હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

સંપર્ક માહિતી 

આ કચેરીના ક્ષેત્રાધિકારમાં સમાવેશ થતાં પોલીસ સ્ટેશનો અને કચેરીઓ :-

અ.નં.

હોદ્દો

કચેરી/ શાખા/ પો.સ્‍ટે.

સરનામું

ફોન નંબર

ઇ-મેઇલ

SP

પોરબંદર

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૧૧૨૨૨
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૯

sp-por@
gujarat.gov.in

DySP

પોરબંદર શહેર

સાંદીપની રોડ, જીલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર પાછળ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૨૧૦૦૦

dyspcity-sp-por@
gujarat.gov.in

DySP

ના.પો.અધિ.,
એસસી/એસટી સેલ   

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૨૨

dyspscst-sp-por@gujarat.gov.in

DySP

ના.પો.અધિ.,
મુખ્‍ય મથક

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૫૭

dysphq-sp-por@
gujarat.gov.in

DySP

પોરબંદર ગ્રામ્‍ય

એરપોર્ટ સામે,
પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૨૨૯૫૬

sdpo-rural-por@
gujarat.gov.in

PI

એસ.ઓ.જી.

એચ.એમ.પી.ગ્રાઉન્‍ડ,

પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૪૨૩

pi2-porb-home@gujarat.gov.in

PI

એલ.સી.બી.

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૫૧૮૩૩

pi-porb-home@gujarat.gov.in

PI

એલ.આઇ.બી.

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૫૧૮૩૨

pi1-porb-home@gujarat.gov.in

CPI

રાણાવાવ

 દરબારગઢની અંદર, રાણાવાવ

૦૨૮૦૧-૨૩૦૬૧૪

cpi-ranavav-por@gujarat.gov.in

૧૦

PI

કમલાબાગ પો.સ્‍ટે.

કમલાબાગ પાર્ક સામે, પોરબંદર

૦૨૮૬- ૨૨૧૦૬૨૨, ૨૨૪૦૯૪૫

polstn-kamla-por@
gujarat.gov.in

૧૧

PI

કીર્તિમંદિર પો.સ્‍ટે.

કીર્તિમંદિર રોડ,  નગરપાલિકા ઓફિસ સામે,

૦૨૮૬-૨૨૧૦૫૭૭, ૨૨૪૦૯૪૪

polstn-kirti-por@
gujarat.gov.in

૧૨

PSI

બંદર ચોકી

બંદર રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૧૩૭૯૦

-

૧૩

PSI

નવાપાડા ચોકી

શહીદ ચોક, નવાપાડા, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૪૮૫

-

૧૪

PSI

હનુમાનગુફા ચોકી

હનુમાનગુફા પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૪૭૩

-

૧૫

PSI

સુભાષનગર ચોકી

સુભાષનગર, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૧૦૦૬

-

૧૬

PSI

’સી’ ચેકપોસ્‍ટ

કીર્તિમંદિર પો.સ્‍ટે., પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૪૪

-

૧૭

PSI

સ્‍ટેશન ચોકી

રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૨૧

-

૧૮

PSI

મીલપરા ચોકી

મીલપરા, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૪૧૮

-

૧૯

PSI

છાંયા ચોકી

છાંયા પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૧૦૦૭

-

૨૦

PSI

ટ્રાફિક શાખા

ચોપાટી રોડ, રીલાયન્‍સ ફુવારા પાસે, પોરબંદર.

૦૨૮૬-૨૨૪૯૧૦૦

traffic-sp-por@
gujarat.gov.in

૨૧

PSI

પેરોલ ફર્લો સ્‍કવોડ

ચોપાટી રોડ, રીલાયન્‍સ ફુવારા પાસે, પોરબંદર.

પીપી- ૦૨૮૬-૨૨૪૯૧૦૦

-

૨૨

PSI

રીડર ટુ એસ.પી.

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૨૨

rdr-sp-por@
gujarat.gov.in

૨૩

PSI

રીડર ટુ ના.પો.અધિ.,
શહેર

સાંદીપની રોડ, જીલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટરની પાછળ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૨૧૦૦૦

dyspcity-sp-por@
gujarat.gov.in

૨૪

PSI

રીડર ટુ ના.પો.અધિ.,
પોરબંદર ગ્રામ્‍ય

એરપોર્ટ સામે, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૨૨૯૫૬

sdpo-rural-por@
gujarat.gov.in 

૨૫

PSI

બગવદર પો.સ્‍ટે.

બગવદર એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ પાસે

૦૨૮૬-૨૨૭૫૪૨૬

polstn-bag-por@
gujarat.gov.in

૨૬

PSI

ઉદ્યોગનગર પો.સ્‍ટે.

જીઆઈડીસી એરીયા, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૨૦૯૪૬

polstn-udyog-por@
gujarat.gov.in

૨૭

PSI

રાણાવાવ પો.સ્‍ટે.

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્‍ડ, પોરબંદર  રાણાવાવ રોડ, રાણાવાવ

૦૨૮૦૧-૨૩૦૬૩૬

polstn-rana-por@
gujarat.gov.in

૨૮

PSI

કુતિયાણા પો.સ્‍ટે.

નવી કોર્ટ બિલ્ડીંગની બાજુમાં, જાહેરપીરની દરગાહ ની સામે, કુતિયાણા, જી.પોરબંદર (નવું બિલ્‍ડીંગ)

૦૨૮૦૪-૨૬૧૨૨૨

polstn-kut-por@
gujarat.gov.in

૨૯

PSI

માધવપુર પો.સ્‍ટે.

શેઠ એન.ડી.આર.હાઇસ્‍કૂલ પાછળ,, માધવપુર,

૦૨૮૬-૨૨૭૨૪૪૪

polstn-madhav-por@gujarat.gov.in

૩૦

PI

નવીબંદર મરીન પો.સ્‍ટે.

નવીબંદર ગામ, તા.પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૯૧૬૧૬૪

pi-navi-por@gujarat.gov.in

૩૧

PI

મિયાણી મરીન પો.સ્‍ટે.

મિયાણી ગામ

૦૨૮૬-૨૯૧૨૨૦૦

polstn-miyani-por@gujarat.gov.in

૩૨

PI

હાર્બર મરીન પો.સ્‍ટે.

સુભાષનગર, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૧૦૦૬

har-sp-por@gujarat.gov.in

૩૩

PI

મહિલા પો.સ્‍ટે.

ભોજેશ્વર પ્‍લોટ, એસ.પી. બંગલાની પાછળ, પોરબંદર (નવું બિલ્‍ડીંગ)

૦૨૮૬-૨૨૪૧૯૦૦

polstn-mahila-por@gujarat.gov.in

૩૪

RPI

પો.હેડ કવા., પોરબંદર.

નવા ફુવારા સામે, ચોપાટી રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૩૩

hq-por@
gujarat.gov.in

૩૫

OS

કચેરી અધિક્ષક, પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી.

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૫૧૮૩૧

os-por-home@gujarat.gov.in

૩૬

PWSI

ટી.પી. સેન્ટર, પોરબંદર

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

પીપી-૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૨૨

tp-por@
gujarat.gov.in

૩૭

PWI

પો.વા.ઈન્‍સ.ની કચેરી

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

પીપી-૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૨૨

pi3-porb-home@gujarat.gov.in

૩૮

ASI-HC

રાણા-કંડોરણા ઓ.પી.

રાણા-કંડોરણા બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે

૦૨૮૦૧-૨૩૯૫૫૫

-

૩૯

ASI-HC

આદિત્‍યાણા ઓ.પી.

આદિત્‍યાણા

૦૨૮૦૧-૨૩૬૫૦૫

-

૪૦

ASI-HC

વિસાવાડા ઓ.પી.

વિસાવાડા

૦૨૮૬-૨૨૭૮૧૦૦

-

૪૧

PSI

કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૧૭૯૭

sp-por@
gujarat.gov.in  

 

૪૨

PI

સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે.

નવા ફુવારા પાસે, વાડિયા રોડ, પોરબંદર

૦૨૮૬-૨૨૪૦૦૮૦

cyberps-pbr@gujarat.gov.in

             

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-05-2022