હું શોધું છું

હોમ  |

કાર્યો કરવાના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ
Rating :  Star Star Star Star Star   

પ્રકરણ-૪ (નિયમ સંગ્રહ - ૩)

કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો

દસ્તાવેજનું નામ -

ધી ગુજરાત પોલીસ મેન્યુ.૧૯૭પ ભાગ-૧-ર-૩

ગુ.રા. સેવા (શિસ્ત અને અપિલ નિયમો) ૧૯૭૧

શસ્ત્ર અધિનીયમ - ૧૯પ૯

ધી આર્મસ રૂલ્સ ૧૯૬ર

ફાયર આર્મસ એન્ડ ફાયર ઈન્જ.૧૯૬પ

ધી ઇન્ડીયન એવીડન્સ.એકટ-૧૮૭ર

પ્રોહીબીશન એન્ડ એકસાઈઝ મેન્યુયલ ભાગ-૧-ર

બોમ્બે ચીર્લ્ડન રૂલ્સ-૧૯પ૦

રૂલ્સ એન્ડ ઓર્ડરર્સ ઓર ધ બોમ્બે ડ્ર્ગ્સ કંટ્રોલ એકટ-૧૯પ૯

ભારતીય ફોજદારી ધારો ગુજરાતી ૧૯૭૩

ક્રિમીનલ માયનોરેકટ ફોજદારી ના કાયદા-૧૯૯૬/૯૭

ક્રિમીનલ પ્રોસી.કોડ ૧૯૭૪

ક્રિમીનલ મેજર એકટ-૯૪/૯પ

નાર્કોટ્રીક્સ ડ્ર્ગ્સ એન્ડ સાયટ્રોફીક સબ સ્ટન સીઝ એકટ-૧૯૮પ

બોમ્બે પ્રોહીબીશન એકટ

બોમ્બે પોલીસ એકટ માયનોર એકટ સાથે

ભારતીય ફોજદારી ધારો ગુજરાતી માં

મોટર વ્હીકલ એકટ-૧૯૮૮

બોમ્બે વીલેજ પોલીસ એકટ-૧૮૬૭

બોમ્બે બી.પી.એકટ-૧૯પ૧

ગ્રામ પંચાયત અધિ નિયમ

૧૮૬૭ નો મુબઈ અધિનિયમ નં-૭ ૧૯પ૯

બોમ્બે અધિનિયમ-રર ૧૯પ૧

બોમ્બે ડ્ર્ગ્સ કંટ્રોલ એકટ-૧૯પર

બોમ્બે સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ એકટ -૧૯પ૧

હિન્દુ મેરેઝ એકટ ૧૯પપ

બોમ્બે પ્રોહી એકટ-૧૯૪૯

સીનેમા અધિ-૧૯પ૪

 

દસ્તાવેજ પરનું ટુંકુ લખાણ

ઉપર મુજબ

વ્યકિતને નિયમો, વિનીયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહો અને દફતરોની નકલ અહીંથી મળશે

સરનામુ - સરકારી મુદ્રણાલય તથા પ્રકાશનો પાસેથી આ પુસ્તકો ઉપલબ્ધ થાય છે.

વિભાગ ઘ્વારા નિયમો, વિનીયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહો અને દફતરોની નકલ લેવા માટેની ફી

અત્રેથી આ પુસ્તકોની પ્રત મળી શકતી નથી.

૧ જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ ઉપયોગ કરવાના નિયમો વિનિમયો, સુચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની યાદી

·         જી.સી.એસ.આર.ર૦૦ર

·         પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-ર ના નિયમ ર૦પ અને પાન નં.૧૦૩ થી ૧૧ર મુજબ

·         ગુ.રા.સેવા શિસ્ત અને વર્તણૂંક નિયમ-૧૯૭૧

·         ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા શિસ્ત અને અપીલ નિયમ-૧૯૭૧

·         મુંબઈ પોલીસ શિક્ષા અને અપીલ નિયમો-૧૯પ૬

અન્ય -- વિભાગ દ્રારા નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ,નિયમસંગ્રહ અને દફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો હોયતો)

પોલીસ સ્ટેશન દ્રારા એમ.વી.એકટ ના કલેઈમ માટે અકસ્માતના કેસમાં ગુન્હાની જગ્યાના પંચનામાની સર્ટી. નકલ માટે રૂ.૧પ/- ફી લેવામાં આવે છે.

 

 

 પરત

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટZ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-11-2012