હું શોધું છું

હોમ  |

સારી કામગીરી
Rating :  Star Star Star Star Star   

પોરબંદર જીલ્‍લાની અઠવાડીક તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૧૯/૦૪/૨૦૨૦ સુધીની સારી કામગીરીની મુદ્દા નંબર ૧ થી ૬  ની માહિતી નીચે મુજબ છે.

મુદ્દા નંબર ૬:- લોકહીતના બાબતો જે લોકોને તુરંત ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો :-

(૧)  તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ કમલાબાગ પોલીસ સ્‍ટેશનના પો.સ.ઈ. શ્રી એ.એસ.ચોવટ તથા પો.કોન્‍સ. કૃણાલસિંહ પ્રવીણસિંહ ઝાલા લોકડાઉન સબબ રીકવીજીટ વાહનમા ફરજમાં હતા તે દરમ્યાન લલીતાબેન લાલજીભાઇ દુબરેલીયા ઉ.વ.૬૫ રહે.મીલપરા શેરી નં.૮ ભાવસિહજી હોસ્‍પીટલ દવા લેવા માટે ગયેલ હતા અને પરત વાહન ન મળતા ચાલીને ઘરે જતા હોય જેથી તેઓને રીકવીઝીટ વાહનમા બેસાડી બીસ્‍કીટ આપી તેમના ઘરે પહોચાડેલ હતા.

(૨)  વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇજેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રી દ્વારા કોરોના સંક્રમણ દ્વારા કોરોના સંક્રમણની સંભાવનાને કારણે તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ સુઘી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી અવર જવર કરવા ઉપર જાહેર હિતમાં પ્રતિબંઘ મુકી લોકડાઉન જાહેર કરેલ. જેથી ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) નો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે વિવિઘ પ્રકારની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી પોરબંદર શહેર તેમજ કિર્તીમંદીર પો.ઈન્સ.શ્રીની સુચના મુજબ કિર્તીમંદીર પો.સ્ટે.ના સર્વેલન્સ પો.સ.ઈ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી તથા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા પો.સ્ટે. વિસ્તારના જરૂરીયાત મંદોને તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ અનાજ કરીયાણાની જરૂરી ચીજ વસ્તુની કુલ-૨૦ કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવેલ. 

(૩)  વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇજેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રી દ્વારા કોરોના સંક્રમણ દ્વારા કોરોના સંક્રમણની સંભાવનાને કારણે તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ સુઘી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી અવર જવર કરવા ઉપર જાહેર હિતમાં પ્રતિબંઘ મુકી લોકડાઉન જાહેર કરેલ. જેથી ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) નો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે વિવિઘ પ્રકારની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી પોરબંદર શહેર તેમજ કિર્તીમંદીર પો.ઈન્સ.શ્રીની સુચના મુજબ કિર્તીમંદીર પો.સ્ટે.ના સર્વેલન્સ પો.સબ ઈન્સ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી તથા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા પો.સ્ટે. વિસ્તારના જરૂરીયાત મંદોને તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ અનાજ કરીયાણાની જરૂરી ચીજ વસ્તુની કુલ-૨૫ કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવેલ.

(૪)  વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇજેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રી દ્વારા કોરોના સંક્રમણ દ્વારા કોરોના સંક્રમણની સંભાવનાને કારણે તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ સુઘી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી અવર જવર કરવા ઉપર જાહેર હિતમાં પ્રતિબંઘ મુકી લોકડાઉન જાહેર કરેલ. જેથી ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) નો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે વિવિઘ પ્રકારની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી પોરબંદર શહેર તેમજ કિર્તીમંદીર પો.ઈન્સ.શ્રી ની સુચના મુજબ કિર્તીમંદીર પો.સ્ટે.ના સર્વેલન્સ પો.સબ.ઈન્સ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી તથા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા પો.સ્ટે. વિસ્તારના જરૂરીયાત મંદોને તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ અનાજ કરીયાણાની જરૂરી ચીજ વસ્તુની કુલ-૨૦ કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવેલ.

(૫)  વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇજેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રી દ્વારા કોરોના સંક્રમણ દ્વારા કોરોના સંક્રમણની સંભાવનાને કારણે તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ સુઘી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી અવર જવર કરવા ઉપર જાહેર હિતમાં પ્રતિબંઘ મુકી લોકડાઉન જાહેર કરેલ. જેથી ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) નો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે વિવિઘ પ્રકારની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી પોરબંદર શહેર તેમજ કિર્તીમંદીર પો.ઈન્સ.શ્રીની સુચના મુજબ કિર્તીમંદીર પો.સ્ટે.ના સર્વેલન્સ પો.સબ.ઈન્સ.શ્રી એન.એમ.ગઢવી તથા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા પો.સ્ટે. વિસ્તારના જરૂરીયાત મંદોને તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ અનાજ કરીયાણાની જરૂરી ચીજ વસ્તુની કુલ-૧૦ કીટોનું વિતરણ કરવામાં આવેલ.

(૬)  વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇજેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરવામાં આવેલ છે અને સરકારશ્રી દ્વારા કોરોના સંક્રમણ દ્વારા કોરોના સંક્રમણની સંભાવનાને કારણે તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૦ સુઘી બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળી અવર જવર કરવા ઉપર જાહેર હિતમાં પ્રતિબંઘ મુકી લોકડાઉન જાહેર કરેલ. જેથી ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા સમયાંતરે વિશ્વમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) નો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે વિવિઘ પ્રકારની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસંધાને કમિશ્નર શ્રી બિહાર ભવન, નવી દિલ્હીનાઓએ આપશ્રીને સરકાર મારફત જાણ કરતાં. આપ સા.શ્રી ના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ કીર્તીમંદીર પો.ઇન્સ.શ્રીની સુચના મુજબ કીર્તિમંદિર પો.સ્ટે.ના એલ.આઇ.બી. એ.એસ.આઇ. એલ.એચ.મારૂ, એ.એસ.આઇ. પી.એમ.ગોરફાડ તથા પો.હે.કોન્સ. ગીરીશભાઇ રાજાભાઇ દ્રારા બિહાર રાજયના મજૂરી અર્થે આવેલા ઇન્દીરાનગરમાં રહેતા આશરે ૨૫ જેટલા મજુરોને ખાવા પીવાની પૂરી વ્યવસ્થા ન હોય, જેથી સ્કુલના વિઘાર્થી ગ્રૃપના રવિ પરબતભાઇ ગોરફાડની ટીમને જાણ કરતા. આ ટીમે તેઓની પોકેટ મનીના પૈસા માંથી આ તમામ મજૂરોને તા.૧૮/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ અનાજ કરીયાણાની જરૂરી ચીજ વસ્તુની કુલ-૭ કીટોનું વિતરણ કરાવવામાં  આવેલ. 

(૭)  તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ ઉદ્યોગનગર પોલીસ સ્ટેશનમા ફરજ બજાવતા વુ.એ.એસ.આઇ એસ.એન.બાપોદરા બંદોબસ્ત ફરજમા ત્રણ માઇલ રોકાયેલ હોય અને વાહન ચેક કરી પુછપરછ કરતા રહે.કાલવડ ગામ તા.ભાણવડ જી.દેવભુમી દ્વારકાના રહેવાસી રામભાઇ અરજનભાઇ કારાવદરા તથા તેના પત્ની પોતાની ત્રણ માસના બાળકની તબીયત ખરાબ થઇ જતા તેને લઇ જય હોસ્પિટલ પોરબંદર ખાતે જઇ રહયા હોય અને રસ્તામા તેમનુ ફોર-વ્હીલ ખરાબ થઇ જતા વુ.એ.એસ.આઇ એસ.એન.બાપોદરાએ પોતાની ફોર-વ્હીલ ગાડીમાં રામભાઇ અરજનભાઇ કારાવદરા તથા તેમની પત્ની તથા પુત્રને જય હોસ્પિટલ પોરબંદર ખાતે પહોંચાડી સારી કામગીરી કરી લોકડાઉનની પરીસ્થિતી માં જરૂરીયાત મંદ વ્યક્તિઓને મદદરૂપ થવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડવામાં આવેલ.

(૮)  તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ હાર્બર મરીન પો.સ્ટે. ના પો.ઇન્સ.શ્રી તથા સ્ટાફ દ્વારા હાલમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ (COVID-2019) ના કારણે લોકડાઉન હોય જેથી પો.સ્ટે. વિસ્તારના જાવર ગામમાં રહેતા મજુર લોકોના આશરે ૩૦૦ જેટલા બાળકોને નાસ્તા નુ વિતરણ કરવામાં આવેલ.

જે આપશ્રીને વિદિત થાય. 

 

(ભરત પટેલ)

ના.પો.અધિ.મુ.મ. અને

નોડલ ઓફીસર  eGujcop

પોરબંદર

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 20-04-2020