હું શોધું છું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

જાહેર માહિતી અધિકારી

જાહેર માહિતી અધિકારીની વિગત પોરબંદર જીલ્‍લો

અ. નં.

પો.સ્ટે. / કચેરીનું નામ

પી.આઇ.ઓ.

એ.પી.આઇ.ઓ.

પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી

ઇ-મેઇલ આઇ.ડી.

ફોન નંબર

પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, પોરબંદર.

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, મુખ્ય મથક, પોરબંદર

કચેરી અધિક્ષકશ્રી (વહીવટી શાખા) રીડર પો.સ.ઇ. (ક્રાઇમ સંબંધી)

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર

dysphq-sp-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૫૭

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, પોરબંદર શહેર

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

રીડર પો.સ.ઇ.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર

dyspcity-sp-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૨૧૦૦૦

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

રીડર પો.સ.ઇ.

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર

sdpo-rural-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૨૨૯૫૬

સર્કલ પો.ઇન્સ.ની કચેરી રાણાવાવ

સર્કલ પો.ઇન્સ.શ્રી રાણાવાવ

એ.એસ.આઇ. / હેડ કોન્સ.

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર / ગ્રામ્ય

cpi-ranavav-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૦૧-૨૩૦૬૧૪

કીર્તિમંદિર પો.સ્ટે.

પો.ઇન્સ.શ્રી, કીર્તિમંદિર પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

polstn-kirti-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૪૪

કમલાબાગ પો.સ્ટે.

પો.ઇન્સ.શ્રી, કમલાબાગ પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

polstn-kamla-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૦૯૪૫

ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, ઉદ્યોગનગર પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

polstn-udyog-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૨૦૯૪૬

હાર્બર મરીન પો.સ્ટે.

પો.ઇન્સ.શ્રી, હાર્બર મરીન પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

har-sp-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૧૦૦૬

મહિલા પો.સ્ટે.

પો.ઇન્સ.શ્રી, મહિલા પો.સ્ટે.

રાઇટર હેડ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

polstn-mahila-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૧૯૦૦

૧૦

કુતિયાણા પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, કુતિયાણા પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

polstn-kut-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૦૪-૨૬૧૨૨૨

૧૧

બગવદર પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, બગવદર પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

polstn-bag-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૭૫૪૨૬

૧૨

રાણાવાવ પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, રાણાવાવ પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

polstn-rana-por
@gujarat.gov.in

૦૨૮૦૧-૨૩૦૬૩૬

 

 

૧૩

મિયાણી મરીન પો.સ્ટે.

પો.ઇન્સ.શ્રી, મિયાણી મરીન પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

polstn-miyani-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૯૧૨૨૦૦

૧૪

નવીબંદર મરીન પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, નવીબંદર મરીન પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

pi-navi-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૯૧૬૧૬૪

૧૫

માધવપુર પો.સ્ટે.

પો.સ.ઇ.શ્રી, માધવપુર પો.સ્ટે.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર ગ્રામ્ય

polstn-madhavpor
@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૭૨૪૪૪

૧૬

પો.હેડ કવા., પોરબંદર

રીઝર્વ પો.સ.ઇ.શ્રી, પો.હેડ કવા., પોરબંદર

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, મુખ્યમથક, પોરબંદર

hq-por@gujarat.gov.in

૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૩૩

૧૭

સાયબર ક્રાઇમ પો.સ્ટે. પોરબંદર

પોલીસ ઇન્સ.

રા.હેડ એકાઉન્ટ

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પોરબંદર શહેર

cyberps-pbr@gujarat.gov.in

૦૨૮૬- ૨૨૪૦૦૮૦

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-05-2022