ સલાહકાર સમિતીની રચના કરવા બાબત Date: 22/06/2020
 90. અરવલ્લી જિલ્લા માટેની પોલિસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 01/07/2020
 91. સાબરકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલિસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 29/08/2020
 92. સાબરકાંઠા જિલ્લા માટેની પોલિસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date: 19/10/2020
 93. ગીર સોમનાથ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત Date:09/07/2021
 94. કચ્છ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ નં.પીએસી/૨૦૧૪/૨૩/મ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧
 95. પંચમહાલ જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ નં.પીએસી/૨૨૧૪/૩૭/મ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧
 96. ગાંધીનગર જિલ્લા માટેની પોલીસ સલાહકાર સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ નં.પીએસી/૩૦૨૦૧૨/૧૪૦/મ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧
 97. રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતીને સંગીન બનાવવા રાજ્યમાં નવા પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા બાબત
  - ઠરાવ નં.મહક/૧૦૨૦૨૦/૫૮૭/સ તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૧
 98. જર્ની લાયસન્‍સ સમયમર્યાદામાં આપવા બાબત
  - જર્ની લાયસન્‍સ સમયમર્યાદામાં આપવા બાબત
ન-શાખા ઠરાવો
 1. મેજીસ્ટેવરીયલ કોર્ટમાં ડોરમેન્ટભ ફાઇલ ઉપર મુકેલ કેસોનો નિકાલ કરવા બાબતની સૂચનાઓ
  - ક્રઃ ફપબ/૩૨૭૯/૪૯૨૯ (ર)/ન તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૧
 2. ડોરમેન્ટત કેસોના નિકાલ અંગે લોક અદાલત
  - ક્રઃ કઅપ્‍ા/૩૨૭૯૪૯૨૯/ભાગ-૩/ન તા.૨૫/૦૮/૧૯૯૮
 3. બાઇ/ફરિયાદણ/અરજદારણ શબ્દ ના ઉપયોગ બાબત.
  - ક્રઃ વસ૫/૭૯૫/નિયમ-૧૧૬(૪૧)/ન તા.૧૨/૧૦/૧૯૯૫
 4. માનવ અધિકાર ભંગની ફરિયાદોનો નિકાલ કરવા જિલ્લા કક્ષાએ સમિતિની રચના કરવા.
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃ એચઆરસી/1093/ જીઓઆઇ/ 49/ન, તા. 22-06-1995
 5. ધ બોમ્બેા પ્રવેન્શિન ઓફ એકસ કોમ્યુબનીકેશન એકટ, ૧૯૪૯ કલમ-૬ મુજબ ફરિયાદ દાખલ કરવા બાબત.
  - ક્રઃ વસફ/૨૬૮૯/૧૫૭૬/ન તા.૧૭/૧૦/૧૯૮૯
 6. પરિણીત મહિલાના લગ્નબના ૧૦ વર્ષ દરમિયાન દહેજ મૃત્યુ/ અને આપધાતના બનવો બાબત.
  - ક્રઃ એમઆઇએસ/૩૨૮૪/૧૧૭૮/ન તા.૧૮/૦૧/૧૯૮૫
 7. ખૂન કેસમાં ચાર્જશીટ ૯૦ દિવસમાં રજૂ થવા અંગે.
  - ક્રઃ વસપ/૦૩૮૩/૫૬૮૫/ન તા.૨૦/૦૯/૧૯૮૩
 8. ખૂન કેસમાં ચાર્જશીટ ૯૦ દિવસમાં રજૂ થવા અંગે.
  - ક્રઃ વસફ/૨૦૮૨/૫૮૮/ન તા.૦૩/૦૪/૧૯૮૨
 9. મેજીસ્ટેવરીયલ કોર્ટમાં ડોરમેન્ટર ફાઇલ ઉપર મુકેલ કેસોનો નિકાલ કરવા બાબત.
  - ક્રઃ ફપબ/૩૨૭૯/૪૯૨૯(ર)/ન તા.૦૨/૦૪/૧૯૮૧
પરિપત્રો
 1. Abolition of RR Cell
  - No. PSF/1096/813/Part-1/N, તા. 27/01/2021
 2. “રાજ્યનો સરકારી જાહેર હોદ્દો ધરાવનાર જાહેરસેવકો વિરૂધ્ધ પોલીસ ફરીયાદ નોંધવા બાબત”
  - 03-પરિપત્ર ક્રમાંક- વસફ-૧૮૨૦૧૫-ઓડી-૬-ન, તા. 19-03-2016
 3. મેજીસ્ટ્રેરીયલ કોર્ટોમાં ‘ડોરમેન્‍ટ ફાઈલ’ ઉપર મુકેલ કેસોના નિકાલ કરવા બાબતની સંકલિત સુચનાઓ” (રૂ.૧૦,૦૦૦ સુધીના ચોરીના કેસો)
  - 02-પરિપત્ર ક્રમાંક ફપખ-૩૨૭૯-૪૯૨૯-ભાગ-૪-ન, તા. 01-08-2019
 4. મેજીસ્ટ્રેરીયલ કોર્ટોમાં ‘ડોરમેન્‍ટ ફાઈલ’ ઉપર મુકેલ કેસોના નિકાલ કરવા બાબતની સંકલિત સુચનાઓ” (રૂ.૨૦૦૦ સુધીના ચોરીના કેસો)
  - 01-પરિપત્ર ક્રમાંક-ફપખ-૩૨૭૯-૪૯૨૯-ભાગ-૩-ન, તા. 13-07-2016
 5. મેજીસ્ટ્રેરીયલ કોર્ટોમાં ડોરમેન્ટ ફાઇલ પર મુકેલ કેસોનો નિકાલ કરવાની બાબતની સંકલિત સૂચનાઓ.
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ ફપખ-3279-4929-ભાગ-3 -ન, તા. 01-01-2001
 6. રાજ્યની મેજીસ્ટેરીયલ કોર્ટસના ડોરમેન્ટ કેસોના નિકાલ અંગે લોક અદાલત
  - ક્રમાંક - કપખ/3279/4929/ભાગ-3/ન, તા. 25-08-1998
 7. બાઇ / ફરિયાદણ / અરજદારણ શબ્દને બદલે બેન / ફરિયાદી / ફરિયાદીબેન, અરજદાર/ અરજદારબેન શબ્દનો ઉપયોગ કરવા
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ વસપ/0795/નિયમ-116(41)ન, તા. 12-10-1995
 8. ધી બોમ્બે પ્રીવેન્શન ઓફ એકસ કોમ્યુનિકેશન એકટ, ૧૯૪૯ની કલમ 6 મુજબ ફરિયાદ દાખલ કરવા મંજૂરી આપવા બાબત
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ વસફ-2689-1576-ન, તા. 17-10-1989
 9. Instriction regarding dowry deaths/suide deaths in suspicious circums’s ances of youngs merrid women to their marriage
  - Circular No. MIS-3284-1178-N, તા. 18-01-1985
 10. ખુનના કેસોમાં ચાર્જશીટ 90 દિવસની અંદર રજૂ થવા અંગે
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ વસપ-0383-5685 -ન, તા. 20-09-1983
 11. ખૂનના કેસમાં ચાર્જશીટ 90 દિવસની અંદર રજૂ થવા અંગે
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ વસફ-2082-588-ન, તા. 03-04-1982
 12. મેજીસ્ટેરીયલ કોર્ટોમાં ડોરેમેન્ટ ફાઇલ ઉપર મુકેલ કેસોનો નિકાલ કરવા બાબત..
  -પરિપત્ર ક્રમાંકઃ ફપખ/3279/4929/(2)/ન, તા. 02-04-1981
એલ -શાખા ઠરાવો
 1. પોલીસ ખાતાના રહેણાંક તથા બિનરહેણાંકના મકાનોના મજબૂતી કરણ અને કક્ષા ઉંચી લઇ જવા માટેની ગ્રાન્ટં ફાળવવા બાબત. સનેઃ ૨૦૧૪-૧૫ (આયોજન હેઠળ) (માહે એપ્રીલ-૨૦૧૪ થી સપ્ટેનમ્બતર-૨૦૧૪)
  - બજટ/૮૭૬/૨૦૧૪/લ, તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૪
 2. સનેઃ ૨૦૧૪-૧૫ના (આયોજન હેઠળ) પોલીસ અકાદમી કરાઇ, જિ. ગાંધીનગરના બાંધકામ માટે ચાલુ સેવાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  - બજટ/૨૦૧૩/૬૨૭/લ, તા.૨૭-૦૮-૨૦૧૪
 3. સનેઃ ૨૦૧૪-૧૫ના આયોજન હેઠળના સ્થાતયી ખર્ચને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.- જામીન સંપાદન માટે વળતરની ચૂકવણી
  - બજટ/૨૦૧૩/૭૩૯/લ, તા.૨૭-૦૮-૨૦૧૪
 4. પોલીસ ખાતાના બિનરહેણાંકના મકાનોના બાંધકામ માટેની નવી સેવાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. સનેઃ ૨૦૧૪-૧૫ (આયોજન હેઠળ)
  - બજટ/૨૦૧૪/૫૧૧/લ, તા.૧૩-૦૮-૨૦૧૪
 5. પોલીસ વિભાગ માટે બિનરહેણાંકના મકાનોના બાંધકામ માટેની નવી સેવાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત...
  - ક્રમાંક:બજટ/૨૦૧૨/૫૮૧/(૧ )/લ
 6. સને ૨૦૧૩-૧૪ (આયોજન હેઠળ) પોલીસ અકાદમી કરાઈ,જી ગાંધીનગરના બાંધકામ માટેની ચાલુ સેવાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત..
  - ક્રમાંક:બજટ/૨૦૧૨/૫૮૧/લ
 7. સને-૨૦૧૩-૧૪ની આયોજન હેઠળના સ્થાઈ ખર્ચને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત -જમીન સંપાદન માટે વળતરની ચુકવણી
  - પરિપત્ર ક્રમાંક :બજટ/૨૦૧૩/૫૮૧/(૫)/લ
 8. સને-૨૦૧૩-૧૪ની આયોજન હેઠળની માંગણી ક્રમાંક :૯૬ હેઠળ ટીએસપી ફલો ની નવી સેવાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
  - પરિપત્ર ક્રમાંક : પીડીઈ/૧૯૯૯/૩૬૯૭/(અંદાજ સમિતિ-૩ર)/ગ.
 9. પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાંક/બિનરહેણાંકના મકાનોની મરામત અને નિભાવ માટેની ચાલુ સેવાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત...
  - પત્ર ક્રમાંક :બજટ/૨૦૧૨/૫૮૧/(3)/લ
 10. રાજ્યના કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ તથા પોલીસ સબ ઈન્સપેકટર માટે બાંધવામાં આવતા રહેણાંકના મકાનોના બાંધકામના કારપેટ એરીયામાં વધારો કરવા બાબત
  - પત્ર ક્રમાંક : પીએચસી-૧૦૨૦૧૦-૨૨૬-લ તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૯
 11. ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ દ્વારા બાંધવામાં આવતા બિન રહેણાંકના મકાનોમાં ફર્નિચરની કામગીરી કરવા બાબત
  - પત્ર ક્રમાંક : પીએચસી/૨૦૧૦/૨૨/લ તા.૨૨/૦૧/૨૦૧૦
પરિપત્રો
 1. ગૃહ વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓના ઉપાડ અધિકારીઓની કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા તથા બજેટ જોગવાઈ કરવા બાબત..
ટ-શાખા પરિપત્રો
 1. સુરક્ષાસેતુ યોજનામાં ભૌતિક અને નાણાંકીય લક્ષાંકો અને આયોજન નક્કી કરવા બાબત. (૩૧/૦૩/૨૦૧૫ સુધીના તેમજ ૨૦૧૫-૧૬ નાવર્ષ માટે) સરક્ષ/૧૦૨૦૧૪/૩૯૯૮/ટ , તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૫
 2. સુરક્ષા સેતુ યોજનાઃ પ્રત્યેsક પોલીસ સ્ટેંશન કક્ષાએ રોલ મોડલ તરીકે અમલ કરવાની યોજનાઓ સરક્ષ /102014/2313/ટ , તા. 30-06-2014
 3. રાજયમાં સ્ટુડન્ટ કેડેટ પોલીસ પ્રોજેકટ શરૂ કરવા સરક્ષ /10201૩/1925/ટ , તા. 25-11-2013
 4. સુરક્ષા સેતુ યોજના જાહેરાતો , હોરડ્રિગ્સ વિગેરે બાબત
  યાદી ક્રમાંક :સરક્ષ /10/2013/2459/ટ , તા. 19-11-2013
 5. રાજય કમિશ્નુરેટ અને જિલ્લા3 કક્ષાની સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીઓ દ્વારા કરવાની થતી કામગીરી બાબતે માર્ગદર્શનસરક્ષ /10201૩/1375/ટ , તા. 03-06-2013
ઠરાવો
 1. રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીઓ અંતર્ગત ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ અને એકઝ્યુકેટીવ કમિટીની ત્રિસ્તરીય સમિતિઓના બંધારણમાં ફેરફાર કરવા બાબત"
  - ઠરાવ ક્રમાંક :સરક્ષ/૧૦/૨૦૧૪/૨૮૧૩/ટ
 2. સીઈએલ-૧૦૨૦૦૬-૮૪૨-ઘ વિષય: સરકારી અધિકારીઓને મોબાઈલ ફોનની સુવિધા આપવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક :-પરચ -102012-1686-ટ તા:૦૯/૧૨/૨૦૧૪
 3. શાળા પ્રવાસ માં પોલીસ સ્ટાફ બાબત....ડી.જી.પી.શ્રીને પત્ર..તા.૦૯.૦૧.૨૦૧૩
  - ઠરાવ ક્રમાંક :-પરચ -102012-1686-ટ
 4. ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવા બાબત : રાજયમાં 'સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી' ની રચના કરવા તથા તે હેઠળ સુરક્ષા સેતુ કેન્દ્રો ની સ્થાપના કરવા બાબત. જોગવાઈ : ૨૦૧૨-૨૦૧૩
  - ઠરાવ ક્રમાંક : પીડબલ્યુએફ/૧૦/૨૦૧૨/૪૧૧૬૫/ટ , તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૨
 5. નવી સેવા હેઠળ પોલીસ કર્મચારીગણ તથા તેમના કુટુંબીજનો માટે કલ્યાણ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા રૂ! ૫ કરોડનો ખર્ચને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. જોગવાઈ : ૨૦૧૨-૨૦૧૩
  - ઠરાવ ક્રમાંક : બજટ/૧૦/૨૦૧૨/૧૩૧૫૯/ટ , તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૨
 6. રાજયમાં 'સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીઓ' ની રચના કરવા તથા તે હેઠળ 'સુરક્ષા સેતુ કેન્દ્રો ' ની સ્થાપના કરવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્રઃ પીડબલ્યુસએફ/૧૦/ર૦૧ર/૪૧૧૬પ/ટ, તા. 26/09/2012
 7. નવી સેવા હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩માં રાજ્યમાં 'જનરક્ષા સોસાયટીઓ'ની સ્થાપના માટે થનાર રૂ! ૨ કરોડના ખર્ચને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
  - PWF-10-2012-41165-T, dt.23/04/2012
 8. પોલીસ વેલ્ફેર ફંડ હેઠળની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે સમિતિની રચના કરવા અંગે
  - PWF-1089-3661-T, dt.31-01-1991
 9. Government Contribution to the State Police Welfare Fund-Increase of the
  - PWF-1077-M-T, dt.7th April 1980
 10. રાજ્યમાં ટ્રાફિક અમલીકરણ અંગે માર્ગ સુરક્ષા નિધિ (ભંડોળ)નો ઉપયોગ કરવા બાબત Date: 20/06/2019
 11. Implementation of Conviction Rate Improvement Project Date: 16/12/2019
 12. રાજ્યમાં “સુરક્ષા સેતુ યોજના” અંતર્ગત રચવામાં આવેલ ત્રિસ્તરીય(રાજ્ય, શહેર અને જિલ્લા) સોસાયટીઓની “ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ” સમાવિષ્ટ બિનસરકારી સભ્યોના દરજ્જા, પ્રવાસ ભથ્થા, દૈનિક ભથ્થા અને કાર્યકાળ નક્કી કરવા જોગવાઈ કરવા બાબત Date: 19/08/2020
 13. રાજ્યમાં ટ્રાફિક અમલીકરણ અંગે માર્ગ સુરક્ષા નીધિ (ભંડોળ)નો ઉપયોગ કરવા બાબત Date:15/10/2020
 14. બહેનો સામેના અત્યાચાર રોકવા માટે શહેર/ જિલ્લા સમિતિનું બંધારણ નક્કી કરવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્ર. મહસ-૨૯૯૪-૫૮૬-ડ તા.૦૧/૧૦/૧૯૯૪
 15. રાજ્ય કક્ષાની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના બંધારણમાં આંશિક ફેરફાર કરવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્ર. મહસ/૧૦૨૦૧૬/૨૭૫૦૧૪/ટ તા.૧૩/૦૭/૨૦૦૭
 16. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેની ચાલુ બાબતને “પોલીસ કર્મચારીગણ અને તેઓના કુંટુંબનું કલ્યાણ”ને વહિવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્ર. પરચ/૧૦૨૦૧૯/૭૨૮/ટ તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૦
 17. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં 'કન્વીક્શન રેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોજેક્ટ’ માટેની 'નવી સેવા'ને વહિવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્ર. પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬-૨/ટ તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯
 18. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ‘કન્વીક્શન રેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોજેક્ટ’ માટેની ચાલુ સેવાને વહિવટી મંજુરી આપવા બાબત.
  - ઠરાવ ક્ર. પરચ/૧૦૨૦૧૯/૯૪૦/ટ તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦
ઝ-શાખા ઠરાવો
 1. રાજ્યમાં સગીર વયના બાળકો પર બળાત્કારના કેસમાં પંચ તરીકે રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓની મદદ લેવા બાબત.
 2. જુવેનાઇલ જસ્ટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેકશન ઓફ ચિલ્ડ્રન) એકટ-૨૦૦૦ અને સુધારેલ એકટ ૨૦૦૬ હેઠળના નિયમોની જોગવાઇઓનો રજયભરમાં અમલ કરવા બાબત.
  -
  ઠરાવ ક્રમાંકઃ-મહલ/૧૦૨૦૧૧/૧૨૪૩/ઝ, તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૧
 3. અનુસૂચિતજાતિ અને અનુસૂચિત આદિજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) નિયમો ૧૯૯૫ પરત્વે પોલીસ ખાતાએ કરવાની કાર્યવાહી અંગે
  - ઠરાવ ક્રમાંકઃઅતહ-1095-સીએમ-31-ઝ, તા. 24-06-2005
પરિપત્રો
 1. પોલીસ સંબંધી પ્રશ્નોર બાબતે યોજવામાં આવતાં લોક દરબારની સૂચનાઓ રદ કરીને તેને બદલે આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટબ તાલુકો-એટીવીટી અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાએ લોકોના પ્રશ્નો ના નિકાલ માટે ફરિયાદ સમિતિના ઉપક્રમે યોજવામાં આવતી માસિક બેઠકમાં પોલીસ સંબંધી પ્રશ્નાા હાથ ધરવા બાબત.
  - વસફ-૧૦૨૦૧૪-૬૦૦૦-ઝ, તા. ૨૫-૦૭-૨૦૧૪, તા. 26-02-2013
 2. ગુજરાત જુવેનાઇલ જસ્ટીસ રુલ્સ ૨૦૧૧ અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાએ “ નોડલ અધિકારી “ ની નિમણુક કરવા અંગે
  - સુધારા પરિપત્ર યાદી ક્રમાંક :મહલ/૧૦૨૦૧૧/૧૨૪૩/ઝ , તા. 26-02-2013
વ-શાખા ઠરાવો/હુકમો
 1. - ક્રમાંક :ટફક/102012/503/વ , તા. 12-09-2013
 2. - વડોદરા શહેરના ‘કિશનવાડી પોલીસ સ્ટેશન’ નું નામકરણ ‘બાપોદ પોલીસ સ્ટેશન’ કરવા બાબત ક્રમાંક :પસથ/૧૦૨૦૧૦/ ૧૦૯૨/વ ,તા. ૧૦-૦૩-૨૦૧૬
 3. - રાજ્યમાં ટ્રાફીક મેનેજમેન્ટ માટે ટેકનીકલ સબા કમિટીની રચના કરવા બાબત No:ટફક/૧૦૨૦૧૫/૧૧૭૫/વ Date:૦૪-૦૫-૨૦૧૬
 4. Motor Vehicle Fitter (Grade I), Class III, in the Motor Transport organization of the Police Department Recruitment, Rules, 2016
  - No: GG/80/MTS/102014/925/V , Date: 25-07-2016
 5. Head Constable Driver Mechanic Grade II, Class III, in the Motor Transport Organization of the Police Department Recruitment Rules, 2016
  - No: GG/81/MTS/102014/904/ , Date: 25-07-2016
 6. રાજકોટ જીલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણુંક કરવા બાબત
  - No: ટફક/૧૦૨૦૧૭/૪૧૫/વ , તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭
 7. - રાજ્યમાં ટ્રાફિક બ્રિગેડનાજવાનોને અપાતા દૈનિક માનદ વેતનમાં વધારો કરવા બાબત
 8. અમરેલી જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂક કરવા બાબત Date: 19-06-2018
 9. મોરબી જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 01/08/2018
 10. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 06/08/2018
 11. ગાંધીનગર જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 06/08/2018
 12. અરવલ્લી જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 24/08/2018
 13. વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 28/08/2018
 14. ડાંગ જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 28/08/2018
 15. છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ટ્રાફિક સલાહકાર સમિતિમાં બિનસરકારી સભ્યોની નિમણૂંક કરવા બાબત Date: 11/02/2019
 16. વિકલાંગ વ્યક્તિ (સમાન હક્ક, રક્ષણ અને સંપૂર્ણ સહયોગ) અધિનિયમ ૧૯૯૫ હેઠળ પોલીસ મહાનિરીક્ષક (તકનિકી સેવાઓ)ની કચેરી હેઠળની પોલીસ સ્બ ઈન્સ્પેક્ટર (એમ.ટી.)ની જગ્યાઓમાં વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે સરકારી નોકરીમાં અનામતની જોગવાઈ બાબત Date: 04/05/2019
 17. રાજ્ય સ્તરની મોટર એક્સીડેન્ટ ક્લેઇમ ટ્રીબ્યુનલ (MACT) કેસોની ચકાસણી માટે સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટીગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરવા બાબત Date: 24/05/2019
 18. રાજ્ય પોલીસ વડા પ્રશંસા પદક આપવા અંગેની મંજુરી બાબત Date: 29/02/2020
 19. ગુજરાત માહિતી આયોગ, ગાંધીનગરનો તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦નો હુકમ
 20. સુરક્ષા અને તકેદારી વ્યવસ્થા સઘન બનાવવા માટે Anti-Drone System માટે ફાળવેલ વધારાના અનુદાનની રકમ રૂ.૬૫૩.૩૯ લાખ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧માં ખર્ચ કરવા બાબત.
 21. પોલીસ વાહનોની નિભાવણી તથા જાળવણી માટે મંજૂર થયેલ ગ્રાંન્ટના દરમાં સુધારો કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક:મટસ/૧૦૨૦૧૮/૮૨૭/વ , તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૧
 22. ગૃહ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડાની કચેરીઓ માટે વાહનો ખરીદવા સમિતિની રચના કરવા બાબત
  - ઠરાવ ક્રમાંક:એમપીએફ/૧૦૨૦૧૭/૧૧૬૩/વ , તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯
પરિપત્રો
 1. Notification for Compound Fee 2016 regarding Traffic related offences etc.
 2. Implementation  of the Supreme Court Diection of writ petiotion no. 310/1996. Forming the Police Establishment Board , Resolution No: NPC-102006-798-Part-IV-V, Sachivalaya, Gandhinagar , Date: 13 March 2007
 3. Implementation  of the Supreme Court Diection of writ petiotion no. 310/1996. Tenure of Service of DGP and Other Police Officers, Resolution No: NPC-102006-798-Part-IV-V, Sachivalaya, Gandhinagar , Date: 13 March 2007
 4. ગુજરાત પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૩ ના નિઅયમ ૨૯ (૧) તથા ૧૩૪ (૧) માં સુધારો કરવા બાબત... ઠરાવ ક્રમાંક : જીપીએમ / ૧૦૨૦૧૦ /૧૩૯૩/વ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૩
 5. રાજ્યમાં શોપિંગ મોલની સુરક્ષા બાબત
 6. Code of Criminal Procedure,1973 No. GG/16/TTC/10(2002)/1321/Part-1/V
 7. હાઇવે સિકયુરીટી અને ટ્રોમા આસીસ્‍ટન્‍સ યુનિટ પ્રોગ્રામનું અમલીકરણ માર્ગ અકસ્‍માત નોંધણી ફોર્મ નિયત કરવા બાબત.
  - પરિપત્ર ક્રમાંકઃ પરચ-૧૦૨૦૦૪-૨૦૪૨-વ, તા.૧૬-૧-૨૦૦૬
 8. Deputy Superintendent of Police (Motor Transport), Class I in the Gujarat Police Service under the Police Department (Technical Service) Recruitment Rules, 2016
  - No: CRR-05/MTS/1201/88/V તા.20-06-2016
 9. પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારના જાહેરનામા
 10. Recruitment Rules of Police Inspector (Motor Transport) Date: 12/07/2018
 11. ઉના, ગીરગઢડા, કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશન જાહેરનામું Date: 09/08/2018
 12. Katpar Out Post Notification Date: 17/09/2018
 13. વસઇ પોલીસ સ્ટેશનના ગેરીતા અને કોલવડા ગામોને વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં સમાવવા બાબત Date: 15/07/2019
 14. The Police Sub-Inspector (Motor Transport) Class III, in the subordinate service of the Police Department, Recruitment (Amendment) Rules, 2019 Date: 26/09/2019
 15. Cyber Police Station Jurisdiction Date: 05/06/2020
 16. રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાના વિરપુર પો.સ્ટેના ખોડલધામ પોલીસ ચોકીનું જાહેરનામું Date: 01/07/2020
 17. અમદાવાદ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં નવા મંજુર થયેલ કેરાલા જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશન અને નળસરોવર પો.સ્ટેના હદ વિસ્તારનું જાહેરનામું Date: 03/07/2020
 18. દાહોદ જિલ્લાના પોલીસ કાર્યક્ષેત્રનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત Date: 25/08/2020
 19. નર્મદા જિલ્લામાં નવુ મંજુર થયેલ કેવડીયા ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં સમાવિષ્ટ થતા ગામોનું જાહેરનામુ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત Date: 03/10/2020
 20. ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા પો.સ્ટેનું તા.૩-૧૦-૨૦નું નોટીફિકેશન Date: 03/10/2020
 21. નર્મદા જિલ્લાનું કેવડિયા-ગડુરેશ્વર પો.સ્ટેનું તા.૩-૧૦-૨૦નું નોટીફિકેશન Date: 03/10/2020
 22. દાહોદ જિલ્લાના ચાકલીયા તથા પીપલોદ પોલીસ સ્ટેશનનો હદ વિસ્તાર Date: 15/01/2021
 23. ૧૦ જીલ્લાઓ પૂર્વ-કચ્છ ગાંધીધામ, જામનગર, અમરેલી, વલસાડ, પોરબંદર, ભરૂચ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, આણંદ અને સાબરકાંઠા ખાતે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા મંજુરી આપવા બાબત. Notification No.: GG/27/PST/102020/307/V Date: 27/05/2021
 24. બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારનુ જાહેરનામુ. Notification No.: GG/33/PST/102009/1492/V Date: 03/06/2021
 25. કચ્છ (પશ્ચિમ) જાહેરનામુ. Notification No.: GG/37/TTC/102010/282 (part-3)/V Date: 15/06/2021
 26. Police Sub-Inspector (Motor Transport), Class III (Departmental Examination) Rules, 2019. Notification No.: GG/7/MTS/102017/658/V Date: 07/02/2019
 27. Police Sub-Inspector (Motor Transport) Class-III, in the subordinate service of the Police Department, Recruitment (Amendment) Rules, 2019. Notification No.: GG/99/2019/MTS/102010/806/V Date: 26/09/2019
 28. Police Sub-Inspector (Motor Transport) Class-III, in the subordinate service of the Police Department, Recruitment Rules, 2015. Notification No.: GG/39/MTS/102010/806/V Date: 24/06/2015
 29. વડોદરા ગ્રામ્યના જરોદ પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારનું જાહેરનામુ
 30. “Police Sub-Inspector (Motor Transport) Class-III, in the subordinate service of the Police Department, Recruitment (Amendment) Rules, 2019”
વિ-1-શાખા પરિપત્રો/હુકમો/જાહેરનામા
 1. પ્રાઇવેટ સીકયોરીટી એકટ, ૨૦૦૭ , તા: ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૭
 2. માનનીય જસ્ટીસશ્રી , એચ.એસ .બેદી, ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશશ્રી ,સુપ્રિમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ચેરમેનશ્રી ,મોનીટરીંગ ઓથોરીટીના પગાર ભથ્થા અને નિમણુકની શરતો અને બોલીઓં નક્કી કરવા બાબતઠરાવ ક્રમાંક : વિ-૧ /કઅવ/૧૦૨૦૦૯ /૧૬૧૫૬ /પાર્ટ-૨
 3. માનનીય જસ્ટીસશ્રી, કે. આર. વ્યાસ, ભુતપુર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશશ્રી, મુંબઇ હાઇકોર્ટ અને ચેરમેનશ્રી, મોનીટરીંગ ઓથોરીટીના પગાર ભથ્થા અને નિમણુંકની શરતો અને બોલીઓ બાબત. ઠરાવ ક્રમાંક : વિ-૧/કઅવ/૧૦૨૦૧૦/૧૧૯૯૬ /પાર્ટ-૧ તા ૦૩/૧૧/૨૦૧૨
 4. માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીની ફરજો બજાવતા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ એન.એસ.જી કમાન્ડો તથા ડેટ ઇન્ચાર્જને હવાઇ મુસાફરીની મંજુરી આપવા બાબત. પરિપત્ર ક્રમાંકઃવિ.૧/ખસવ/૧૦૨૦૦૫/૧૫૦૯ તા.૫/૧૧/૨૦૧૫
 5. Lock down 4.0 અંગેનું જાહેરનામું તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૦.
 6. Lock down 4.0 દરમિયાન Manufacturing Activity ને મંજુરી આપવા બાબત તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૦.
 7. Lock down 4.0 સંદર્ભે માર્ગદર્શિકા તા.૧૯-૦૫-૨૦૨૦
 8. ધી પ્રાઇવેટ સીક્યુરીટી એજન્સીઝ (રેગ્યુલેશન) એક્ટ-2005 ના અમલ/કંસેલીગ માટે મંજુર કરેલ જગ્યાઓની મુદત લંબાવવા બાબત. તા-19/2/2011,
 9. વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ અંતર્ગત નવી સેવા હેઠળ રાજ્યકક્ષાના તહેવારો તથા ધાર્મિક તહેવારોની ઉજવણી માટે કાયદો અને વ્યવસ્થા સારૂ થતા ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી બાબત.
 10. “RTI Notification dated 16.03.2022 regarding exemption of FSL”.
અહેવાલ
 1. જસ્ટીસ ડી.કે.ત્રિવેદી તપાસપંચનો અહેવાલ
 2. જસ્ટીસ એ.એલ.દવે તપાસપંચનો અહેવાલ
COVID-19
 1. COVID-19 અંગેની રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
 2. COVID-19 અંગેની કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
વિ-2-શાખા પરિપત્રો
 1. વર્ષારુતુ-૨૦૧૧ નોડલ અધિકારીશ્રી(ડીઝાસ્ટર મેનેજમેંટ)ની નિમણુંક કરવા બાબત.ક્રમાંક - વિ-૨/ડીએસએમ-૧૨૨૦૦૮-૫૭૫, તા- ૮/૬/૨૦૧૧ ,
 2. રાજ્ય એકતા સમિતિના રચના
  - ક્રમાંકઃ વિર-સીઓએમ-જીઓઆઇ-325, તા. 20-04-1989  
 3. જિલ્લા એકતા સમિતિ/ શહેર એકતા સમિતિની રચના બાબત
  યાદી ક્રમાંક- વિ.ર/કમપ/1091/5468, તા. 09-09-1992
 4. રાજ્ય એકતા સમિતિ/જિલ્લા એકતા સમિતિ/શહેર એકતા સમિતિ/મહોલ્લા સમિતિની રચના બાબત
 5. Victim Compensation Scheme 2013,No.GG/01/SB2/COM/132011/GAD/165605 Dated : 05.01.2013
 6. મુંબઇ પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૫૪, મુંબઇ પશુ પ્રત્ય કૃરતા નિવારણ ધારો ૧૯૬૦ તથા ધી ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ સુધારા અધિનિયમ-૨૦૧૧ તેમજ અન્ય કાયદાઓ અન્વયે ગૌવંશની ગેરકાયદેસર હેરફેર, કતલ અને પશુકૃરતા અટકાવવા બાબત. પરિપત્ર ક્રમાંકઃવિ.૨/પસઅ/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૫
 7. એસિડ એટેકના નોંધાતા ગુન્હાઓની જાણ સબ-ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ્ને કરવા બાબત.
 8. બળાત્કારનો ભોગ બનેલ મહિલાઓ માટેની આર્થિક સહાય યોજનાના ઝડપી અમલીકરણ બાબત
  - પરિપત્ર ક્રમાંક : વિ -૨/કમબ/૧૩૨૦૧૧/જી.એ.ડી.૧૬૫૬૦૫ તા.૨૭-૦૬-૨૦૧૩
 9. પોલીસ સ્ટેશન દીઠ શાંતિ સમિતિની રચના બાબત તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૭
 10. G.P.I.D. Act-2003 હેઠળ “Competent Authorities”ની નિમણૂંક બાબત તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૭
 11. સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય એકતા પુરસ્કાર-૨૦૨૧ અંગે નામાંકન કરવા બાબત.
એફ.સી.આર પરિપત્રો 
વિદેશી ફાળો મેળવવા માટેની પૂર્વ મંજૂરી(એફસી-1 એ) ની તથા વિદેશી ફાળો મેળવવા માટે રજિસ્ટ્રેશન (એફસી-8 )ની અરજીઓ ભારત સરકારને મોકલવા બાબત
(1) પરિપત્ર ક્રમાંક: એફસીઆર/મોનિ.સેલ./3/2007 તા. 19/9/2007
(2) પરિપત્ર ક્રમાંક: એફસીઆર/મોનિ.સેલ./3/2007 તા. 15/2/2008
(3) પરિપત્ર ક્રમાંક: એફસીઆર/મોનિ.સેલ./3/2007 તા. 4/3/2008
(4) પરિપત્ર ક્રમાંક: એફસીઆર/વિદેશી ફળો/દાન મેળવવા માટેની પુર્વમજુરી 18/03/2008
(5)પરિપત્ર ક્રમાંક: એફસીઆર/વિદેશી ફળો/દાન મેળવવા માટેની પુર્વમજુરી
પી શાખા શ્રુતિ ફોન્ટ ના ફરજીયાત ઉપયોગ બાબત
કચેરી કાર્યપદ્ધતિ મુજબ ફાઈલ બનાવવા તથા નોંધ લેખન બાબત
સરકારી કચેરી અને તેની કાર્યપદ્ધતિની ગુણવત્તા સુધારણા માટે 5S સિસ્ટમના અમલીકરણ બાબત
ખાતાના વડાઓની કચેરીઓનું નિરીક્ષણ કરવાનો વાર્ષિક કાર્યક્રમ સને ૨૦૧૫-૧૬
સકલ/૩૦૨૦૦૮/૧૮૫૪/પી તારીખ: ૧૮/૦૩/૨૦૧૫
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે ગૃહ વિભાગમાં એપેલેટ ઓથોરીટીની નિમણુંક કરવા બાબત..
હુકમ ક્રમાંક: આર.ટી.આઇ./૧૦૨૦૦૫/૧૯૫૫(પા.ફા.)/પી. તારીખ : ૨૧/૦૭/૨૦૧૨
માહિતી(મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ગૃહ વિભાગમાં જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી અને મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીની નિમણૂક કરવા બાબત
Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Act, 2013No:GS/31/2016/NAP/102013/1416/P Date:22-03-2016
Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Act, 2013 No:GS/31/2016/NAP/102013/1416/P Date:11-04-2016
Gujarat Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules,2014 No:GG/34/2015/SKL/102015/211/P Date:18-05-2015
Gujarat Information Technology (Electronic Service Delivery) Rules,2014 (date 21-04-2016)No: GG/34/2015/SKL/102015/211/P Date: 21-04-2016
કાર્યક્રમ સમારંભ યોજના પહેલા સરકારશ્રીની પૂર્વ મંજુરી લેવા બાબત તારીખ : ૨૨/૦૬/૨૦૧૭
પાણીનો કરકસર અને વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવા બાબત તારીખ : ૦૩/૦૫/૨૦૧૬
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી(ગૃહ) ડૉ.રાજીવ કુમાર ગુપ્તા IAS ને સંબોધન કરવા બાબત પરિપત્ર ક્રમાંક: સકલ/૧૦૨૦૨૧/૩૪૩૪/પી તારીખ: ૨૯/૦૯/૨૦૨૧
જી-૧ શાખા
(ડી.જી.પી. ઓફિસ)
પરિપત્રો 
સ્થાયી હુકમ નં-૧ થી ૧૬ સને ૨૦૦૯/૨૦૧૦
 1. વિજીટ દરમ્યાન તપાસવાના મુદાઓ.
 2. ક્રમાંક: જી-૧(કા-વ્ય.)/ટે.૨/સ્થાવર મિલકત/૫૮૧/૧૧,તા.૨૮/૨/૨૦૧૧ સ્થાવર મિલકતોની અંગત તકરારોની કાર્યવાહીમાં પોલીસ કર્મચારી/અધિકારી ધ્વારા સીધી કે આડકતરી રીતે પક્ષકાર, તરફદારી કે માધ્યમ બનવા બાબત
  ક્રમાંક: જી-૧(ક્રાઇમ)/ટે.૧/પરચ-૨૧/૧૧/૧૪૦૦/૨૦૧૧,તા.૧૦/૦૫/૨૦૧૧ સ્થાવર મિલકતોની અંગત તકરારોની કાર્યવાહીમાં પોલીસ કર્મચારી/અધિકારી ધ્વારા સીધી કે આડકતરી રીતે પક્ષકાર, તરફદારી કે માધ્યમ બનવા બાબત
  ક્રમાંક: જી-૧(ક્રાઇમ)/ટે.૧/પરચ-૨૧/૧૧/૧૫૬૯/૨૦૧૧,તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૧ બેઝમેંટ/રોલેર/ટેરેરા વેચાણ કરતા બિલ્ડર/પ્રમોટર્સ વિરુધ્ધ છેતરપીંડી અને બોગસ દસ્તાવેજના ગુના દાખલ કરવા બાબત
  જી-૧/ક્રાઇમ/ટે.૧/પરચ-ર૧/૧૧/૧૬૫૭/૧૧, તા.૨૭/૫/૨૦૧૧ બેઝમેંટ/રોલેર/ટેરેરા વેચાણ કરતા બિલ્ડર/પ્રમોટર્સ વિરુધ્ધ છેતરપીંડી અને બોગસ દસ્તાવેજના ગુના દાખલ કરવા બાબત
 3. ક્રમાંકઃ જી-૧/ક્રાઇમ/ટે-ર/રોલકોલ/૪૨૬૨/૨૦૧૦, તા.૪/૧૧/૨૦૧૦ પોલીસ થાણાઓમા રોલકોલ, નાઇટ રાઉન્‍ડ તથા ઇન્‍વેસ્‍ટીગેશન શીફટ બાબત
 4. ક્રમાંક -પરચ/૧૦૦૪/૧૫૭૧/મ ’’સ્‍વર્ણિમ ગુજરાત-૨૦૧૦’’ નિમિતે ’’ધુમ્રપાન મુકત ગુજરાત’’ તમાકુ નિયંત્રણ અધિનિયમ હેઠળની જોગવાઇઓના અમલીકરણ બાબત
 5. ક્રમાંક જી -૧ (ક્રાઈમ )/ટે/૧ /મોબાઈલ સર્વિસ /પરચ/૬૮/ ૧૦/ ૪૧૧૭/૧૦ પોલીસ તપાસના કામે મોબાઇલ કંપનીઓ પાસેથી sdr અને cdr માહિતી મેળવવા
 6. ક્ર.૧૬/૧૦ તા.૨૧/૫/૨૦૧૦ ; જેલવાસના કેદીઓની વોચ અંગે અને જેલ વિઝિટ અંગે
 7. ક્ર.૧૫/૧૦ તા.૧૧/૫/૨૦૧૦ ; સ્થાયી હુકમ નં. ૧ થી ૧૪ ની કામગીરી મોનીટરીંગ અને મુલ્યાંકન બાબત.
 8. ક્ર.૧૪/૧૦ તા.૨૨/૪/૨૦૧૦ ; એબ્સકોન્ડર રજિસ્ટર(નાસતા ફરતા રજિસ્ટર) નિયમ પ્રમાણે સરખી રીતે અને હેતુલક્ષી રાખવા બાબત.
 9. ક્ર.૧૩/૧૦ તા.૨૧/૪/૨૦૧૦ ; કેદીઓ નાસી નહિ જાય તેના માટે જરૂરી પગલા લેવા અંગેની સૂચનાવલી અને તેની અમલવારી કરવા બાબત.
 10. ક્ર.૧૨/૧૦ તા.૧૫/૪/૨૦૧૦ ; ખોટી ફરિયાદો અને અરજીઓ વિરૂધ્ધ કાયદેસર પગંલાં સી.આર.પી.સી.કલમ ૧૫૧, આઇ.પી.સી.કલમ ૧૮૨ અને કલમ ૨૧૧ મુજબ લેવા બાબત.
 11. ક્ર.૧૧/૧૦ તા.૧૨/૧/૨૦૧૦ ; પેરોલ/ફર્લો/વચગાળાના જામીન ઉપરથી પરત જેલ નહિ આવી ગેરહાજર પડી નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા પેરોલ સ્કવોડની રચના કરવા બાબત
 12. ક્ર.૧૦/૦૯ તા.૪/૧૧/૨૦૦૯ ; ઓન પેમેન્ટ એસ.આર.પી. અને પોલીસ બંદોબસ્તના બાકી નાણાંની વસૂલાત બાબત.
 13. ક્ર.૯/૦૯ તા.૩/૧૧/૨૦૦૯ ; એસ.આર.પી.ડીપ્લોયમેન્ટ બાબતે અને એસ. આર. પી. પોઇન્ટ ઉપર અપાતી જરૂરી સુવિધાઓ બાબતે
 14. ક્ર.૮/૦૯ તા.૩૧/૮/૨૦૦૯ ; મિલકત સબંધી ગુનાઓ ઉપર અંકુશ રાખવા માટેનો એકશન પ્લાન
 15. ક્ર.૭/૦૯ તા.૨૫/૮/૨૦૦૯ ; એમ.સી.આર.કાર્ડ ધરાવતા સક્રિય ગુનેગારોનું લિસ્ટ બનાવી ચેક કરવા બાબત.
 16. ક્ર.૬/૦૯ તા.૪/૮/૨૦૦૯ ; ફરીયાદને બોલતો દસ્તાવેજ બનાવવા બાબત.
 17. ક્ર.૫/૦૯ તા.૩૦/૭/૨૦૦૯ ; દારૂબંધીના કડક અમલ માટે સૂચવેલ પગલાં લેવા અને અમલવારીનો માસિક રીપોર્ટ કરવા બાબત
 18. ક્ર.૪/૦૯ ત.૧૩/૭/૨૦૦૯ ; માઇનોર ફોજદારી ગુનાઓમાં નીલ સ્ટેટમેન્ટ લખવાની પ્રથા બંધ કરવા બાબત તેમજ ફોજદારી ગુનાઓમાં પંચનામું સી.બી.આઇ.ના ધોરણે કરવા બાબત.
 19. ક્ર.૩/૦૯ તા.૯/૭/૨૦૦૯; ઔધોગિક એકમ/કારીગર/હોટલ/ઘરનોકરી અને અન્ય યુનિટમાં કામ કરતા કર્મચારીઓની વિગત તૈયાર કરવા બાબત
 20. ક્ર.૨/૦૯ તા.૮/૭/૨૦૦૯ ; કાયદો અને વ્યવસ્થા અને ચકચારભર્યા ગુનાઓની માહિતી સ્ટેટ ક. રૂમને તાત્કાલિક પહોંચાડવા નવી વ્યવસ્થા ગોઠવવા બાબત.
જી-૨ શાખા(ડીજીપી કચેરી) પરિપત્રો
 1. ક્રમાંક-વિ-૧-કઅવ-૧૦૨૦૧૦-૧૧૯૯૬ નો હુકમ
 2. ક્રમાંક: જી ૨ -૧૯૨૭-અ.જા-અજજા-૯૭૪-૦૫ તા.૧૩.૦૫.૦૫ નો પરિપત્ર
 3. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭- એટ્રો-કા.નોધ- અમલવારી-૯૧૩-૦૬ તા.૨૩.૦૩.૦૬ નો પત્ર
 4. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-અ.જા-અજજા-જાતિ પ્ર. પત્ર-૯૮૦-૦૫ તા..૧૬.૦૫-૦૫ નો પરિપત્ર
 5. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-અજા-અજજા-ગર્વ-૧૦૧૫-૦૫ તા. ૨૦.૦૫-૦૫ નો પરિપત્ર
 6. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો અમલવારી-૨૧૩-૦૭ તા.૧૬-૦૧-૦૭ નો પરિપત્ર
 7. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો -અમલવારી-૨૦૬૯-૦૬ તા.૨૫.૦૭.૦૬ નો પરિપત્ર
 8. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો -આર્થિક સહાય-૧૧૧૯-૧૫ તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૫ નો પત્ર
 9. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો -પરિપત્ર-૬૬૯-૦૬ તા.૧.૦૩.૦૬નો પરિપત્ર
 10. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-૫૩૪-૧૧ તા.૮-૦૩-૧૧ નો પત્ર
 11. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-૭૪૭-૧૧ તા.૧.૦૪.૨૦૧૧ નો પત્ર
 12. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-૧૩૭૯-૧૦ તા.૧૪.૦૭.૧૦ નો પત્ર
 13. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-અમલવારી-૧૦૬-૧૩ તા.૨૩.૦૭.૧૩નો પત્ર
 14. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-આર્થિક સહાય-૧૧૧૬-૧૫ તા.૨૫.૦૬.૨૦૧૫ નો પત્ર
 15. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-પરિપત્ર-૧૭૧૪-૦૬ તા. ૪.૦૩.૦૬ નો પત્ર
 16. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-રાવળ શબ્દ પ્રયોગ- ૧૧૨૦-૧૫ તા.૧૫.૦૬.૧૫ નો પત્ર
 17. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રોસુચના-૮૩-૧૩ તા.૨૦.૦૭.૧૩ નો પત્ર
 18. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-એટ્રો-સુચના-૭૫૪-૧૪ તા.૫.૦૬-૨૦૧૪ નો પત્ર
 19. ક્રમાંક: જી.૨-૧૯૨૭-સુચના -૨૪૧૮-૦૫ તા. ૭.૧૧.૦૫ નો પત્ર
 20. ક્રમાંક: જી-૨-૧૯૨૭-એસસી-એસટી-તપાસ-૨૧૦૭-૦૪ તા.૨૨-૧૧-૦૪ નો પરિપત્ર
 21. ક્રમાંક: જી-૨-૧૯૨૭-નાહસ-એટ્રો -૪૧૮-૦૫ તા.૨૫-૦૨-૨૦૦૫ નો પત્ર
 22. ક્રમાંક: જી-૨-૧૯૨૭-એટ્રો-ના.પો.અધિ.-ફરજો-૯૯-૨૦૨૨ તા.૧૨-૦૧-૨૦૨૨ નો પત્ર
 23. ક્રમાંક: જી-૨-૧૯૨૭-એટ્રો –પરિપત્ર-૫૨૪-૨૦૨૨ તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૨ નો પત્ર.
એચ શાખા- ડીજીપી કચેરી

પરિપત્રો 
     1.ફરજ મોકુફી ના કેસોની સમિક્ષા કરવા બાબત.      

     2.ખાતાકીય તપાસના કેસોની પૂર્ણ કરવાની સમય મર્યાદા Expeditious disposal of Departmental Inquiry Cases

     3.Appointment of Vigilance Commissioner, Gujarat Date: 11/07/2018

     3.સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહની ઉજવણી બાબત... Date: 20/10/2018

     4.RTI Notification Date: 22/10/2018

     5.સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહ (Vigilance Awareness week) ની ઉજવણી બાબત Date: 15/10/2019

આઇ.ટી-શાખા ઠરાવો/પરિપત્રો
 1. ઈ-FIR ની કાર્યપ્રણાલી બાબત
 2. “Digital Gujarat Seva Setu” હેઠળની ગૃહ વિભાગને લગતી સેવાઓ ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ દ્વારા પૂરી પાડવા બાબત
 3. IT Action Plan 2019-20
 4. IT Action Plan 2020-21
 5. IT Action Plan 2021-22
 6. ગૃહ વિભાગ અને તેના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓની કચેરીઓમાં કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન/ આઈટી સંલગ્ન સેવાઓના અમલીકરણ માટે આઈટી કમિટીની પુન: રચના કરવા બાબત
 7. Online Application System for various services of Home Department : Process Flow, Fee Details ,Timelines and Document Checklist.
 8. Instructions to follow for IT Project & Purchase.
 9. ગ્રાહક સુરક્ષા (ઈ-કોમર્સ) નિયમો - ૨૦૨૦.
સ્પેશ્યલ ટીમ અહેવાલ 
 1. Mr. Justice G.T. Nanavati (Chairman) & Mr. Justice Akshay H. Mehta (Member) Report (Part-II) - Communal Riots in Gujart after the Godhra Incident

Untitled Page

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 18-06-2022